Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - Обучалка - Obuchalka.org

Экономикалық білім негіздері, 9 сыныб, Сариқов Э.С., Хайдаров Б.Қ., 2019

25.05.22 13:14
Экономикалық білім негіздері, 9 сыныб, Сариқов Э.С., Хайдаров Б.Қ., 2019.

Учебник по экономике для 9 класса на казахском языке.
 
Фрагмент из книги:
Кәсіпкерлiк базар экономикасына тән қызмет. Базар экономикасы жағдайында кәсіпкерлiк – табиғи, капитал және еңбек факторларымен бiрге өндiрiстiң негiзгi факторына айналады. Өйткенi өндiрiстiң осы iскерлiк факторы қалған үш факторды бiрiктiру мүмкiндiгiн бередi. Кәсіпкерлiк қоғам үшiн қажет, өйткенi бұл қызметтiң нәтижесiнде жаңа, қосымша жұмыс орындары жасалады. Iскерлiк тек тұтынушылар үшiн ғана емес, мемлекет үшiн де қажет әрi пайдалы қызмет. Мемлекет кәсіпкерлiкке кең жол ашып бере отырып, халықты жұмысқа орналастыру, көп тұтынатын тауарлар және қызметтермен қамтамасыз ету мiндетiнен белгiлi бiр мағынада өзiн азат етедi. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызметтен алынатын салықтың есебiнен мемлекет қазынасы байиды. Сондықтан мемлекет iскерлiктi жанжақты қолдайды.

Экономикалық білім негіздері, 9 сыныб, Сариқов Э.С., Хайдаров Б.Қ., 2019
Скачать и читать Экономикалық білім негіздері, 9 сыныб, Сариқов Э.С., Хайдаров Б.Қ., 2019
 

География, 9 сынып, Қаюмов А., Сафаров И., Тілләбаева М., Федорко В., 2019

25.05.22 13:05
География, 9 сынып, Қаюмов А., Сафаров И., Тілләбаева М., Федорко В., 2019.

Учебник по географии для 9 класса на казахском языке.
 
   Сен төменгi сыныптарда «Табиғи географияның бастауыш курсы», «Материктер мен мұхиттардың табиғи географиясы», «Орта Азия мен Өзбекстанның табиғи географиясы», «Өзбекстанның экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы» курстарында география пəнiнiң негiзгi заңдылықтарымен түбегейлi танысып шықтың. 9-сыныпта оқытылатын «Дүние жүзiнiң экономикалық жəне əлеуметтiк географиясы» курсының экономикаға, саясатқа, мəдениет пен руханиятқа, қысқаша айтқанда, өмiрдiң барлық салаларына дерлiк белгiлi дəрежеде қатысы бар. Аталмыш пəн оқушыларға дүние жүзіне жəне оның кейбір бөліктеріне тəн қайталанбас географиялық ерекшеліктерді көрсететіндігімен, экономикалық-əлеуметтiк даму үдерісі мен заңдылықтары туралы толық мəлiмет беретiндiгiмен маңызды.
Оқулықтың негiзгi мақсаты – Сендерге, қадірлі оқушыларға дүние жүзiнің жəне оның ірі мемлекеттерінiң экономикалық жəне əлеуметтiк географиясына орай заманалық бiлiм беруден, өз бетiмен білім алуға жəне оны іс жүзiнде қолдана бiлуге үйретуден тұрады.

География, 9 сынып, Қаюмов А., Сафаров И., Тілләбаева М., Федорко В., 2019
Скачать и читать География, 9 сынып, Қаюмов А., Сафаров И., Тілләбаева М., Федорко В., 2019
 

Конституциялық құқық негіздері, 9 сынып, Тансикбаева Г.М., Костецкий В.А., 2019

25.05.22 12:58
Конституциялық құқық негіздері, 9 сынып, Тансикбаева Г.М., Костецкий В.А., 2019.

Учебник по праву для 9 класса на казахском языке.
 
