Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017


Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017.

Учебник по математике для 6 класса на киргизском языке.

   Сен 5-класста натуралдык сандар, аянт жана көлөм, жөнөкөй бөлчөктөр, аларды кошуу жана кемнтуу, ондук бөлчөктөр жана алардын устундө торт амалды аткаруу, ошондой эле, пайыздар жөнундө билимдерге ээ болгонсуң. Алган билимдеринди канталоо учун төмөнку көнугуулөрду аткар.

Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017


Примеры.
Баасы b сум болгон продукция баштап 25 % га, андан кийин дагы 20 % га арзандады, кийип болсо 20 % га кымбаттады. Учурда бул продукция капча сумдап сатылууда? Продукцияпы баштапкы баада сатуу үчүп баапы капча пайызга кымбатташтыруу керек?

Эки дүкөпдө бир кыл конфет бирдей баада сатылган. Бирипчи дүкөп баштап баапы 10 % га, бир айдап кийип дагы 20 % га ашырды. Экинчи дүкөп болсо кескип 30 % га ашырды. Учурда бул дүкөпдөрдөгү копфеттип баасы бирдейби? Эскертме. Маселепи чыгарууда кыйпалсац, конфеттин баасып өзүц танда, апдап кийин керектүү амалдарды аткар.

МАЗМУНУ.
5-класста өтүлгөндөрдү кайталоо.
6-КЛАССТЫН МАТЕРИАЛДАРЫ.
I ГЛАВА. САНДАРДЫН БӨЛҮНҮҮ БЕЛШЛЕРИ.
1—2-темалар. Сандын бөлүүчүлөрү жана эселүүлөрү.
3—5-темалар. Сандардын 10 го, 5 ке жана 2 ге бөлүнүү белгилери.
6—7-темалар. Сандардын 9 га жана 3 кө бөлүнүү белгилери.
10-тема. Жөнөкөй жана татаал сандар.
11—12-темалар. Нагуралдык сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу.
13—14-темалар. Эң чоң жалпы бөлүүчү. Өз ара жөнөкөй сандар.
15—16-темалар. Эң кичине жалиы эселүү (бөлүнүүчү).
Өзүндү сынаи көр! (1-тест).
II ГЛАВА. АР КЫЛ БӨЛҮМДҮҮ БӨЛЧӨКТӨРДҮ КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ.
19—20-темалар. Бөлчөктүн негизги касигеи.
21—23-темалар. Бөлчөктөрдү кыскартуу.
Өзүндү сынаи көр! (2-тест).
24—26-темалар. Бөлчөктөрдү жалпы бөлүмгө келтирүү.
27—28-темалар. Ар кыл бөлүмдүү бөлчөктөрдү салыштыруу.
31—33-темалар. Ар кыл бөлүмдүү бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.  
34—37-темалар. Аралаш сандарды кошуу жана кемитүү.
Өзүндү сынап көр! (3-тест).
III ГЛАВА. ЖӨНӨКӨЙ БӨЛЧӨКТӨРДҮ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ.
40—42-темалар. Жөнөкөй бөлчөктөрдү жана аралаш сандарды көбөйтүү.
43—45-темалар. Сандын бөлүгүн табуу.
46—48-темалар. Көбөйтүүнүн бөлүштүрүү мыйзамы жана анын колдонуштары.
49—50-темалар. Өз ара тссксри сандар.
51—53-темалар. Жөнөкөй бөлчөктөрдү бөлүү.
54-тема. Бөлүгү боюнча сандын өзүн табуу.
Өзүндү сынап көр! (4-тест).
IV ГЛАВА. КАТЫШ ЖАНА ПРОПОРЦИЯ.
57—58-темалар. Катыш түшүнүгү. Пропорциялар.
59—61-темалар. Пропорциянын негизги касиети.
62—64-темалар. Пропорциянын нсгизги касистинин колдонулуштары
65—66-темалар. Түз жана тескери пропорциялаш чондуктар.
67—69, 72—74-темалар. Түз жана тескери пропорциялаш чондуктардын колдонулушу.
