9 класс

Өзбекстан тарыхы, 9 класс, Тиллабоев С., Замонов А., 2019

Өзбекстан тарыхы, 9 класс, Тиллабоев С., Замонов А., 2019.

Учебник по истории для 9 класса на киргизском языке.

   Сен ушул окуу китеби менен таанышуу жараянында жакынкы өтмүшүбүздөгү түрдүү тарыхый окуялардын баяндамаларына туш келесиң. Бул окуяларга терең баа берүү аябай оңой иш эмес. Эгемендүү мамлекетчилигибиздин мазмунун толук түшүнүп жетүү үчүн колонизатордук шарттарда ушул аймакта жашаган элдердин башынан өткөндөрдү, зордук-зомбулук, түрдүү зулумдарга карабай, өзүнүн ишенимин, руханиятын жана изги жолдогу тырышчаактыгын сактап калгандыгы жөнүндөгү тарыхый чындыкты билүү чоң мааниге ээ.

Өзбекстан тарыхы, 9 класс, Тиллабоев С., Замонов А., 2019
Скачать и читать Өзбекстан тарыхы, 9 класс, Тиллабоев С., Замонов А., 2019
 

ОГЭ 2022, Математика, 9 класс, Спецификация

ОГЭ 2022, Математика, 9 класс, Спецификация.

   Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2022 году основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.

ОГЭ 2022, Математика, 9 класс, Спецификация
Скачать и читать ОГЭ 2022, Математика, 9 класс, Спецификация
 

Конституциялык укуктун негиздери, 9 класс, Taнсыкбаевa Г.M., Koстецкий В.A., 2019

Конституциялык укуктун негиздери, 9 класс, Taнсыкбаевa Г.M., Koстецкий В.A., 2019.

Учебник по праву для 9 класса на киргизском языке.

  Колуңдагы китеп татаал, көп кырдуу жана кызыктуу укуктар дүйнөсү жөнүндө маалымат берет. Өзбекстан Республикасында көз карандысыздыктын жарыяланышы жана эгемендүү мамлекет курулушунун укуктук негиздери мамлекет менен жеке адам ортосундагы мамилелерди белгилеген мыйзамдуулуктун фундаментин калыптандыруудан башталат. Ошондуктан мыйзамдарга баш ийүү жарандар тарабынан аң-сезимдүү түрдө аткарылууга тийиш.

Конституциялык укуктун негиздери, 9 класс, Taнсыкбаевa Г.M., Koстецкий В.A., 2019
Скачать и читать Конституциялык укуктун негиздери, 9 класс, Taнсыкбаевa Г.M., Koстецкий В.A., 2019
 

Биология, 9 класс, Зикиряев A., Тохтаев A., Азимов И., Сонин Н., 2019

Биология, 9 класс, Зикиряев A., Тохтаев A., Азимов И., Сонин Н., 2019.

Учебник по биологии для 9 класса на киргизском языке.

  Биология — жашоо жөнүндөгү илим, грекче эки: «биос» — жашоо, “логос” — окуу сөзүнүн кошулушунан келип чыккан. Биология термини 1802-жылда француз окумуштуусу Ж.Б.Ламарк жана немис аалымы Г.Р.Тревиранус тарабынан илимге киргизилген. Биология
жашоо, анын түрлөрү, түзүлүшү, өөрчүү мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим болуп эсептелет. Биологиянын изилдөө объекти бул – вирустар, микроорганизмдер, козу карындар, өсүмдүктөр, жаныбарлар, адамдар, алардын орган, ткань, клеткаларынын курамы, клеткаларда жүрүүчү жараяндар жана организмдин жеке жана тарыхый өнүгүүсү, жамаатташтары, алардын өз ара органикалык эмес жаратылыш менен байланышы эсептелет.

Биология, 9 класс, Зикиряев A., Тохтаев A., Азимов И., Сонин Н., 2019
Скачать и читать Биология, 9 класс, Зикиряев A., Тохтаев A., Азимов И., Сонин Н., 2019
 

Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019

Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019.

Учебник по геометрии для 9 класса на киргизском языке.

  9-класста геометриянын планиметрия бөлүмүн- тегиздиктеги геометриялык фигуралардын касиеттерин үйрөнүү улантылат. Ал жерден сен геометриялык алмаштыруулар, геометриялык фигуралардын окшоштугу, үч бурчтуктардын жактары менен бурчтары ортосундагы катыштар, айлананын узундугу жана тегеректин аянты, үч бурчтуктардагы жана айланадагы метрикалык катыштар менен таанышасын.
Бул окуу китебинин мазмуну туруктуу аксиомалык системанын негизине курулган. Бул жерде теориялык материалдар мүмкүнчүлүгүнүн барынча жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде баяндалган. Бардык темалар менен түшүнүктөрдү түркүн-түмөн турмуштук мисалдар аркылуу ачып берилген. Ар бир темадан кийин берилген суроолор, далилдөөгө, эсептөөгө жана түзүүгө тиешелүү көптөгөн маселелер менен мисалдар окуучуларды чыгармачылык менен ой жүгүртүүгө үндөйт, ага алган билимдерин тереңдетүүдө жана бекемдөөдө жардам берет. Окуу китеби өзүнүн өзгөчө дизайны жана сабак материалдарынын көргөзмөлүү түрдө берилиши менен да өзгөчөлөнүп турат. Анда берилген сүрөттөр менен чиймелер сабактын материалын мыкты өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт.

Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019
Скачать и читать Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019
 

Tehnologiýa, 9 synp, Sattarowa Z., 2019

Tehnologiýa, 9 synp, Sattarowa Z., 2019.

Учебник по технологии для 9 класса на туркменском языке.

  Umumy orta bilim berýän mekdeplerde okadylýan «Tehnologiýa» predmeti sizi özleşdiren temalaryňyzy amalda ulanyp bilmäge, eýelän bilimleriňizi durmuşa geçirmegi öwredýär.
Siz aşaky synplarda «Tehnologiýa we dizaýn» hem-de «Serwis hyzmaty» ýönelişleri boýunça metal we metal däl materiallary işläp bejermegiň usullaryny, dürli göwrümdäki öý-hojalyk serişdelerini taýýarlamagy, elektrotehnika işlerini ýerine ýetirmegi, milli, dünýä tagamlaryny bişirmegi, geýimleri hem-de zatlary biçmegi-tikmegi, dokamagyň ýönekeý we çylşyrymly usullaryny öwrenip, amaly endikleri eýelediňiz.
9-njy synpda bolsa hünärmentçilik önümlerini taýýarlamagyň tehnologiýasy, önümçiligiň we öý hojalykçylygynyň esaslary, elektronikanyň esaslary, kär saýlamaga ugrukdyrmak, döredijilikli taslama taýýarlamak boýunça bilimleri, endikleri we başarnyklary ösdürip, kompetensiýalara öwürmekde derslik size ýakyn kömekçiňiz bolar.

Tehnologiýa, 9 synp, Sattarowa Z., 2019
Скачать и читать Tehnologiýa, 9 synp, Sattarowa Z., 2019
 

Konstitusion hukuk esaslary, 9 synp, Tansikbaýewa G.M., Kosteskiý W.A., 2019

Konstitusion hukuk esaslary, 9 synp, Tansikbaýewa G.M., Kosteskiý W.A., 2019.

Учебник по праву для 9 класса на туркменском языке.

  Siziň eliňizde çylşyrymly, köp taraply we gyzykly hukuklar dünýäsi barada maglumat berýän kitap dur. Özbеgistan Rеspublikasynda garaşsyzlyk yglan edilmegi we suweren demokratik döwlet gurluşynyň ýuridik esaslary – döwletiň bilen şahsyň arasyndaky özara gatnaşyklary kesgitläp berýän kanunçylygyň we hukukşynaslygyň esasyny şekillendirmekden başlandy. Şonuň üçin hem raýatlar tarapyndan kanunlaryň berjaý edilmegi dogry we kanun esasynda amala aşyrylmalydyr.

Konstitusion hukuk esaslary, 9 synp, Tansikbaýewa G.M., Kosteskiý W.A., 2019
Скачать и читать Konstitusion hukuk esaslary, 9 synp, Tansikbaýewa G.M., Kosteskiý W.A., 2019
 

Geografiýa, 9 synp, Kaýumow A., Safarow I., 2019

Geografiýa, 9 synp, Kaýumow A., Safarow I., 2019.

Учебник по географии для 9 класса на туркменском языке.

   Siz aşaky synplarda «Fiziki geografiýanyň başlangyç kursy», «Materikleriň we okeanlaryň fiziki geografiýasy», «Orta Aziýanyň we Özbegistanyň fiziki geografiýasy» hemde «Özbegistanyň ykdysady we so-sial geografiýasy» kurslarynda geografiýa ylmyna degişli dürli maglumatlar bilen tanyşdyňyz. 9-njy synpda okadylýan «Dünýäniň ykdysady-sosial geografiýasy» kursy dünýäniň ykdysadyýetine, syýasatyna, ekologiýasyna, medeniýetine, mahlasy, durmuşyň ähli diýen ýaly taraplaryna mälim derejede baglanyşyklydyr. Bu predmet okuwçylara dünýä we onuň käbir böleklerine mahsus gaýtalanmaz geografik aýratynlyklary görkezip berýän, sosial-ykdysady ösüş prosesi we kanunalaýyklyklary barada jikme-jik maglumat bermegi bilen ähmiýetlidir.
Dersligiň esasy maksady - Size dünýä we onuň iri ýurtlarynyň ykdysady we sosial geografiýasyna degişli häzirki zaman bilim bermek, özbaşdak bilim almaga we ony amalyýetde ulanmagy öwretmekden ybaratdyr.

Geografiýa, 9 synp, Kaýumow A., Safarow I., 2019
Скачать и читать Geografiýa, 9 synp, Kaýumow A., Safarow I., 2019
 
Показана страница 1 из 681