   Сенің қолыңда күрделі, көп қырлы және қызық құқықтар дүниесі туралы мәлімет беретін кітап тұр. Өзбекстан Республикасында тәуелсіздік жариялануы және суверен демократиялық мемлекет құрылысының заңдық негіздері – мемлекет пен жеке тұлға арасында өзара қатынастарды белгілеп беретін заңдылық пен құқықтанушылық іргетасын қалыптастырудан басталды. Сондықтан да азаматтар заңдардың орындалуы саналы түрде және заң негізінде іске асырылуы тиіс.
Бұл сабақтың әрбір параграфындa іс жүзіндегі заң құжаттары көмегімен шешуіміз мүмкін болған түрлі жағдайларды Саған ұсынамыз. Егер Сенi кез келген ділгірліктерді шешу қызықтырса, Өзбекстан Республикасының іс жүзіндегі заң құжаттарынa сүйенуің мүмкін.

Конституциялық құқық негіздері, 9 сынып, Тансикбаева Г.М., Костецкий В.А., 2019
Скачать и читать Конституциялық құқық негіздері, 9 сынып, Тансикбаева Г.М., Костецкий В.А., 2019
 

Экономикалык билимдин негиздери, 9 класс, Сариков Э.С., Хайдаров Б.К., 2019

25.05.22 12:48
Экономикалык билимдин негиздери, 9 класс, Сариков Э.С., Хайдаров Б.К., 2019.

Учебник по экономике для 9 класса на киргизском языке.
 
Фрагмент из книги:
Базар экономикасы шарттарында адамдардын ишкердик жөндөмүтабигый, капитал жана эмгек факторлору менен бир катарда өндүрүштүн негизги факторуна айланат. Анткени, өндүрүштүн дал ушул ишкердик фактору калган үч факторду бириктирүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Ишкердик коом үчүн керек, анткени бул иш-аракеттин натыйжасында жаңы, кошумча иш орундары жаратылат. Ишкердик керектөөчүлөр үчүн гана эмес, ошондой эле мамлекет үчүн да керектүү жана пайдалуу иш-аракет болуп саналат. Мамлекет ишкердикке кеңири жол ачуу аркылуу калкты ишке жайгаштыруу, керектөө товарлары жана кызматтары менен камсыздоо милдетин, белгилүү бир мааниде, өзүнөн оолак кылат. Ошону менен бирге ишкердик иш-аракетинен алынган салыктардын эсебинен мамлекеттин казынасы байыйт. Ошондуктан мамлекет ишкердикти ар тараптан колдоп-кубаттайт.

Экономикалык билимдин негиздери, 9 класс, Сариков Э.С., Хайдаров Б.К., 2019
Скачать и читать Экономикалык билимдин негиздери, 9 класс, Сариков Э.С., Хайдаров Б.К., 2019
 

Özbegistanyň taryhy, 9 synp, Tillabaýew S., Zamonow A., 2019

25.05.22 12:38
Özbegistanyň taryhy, 9 synp, Tillabaýew S., Zamonow A., 2019.

Учебник по истории для 9 класса на туркменском языке.
 
   Eliňizdäki Ӧzbegistanyň taryhy dersligi XIX asyryň ikinji ýarymy we XX asyryň başlarynda bolup geçen wakalary ӧz içine alýar. Bu dӧwür Watanymyzyň taryhynyň iň agyr we çylşyrymly ýyllarydyr. Bu, bir tarapdan, Rus imperiýasynyň basybalyjylygy sebäpli agyr külpetler, ýitgiler alyp gelen bolsa, ikinjiden, ata-babalarymyz koloniýanyň jebir-sütemine garşy Watanyň azatlygy we garaşsyzlygy üçin gahrymanlarça gӧreşlerini dowam etdirdiler, üçünjiden, Watanyň gülläp ӧsmegi ugrunda jan aýamany zähmet çekip, ӧrän uly ruhy we maddy dӧredijilik işini amala aşyrdylar.