75—78-темалар. Масштаб.
Өзүндү сынап кер! (5-тест).
Тарыхый маалыматтар.
V ГЛАВА. ОН ЖАЛА ТЕРС САНДАР. БҮТҮП САНДАР.
81—83-темалар. Он жана терс сандар. Бүтүн сандар жөнүндө түшүнүк.
84—85-темалар. Координата түз сызыгы. Он жана терс сандарды сан огунда сүрөттөө.
86—88-темалар. Карама-каршы сандар. Сандын модулу.
89—90-темалар. Сандарды салыштыруу. Чондуктардын өзгөрүшү.
Өзүндү сынап кер! (6-тест).
Тарыхый маалыматтар.
VI ГЛАВА ОН ЖАНА ТЕРС САНДАРДЫ КОШУУ ЖАНА КЕМИТҮҮ.
93—94-темалар. Координата туз сызыгы жардамында сандарды кошуу жана кемитүү.
95—97-темалар. Тсрс бслгилүү сандарды кошуу.
98—100-темалар. Ар кыл белгилүү сандарды кошуу.
101—102-темалар. Сандарды кемитүү.
Өзүндү сынап кер! (7-тест).
VII ГЛАВА. ОН ЖАНА ТЕРС САНДАРДЫ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БОЛАТ.
105—106-темалар. Сандарды көбөйтүү.
107—109-темалар. Сандарды бөлүү.
110—112-темалар. Рационалдык сандар жөнүндө түшүнүк. Рационалдык сандар үстүндө аткарылчуу амалдар касиеттери.
113-тема. Натуралдык сандардын даражалары, маанилери рационалдык сан болгон квадрат тамырларды эсептөө. Мезгилдүү бөлчөк жөнүндө түшүнүк.
Өзүндү сынап кер! (8-тест).
VIII ГЛАВА. ТЕНДЕМЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ.
116—117-темалар. Бөлчөктөрдү кошуунун эрежеси. Коэффициент.
118—119-темалар. Бир белгисиздүү бүтүн коэффициенттүү сызыктуу тендемелерди чыгаруу.
120—121-темалар. Бир белгисиздүү бөлчөк коэффициенттүү сызыктуу тендемелерди чыгаруу.
Өзүндү сынап көр! (9-тест).
Тарыхый маалыматтар.
IX ГЛАВА МААЛЫМАТТАР.
124—125-темалар. Жадыбалдар.
126—127-темалар. Диаграммалар.
128—129-темалар. Маалыматтарды иликтөө.
130—131-темалар. Комбинаторика элементтери.
132—133-темалар. Жөнөкөй комбинаторика эрежелери (көбөйтүү) боюнча практикалык маселелерди чыгаруу.
X ГЛАВА. ГЕОМЕТРИЯЛЫК МАТЕРИАЛ.
136—138-темалар. Үч бурчтук, анын псримстри жана түрлөрү.
139— 142-темалар. Уч бурчтуктун аянты.
145—146-темалар. Чакмактуу кагазда аянтгарды эссптөө.
147—148-темалар. Чакмактуу кагазда аянтгарды эссптөө боюнча женекей маселелер.
150—152-темалар. Айлананын узундугу жана тегеректин аянты.
Өзүндү сынап кер! (10-тсст).
Тарыхый маалыматтар.
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ КАЙТАЛОО.
1. Сандардын бөлүнүү белгилери.
2. Ар кыл бөлүмдүү бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.
3. Жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү.
4. Катыш жана пропорция.
5. Он жана терс сандар. Он жана терс сандарды кошуу жана ксмитүү.
6. Он жана терс сандарды көбөйтүү жана бөлүү.
7. Тендемелерди чыгаруу.
8. Маалыматтар.
9. Геометриялык материал.
Жооптор.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 6 класс, Мирзахмедов М.А., Рахимкарыев А.А., Исмаилов Ш.Н., Тохтаходжаева М.А., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-17 16:52:14