Algebra, 8 sinf, Alimov Sh.А., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019

Algebra, 8 sinf, Alimov Sh.А., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019.

Учебник по алгебре для 8 класса на узбекском языке.
 
Фрагмент из книги:
Algebraik ifoda sonlar va harjlardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtirilgan ifodadir.
Agar algebraik ifodaga kirgan harflar o'rniga biror son qo'yilsa va ko'rsatilgan amallar bajarilsa, natijada hosil qilingan son berilgan algebraik ifodaning son qiymati deyiladi.

Algebra, 8 sinf, Alimov Sh.А., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019


Примеры.
Uch xonali sonning raqamlari bittadan kamayib boradi. Shu sondan raqamlari unga teskari tartibda yozilgan sonni ayirish natijasida hosil qilingan son 2 ga, 9 ga, 11 ga boMinadi. Shuni isbotlang.

Ikki qishloq orasidagi masofani bir sayyoh 2 soatda, ikkinchi sayyoh esa 3 soatda o‘tadi. Agar ular bu qishloqlardan bir-biriga qarab bir vaqtda yo‘lga chiqishsa, qancha vaqtdan so‘ng uchrashadilar?

Bitta albomning bahosi 200 so'm, bitta daftarning bahosi 40 so‘m, bitta ruchkaning bahosi 60 so‘m. c ta albom, a ta daftar va b ta ruchkaning umumiy (so‘mlardagi) bahosini p harfi bilan belgilab, uni formula shaklida yozing. Agar c=9, a = 21, b=4 bo‘lsa, bu formula bo‘yicha p ni hisoblang.

MUNDARIJA.
7-sinf „Algebra“ kursini takrorlash.
I BOB ALGEBRAIK KASRLAR VA ULAR USTTDA AMALLAR.
1-§. Algebraik ifodalar.
2-§. Algebraik kasr. Kasrlami qisqartirish.
3-§. Kasrlami umumiy maxrajga keltirish.
4-§. Algebraik kasrlami qo‘shish va ayirish.
5-§. Algebraik kasrlami ko‘paytirish va bo‘lish.
6-§ Kasr-ratsional ifodalami ayniy almashtirish.
7-§. y=k/x funksiya. Xossalari, grafigi.
Natural ko‘rsatkichli darajaning arifmetik ildizi va uning xossalari.
9-§. Ratsional ko‘rsatkichli daraja va uning xossalari.
10-§. Ratsional ko'rsatkichli daraja qatnashgan algebraik ifodalarni soddalashtirish.
I bobga doir mashqlar.
I bobga doir sinov mashqlari lesllar.
Tarixiy та himotlar.
Amaliy-talbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar.
II ВОВ TEINGSIZLIKLAR.
11-§. Sonli tengsizliklar.
12-§. Sonli tengsizliklaming asosiy xossalari.
13-§. Tengsizliklarni qo‘shish va ko‘paytirish.
14-§. Sonli tengsizliklarni darajaga ko‘tarish.
15-§. Bir noma’lumli tengsizliklar.
16-§. Bir noma’lumli tcngsizliklar sistcmalaii. Sonli oraliqlar.
17-§. Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar.
18-§. Taqribiy hisoblashlar. Miqdorlaming taqribiy qiymatlari, Yaqinlashish xatoligi.
19-§. Xatolikni baholash.
20-§. Sonlarni yaxlitlash.
21-§. Nisbiy xatolik.
II bohga doir mashqlar.
II bohga doir sinov mashqlari - testlar.
Tarixiy masalalar.
Tarixiy та'lumotlar.
Amaliy-latbiqiy va fanlararo hog‘liq masalalar.
III BOB KVADRAT TENGLAMALAR.
22-Kvadrat tcnglama va uning ildizlari.
23-§. Chala kvadrat tcnglamalar va ulami yechish.
24-Kvadrat tenglamaning ildizlarini topish formulalari. Diskriminant.
25-Viyct tcorcmasi. Kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytuvchilarga ajratish.
26-Bikvadrat tcnglama. Kvadrat tenglamaga kcltiriladigan tcnglamalar.
27-Kvadrat tcnglamalar yordamida masalalar yechish.
III bobga doir mashqlar.
III bobga doir sinov mashqlari - testlar.
Tarixiy masalalar.
Tarixiy та'lumotlar.
Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar.
IV ВОВ MA’LUMOTLAR TAHLILI.
28-§. Madumotlar tahlili, Ma’lumotlami tasvirlash.
29-§. O‘rta qiymal. Moda Mediana.
30-§. Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalarni yechish.
31 - §. Kombinatorikaning asosiy qoidasi va uni masalalar yechishda qo'llash.
IV bobga doir mashqlar.
IV bobga doir sinov mashqlari — testlar.
Amaliy-tathiqiy va fanlararo hog'liq masalalar.
V ВОВ.
8-sinf "Algebra" kursini lakrorlash uchun mashqlar.
Mashqlarga javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Algebra, 8 sinf, Alimov Sh.А., Xalmuxamedov A.R., Mirzaxmedov M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-11 23:12:05