Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019

Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019.

Учебник по алгебре для 9 класса на узбекском языке.
 
Фрагмент из книги:
To‘g‘ri to‘rtburchaknmg tomonlari 2 dm va 3 dm ga teng. Uning har bir tomoni bir xil sondagi detsimetrlarga shunday orttirildiki, natijada to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi 12 dm2 dan ortiq bo‘ldi. Har bir tomon qanday o‘zgargan?

Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019


Примеры.
Mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik korxonaning oylik foydasi P = 250n - n2 (mingso‘mlarda) model bilan ifodalanadi deylik, bu yerda n - ishlab chiqarilgan va sotilgan mahsulotlar soni. Eng katta foyda olish uchun kichik korxona oyiga nechta mah-sulot ishlab chiqarishi va sotishi kerak?

Ikkita kvadrat tomonlarining nisbati 5:4 kabi, Agarda har bir kvadratning tomonlari 2 cm ga kamaytirilsa,u hol-da hosil bo‘lgan kvadratlar yuzlarining ayirmasi 2,8 cm2 ga teng bo‘ladi. Berilgan kvadratlarning tomonlarini toping.

To‘g‘ri to‘rtburchak bo‘yining eniga nisbati 3:2 kabi. Agarda ularni 1 cm dan kattalashtirsak, yangi hosil bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzi birinchi to‘g‘ri to‘rtburchakning yuzidan 3 cm2 ga katta bo‘ladi. Birinchi to‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi va enini toping.

MUNDARIJA.
8-sinfda o‘rganilgan mavzularni takrorlash.
I bob. KVADRAT FUNKSIYA. KVADRAT TENGSIZLIKLAR.
1-§. Kvadrat funksiyaning ta’rifi.
2-§. у = x2 funksiya.
3-§. У = ах2 funksiya.
4-§. у = ax2 + bx + c funksiya.
5-§. Kvadrat funksiyailing grafigini yasash.
6-§. Kvadrat tengsizlik va uning yechimi.
7-§. Kvadrat tengsizlikni kvadrat funksiya grafigi yordamida yechish.
8-§. Intervallar usuli.
9-§. Funksiyaning aniqlanish. sohasi.
10-§. Funksiyaiiing o‘sishi va kamayishi.
Funksiyaning juftligi va toqligi.
12-§. Daraja qatnashgan teiigsizlik va teiiglamalar.
I bobga doir mashqlar.
I bobga doir sinoo (test) mashqlari.
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog‘liq masalalar.
Tarixiy ma’lumotlar.
II bob. TENGLAMALAR VA TENGSIZLIKLAR SISTEMALARI.
13-§. Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish.
14-§. Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari.
15-§. Ikkinchi darajali bir noma'lumli tengsizliklar sistemalari.
16-§. Sodda tengsizliklarni isbotlash.
II bobga doir mashqlar.
II bobga doir sinov (test) mashqlari.
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog‘liq masalalar.
III bob. TRIGONOMETRIYA ELEMENTLARI.
17-§. Burchakning radian o'lchovi.
18-§. Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish.
19-§. Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ta'riflari.
20-§. Sinus, kosinus va tangensning ishoralari.
21-§. Ayni bir burchakning sinusi, kosinusi va tangensi orasidagi munosabatlar.
22-§. Trigonometrik ayniyatlar.
23-§. a va — a burchaklarning sinusi, kosinusi, tangonsi va kotangensi.
24-§. Qo‘shish forrnulalari.
25-§. Ikkilangan burchakning simisi va kosimisi.
26-§. Kcltirish forrnulalari.
27-§. Sinuslar yig‘indisi va ayirmasi. Kosinuslar yig‘indisi va ayirmasi.
III bobga doir mashqlar.
III bobga doir sinov (test) mashqlari.
Amaliy-tatbiqiy oa fanlararo bog‘liq masalalar.
Tarixiy masalalar.
Tarixly ma'lumotlar.
IV bob. SONLI KETMA-KETLIKLAR. PROGRESSIYALAR.
28-§. Sonli ketma-ketliklar.
29-§. Arifmetik progressiya.
30-§. Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi.
31-§. Geornetrik progrossiya.
32-§. Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig‘indisi.
33-§. Cheksiz kairiayuvchi geometrik progressiya.
IV bobga doir mashqlar.
IV bohga doir sinov (test) mashqlari.
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog‘liq masalalar.
Tarixiy masalalar.
Tarixiy ma'lumotlar.
V bob. EHTIMOLLIKLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA ELEMENTLARI.
34-§. Hodisalar.
35-§. Hodisaning ehtimolligi.
36-§. Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotasi.
37-§. Tasodifiy rniqdorlar.
38-§. Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari.
V hobga doir maahqlar.
V bobga doir sinov (test) mashqlari.
Amaliу-tatbiqiy va fanlararo bog‘liq mashalar.
IX sinf  ”Algebra“ kursini takrorlash uchun mashqlar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 9 sinf, Alimov Sh.A., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-10 23:10:48