Özbegistanyň taryhy, 9 synp, Tillabaýew S., Zamonow A., 2019
Скачать и читать Özbegistanyň taryhy, 9 synp, Tillabaýew S., Zamonow A., 2019
 

Геометризация физики, Лошак Ж., 2019

25.05.22 12:38
Геометризация физики, Лошак Ж., 2019.   

С физикой мы сегодня сталкиваемся повсюду — когда имеем дело с кредитными картами, или с часами с кварцевой стабилизацией хода, или с тем же телевидением, — но она все равно пугает нас: своей загадочностью, огромными размерами и неимоверной сложностью устройств (лазеров, ускорителей частиц и т.п.) и абстрактностью теоретического языка (теории групп, алгебр, неевклидовых геометрий). Кажется, чем сильнее физика влияет на мир, тем более далекой от человека она становится. В этой книге доказывается, что это совершенно не так. Физики сохраняют свой эстетический вкус и свое понимание аналогий и, несмотря на некоторый исторический разрыв, именно глубокие корни питают плоды современной физики, абстрактность которой преображает вечные образы геометрии. Ибо геометрия — главное слово предлагаемой книги. Постоянно присутствуя и бесконечно изменяясь, геометрия со времен античности и до наших дней объединяет физическую картину мира, она служит нитью Ариадны, ведущей читателя к идеям обшей теории относительности, квантовой механики и теории элементарных частиц, проходя через такие промежуточные пункты, как тела Платона, астрономия Кеплера, механика Ньютона, законы кратчайшего пути и симметрия кристаллов.

Геометризация физики, Лошак Ж., 2019
Скачать и читать Геометризация физики, Лошак Ж., 2019
 

Ózbekstan tariyxı, 9 klas, Tillaboyev S., Zamonov A., 2019

25.05.22 12:29
Ózbekstan tariyxı, 9 klas, Tillaboyev S., Zamonov A., 2019.

Учебник по истории для 9 класса на каракалпакском языке.
 
   Watan — bul biz tuwılıp ósken jer, kindik qanımız tamǵan topıraq, babalarımız izleri qalǵan, ata-babalarımız miyrası áwladlarımızǵa qalatuǵın jurt bolıp tabıladı.
Dúnyada Watanǵa muhabbattan qúdiretlirek qanday da bir tuyǵı hám onıń saǵınıshınan kúshlirek sezim joq. Watan milletti jetilistiriwshi milliy maqtanıshımızday názik sıyqırlı bir tuyǵını oyatadı.

Ózbekstan tariyxı, 9 klas, Tillaboyev S., Zamonov A., 2019
Скачать и читать Ózbekstan tariyxı, 9 klas, Tillaboyev S., Zamonov A., 2019
 

Geografiya, 9 klas, Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V., 2019

25.05.22 12:19
Geografiya, 9 klas, Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V., 2019.

Учебник по географии для 9 класса на каракалпакском языке.
 
   Siz tómengi klaslarda «Tábiyiy geografiya baslanǵısh kursı», «Materik hám okeanlardıń tábiyiy geografiyası», «Orta Aziya hám Ózbekstannıń tábiyiy geografiyası» hám «Ózbekstannıń ekonomikalıq hám sociallıq geografiyası» kurslarında geografiya pánine tiyisli hár túrli maǵlıwmatlar menen tanıstıńız. 9-klasta oqıtılatuǵın «Jáhánniń ekonomikalıq-sociallıq geografiyası» kursı dúnya ekonomikası, siyasatı, ekologiyası, mádeniyatına, qullası, turmıstıń hámme tarawlarına baylanıslı.
Sabaqlıqtıń tiykarǵı maqseti — Siz, áziz oqıwshılarǵa dúnya hám onıń iri mámleketleriniń ekonomikalıq hám sociallıq geografiyasına tiyisli zamanagóy bilim beriw, erkin bilim alıwǵa hám onı ámeliyatta qollanıwǵa úyretiwden ibarat.

Geografiya, 9 klas, Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V., 2019
Скачать и читать Geografiya, 9 klas, Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V., 2019
 
Cтраница 1 из 11177

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?