Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017.

Учебник по алгебре для 7 класса на киргизском языке.

   Кымбаттуу окуучу! Сен 5—6-класстарда натуралдык сандар, жөнөкөй жана ондук бөлчөктөр, рационалдык сандар үстүндө математикалык төрт амал боюнча мисалдарды жана маселелерди чыгаргансың. 5—6-класстарда математикадан алган билимдеринди эске салуу максатында сага бир топ машыгууларды сунуш кылабыз.

Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017


Сандуу туюнтмалар.
Алгебра сөзү белгилүү өзбек математиги жана астроному, мекендешибиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Муса ал-Харезмийдин «Китаб ал-мухтасар фи хисаб ал-жабр вал-мукабала» чыгармасындагы ал-жабр (латинче алгебра) сөзүнөн алынган. Бул чыгармасында ал-Харезмий дүйнөдө биринчи жолу алгебра илимин системалуу түрдө баяндап берген.

Алгебранын негизги милдети математикалык амалдарды алгебралык туюнтмаларда колдонуу болуп саналат. Алгебралык туюнтмалардын эң жөнөкөй көрүнүшү болгон ар түрдүү сандуу туюнтмалар V—VI класстардын математика курсунда каралган болчу.

МАЗМУНУ.
5—6-класстарда үйрөнүлгөн материалдарды кайталоо.
I глава. АЛГЕБРАЛЫК ТУЮНТМАЛАР.
1-§. Сандуу туюнтмалар.
2-§. Алгебралык туюнтмалар.
3-§. Алгебралык барабардыктар, формулалар.
4-§. Арифметикамык амалдардын касиеттери.
5-§. Кашааларды ачуунун эрежелери.
I глава боюнча машыгуулар.
I глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
II глава. БИР БЕЛГИСИЗДҮҮ БИРИНЧИ ДАРАЖАЛУУ ТЕНДЕМЕЛЕР.
6-§. Тендеме жана анын чыгарылыштары.
7-§. Бир белгисиздүү биринчи даражалуу тендемелерди чыгаруу.
8-§. Маселелерди тендемелердин жардамында чыгаруу.
II глава боюнча машыгуулар.
II глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
III глава. БИР МҮЧӨЛӨР ЖАНА КӨП МҮЧӨЛӨР.
9-§. Натуралдык көрсөткүчтүү даража.
10-§. Натуралдык корсоткүчтүү даражанын касиеттери.
11-§. Бир мүчө жана анын стандарттык формасы.
12-§. Бир мүчөлөрдү көбөйтүү.
13-§. Коп мүчолор.
14-§. Окшош мүчалордү жөнөкөйлөштүрүү.
15-§. Коп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүү.
16-§. Коп мүчонү бир мүчого көбөйтүү.
17-§. Коп мүчонү коп мүчөгө көбөйтүү.
18-§. Бир мүчө жана коп мүчонү бир мүчөгө болүү.
III глава боюнча машыгуулар.
III глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
IV глава. КӨП МҮЧӨНҮ КӨБӨЙТҮҮЧҮЛӨРГҮ АЖЫРАТУУ
19-§. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаадан тышка чыгаруу.
20-§. Топтоштуруу усулу.
21-§. Сумманын квадраты. Айырманын квадраты.
22-§. Квадраттар айырмасынын формуласы.
23-§. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир нече усулун колдоо.
IV глава боюнча машыгуулар.
IV глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
V глава. АЛГЕБРАЛЫК БӨЛЧӨКТӨР.
24-§. Алгебралык бөлчөк. Бөлчөктөрдү кыскартуу.
25-§. Бөлчөктөрдү жалпы орток бөлүмгө келтирүү.
26-§. Алгебралык бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.
27-§. Алгебралык бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү.
28-§. Алгебралык бөлчөктөр үстүндө жүргүзүлүүчү аралаш амалдар.
V глава боюнча машыгуулар.
V глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
Тарыхый маалыматтар.
VI глава. КОМБИНАТОРИКА ЭЛЕМЕНТТЕРИ.
29-§. Комбинаториканын негизги эрежеси.
30-§. Орун алмаштыруу. Топтоштуруу.
VI глава боюнча машыгуулар.
VI глава боюнча сыноо машыгуулары — тесттер.
7-класс алгебра курсун кайталоо үчүн машыгуулар.
Машыгууларга жооптор.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Алгебра, 7 класс, Алимов Ш.А., Халмухамедов А.Р., Мирзахмедов М.А., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-02 23:08:52