Matematika, 6 sinf, Mirzaxmedov M.A., Rahimqoriyev A.A., Ismailov Sh.N., Toxtaxodjayeva M.A., 2017


Matematika, 6 sinf, Mirzaxmedov M.A., Rahimqoriyev A.A., Ismailov Sh.N., Toxtaxodjayeva M.A., 2017.

Учебник по математике для 6 класса на узбекском языке.

   Ona yurtimiz O‘zbekiston jahon ilm-u fani, madaniyatiga yuzlab buyuk olimlar, shoirlar, davlat arboblari, rassomlarni yetishtirib bergan. Bilingki, siz ularning ezgu ishlari davomchisisiz! Kitobimiz sahifalarida diyorimizning buyuk allomalari ijodidan namunalar joy olgan. Ular asrlar osha siz bilan gaplashadilar – siz ular bilan faxrlaning!
Yoshlik bilim olish davridir. Allomalar aytganlaridek, «Yoshlikda olingan bilim toshga bitilgan yozuv kabi o‘chmasdir». Matematikani o‘rganish qunt va izchillikni, ko‘plab masala va misollarni tushunib, idrok qilib yechishni talab etadi. Ushbu darslikni yaxshi o‘rganib olsangiz, u sizga umrbod do‘st bo‘lib qoladi!

Matematika, 6 sinf, Mirzaxmedov M.A., Rahimqoriyev A.A., Ismailov Sh.N., Toxtaxodjayeva M.A., 2017


Tub va murakkab sonlar.
1 dan boshqa har bir natural sonning kamida ikkita bo‘luv-chisi bo‘ladi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 — sonlarining har biri 2 ta bo‘luvchiga ega: 1 va sliu sonning o‘zi (tekshirib ko‘ring!). Xuddi shuningdek, 4, 6, 12, 25, 28 sonlaridan har birining ikkitadan ko‘p bo‘luvchisi bor (tekshirib ko‘ring!).

Agar natural son faqat ikkita boMuvchiga (sonning o‘zi va 1) ega bo‘lsa, u tub son deyiladi.
Shu ta’rifga asosan, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sonlari tub bo‘ladi. Tub sonlar ta’rifiga asosan, 1 soni tub bo‘ladimi?
Agar natural son ikkitadan ortiq bo‘luvchiga ega bo‘lsa, bunday son murakkab son deyiladi.
Shu ta’rilga asosan, 4, 6, 12, 25, 28 sonlari murakkab bo‘-ladi. Shu ta’rifga asosan, 1 soni murakkab bo‘Iadimi?
Yuqoridagi mulohazalardan quyidagi xu/osaga kelamiz:
1 — tub son ham emas, murakkab son ham emas.

Tub sonlar jadvalini tuzish usullaridan eng soddasi va shu bilan birga eng qadimiysini yunon matematigi Eratosfen taklif qilgan. Bu usul sondan katta bo‘lmagan barcha tub sonlarni topish usulidir. Bu usul bo‘yicha biror natural songacha boigan barcha natural sonlar ketma-ketligini yozib chiqamiz va ular orasidan nuirakkab sonlarni o‘chiramiz, natijada о‘chirilmay qolgan sonlar tub sonlar bo‘ladi.

MUNDARIJA.
5-sinfda o‘tiIganIarni takrorlash.
6-SINF MATERIALLARI.
I BOB. SONLARNING BO‘LINISH BELGILARI.

1—2-mavzular. Sonning bo‘IuvchiIari va karralilari.
3—5-mavzular. Sonlaming 10 ga, 5 ga va 2 ga bo‘Iinish belgilari.  
6—7-mavzular. Sonlarning 9 ga va 3 ga bo‘linish belgilari.
10-mavzu. Tub va murakkab sonlar.
11—12-mavzular. Natural sonlarni tub ko‘paytuvchiIarga ajratish.
13—14-mavzular. Eng katta umumiy bo‘luvchi. O‘zaro tub sonlar.
15—16-mavzular. Eng kichik umumiy karrali (bo‘linuvchi).
O‘zingizni sinab ko‘ring! (1-test).
II BOB. HAR XIL MAXRAJLl KASRLARNI QO‘SHISH VA AYIRISH.
19—20-mavzular. Kasming asosiy xossasi.
21—23-mavzular. Kasrlarni qisqartirish.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (2-test).
24—26-mavzular. Kasrlarni umurniy maxrajga keltirish.
27—28-mavzular. Har xil maxrajli kasrlami taqqoslash.
31—33-mavzular. Har xil maxrajli kasrlami qo‘shish va ayirish.
34—37-mavzular. Aralash sonlarni qo‘shish va ayirish.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (3-test).
III BOB. ODDIY KASRLARNI KO‘PAYTIRISH VA BO‘LISH.
40—42-mavzular. Oddiy kasrlarni va aralash sonlarni ko‘paytirish.
43—45-mavzular. Sonning qismini topish.
46—48-mavzu/ar. Ko‘paytirishning taqsimot qonuni va uning tatbiqlari.
49—50-mavzular. 0‘zaro teskari sonlar.
51—53-mavzular. Oddiy kasrlami bo‘lish.
54-mavzu. Qismiga ko‘ra sonning o‘zini topish.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (4-test).
IV ВОВ. NISBAT VA PROPORSIYA.
57—58-mavzular. Nisbat tushunchasi. Proporsiyalar.
59—61-mavzular. Proporsiyaning asosiy xossasi.
62—64-mavzular. Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari.
65—66-mavzular. To‘g‘ri va teskari proporsional miqdorlar.
69—74-mcivzular. To‘g‘ri va teskari proporsional miqdorlaming tatbig‘i.
75—78-mavzular. Masshtab.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (5- test).
Tarixiy ma’lumotlar.
V BOB. MUSBAT VA MANFIY SONLAR. BUTUN SONLAR.
81—83-mavzular. Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha.
84—85-mavzular. Koordinata to‘g‘ri chizigi. Musbat va manfiy sonlarni son o‘qida tasvirlash.
86—88-mavzular. Qarama-qarshi sonlar. Sonning moduli.
89—90-mavzular. Sonlami taqqoslash. Miqdorlaming o‘zgarishi.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (6- test).
Tarixiy ma’lumotlar.
VI BOB. MUSBAT VA MANFIY SONLARNI QO‘SHISH VA AYIRISH.
93—94-mavzular. Koordinata to‘g‘ri chizig‘i yordamida sonlami qo‘shish va ayirish.
95—97-mavzu/ar. Manfiy ishorali sonlami qo‘shish.
98—100-mavzular. Har xil ishorali sonlarni qo‘shish.
101—102-mavzular. Sonlami ayirish.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (7- test).
VII BOB. MUSBAT VA MANFIY SONLARNI KO‘PAYTIRISH VA BO‘USH.
105—106-mavzular. Sonlami ko‘paytirish.
107—109-mavzular. Sonlami bo‘lish.
110—112-mavzular. Ratsional sonlar haqida tushuncha. Ratsional sonlar ustida bajariladigan amallar xossalari.
113-mavzu. Sodda hollarda natural sonlaming darajalari, qiymatlari ratsional son bo‘gan kvadrat ildizlami hisoblash. Davriy kasr haqida tushuncha.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (8-test).
VIII BOB. TENGLAMALARNI YECHISH.
116—117-mavzular. Qavslami ochish qoidasi. Koeffitsiyent.
118—119-mavzu/ar. Bir nomaMumli butun koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish.
120—121-mavzular. Sodda hollarda bir noma’lumli kasr koeffitsiyentli chiziqli tenglamalarni yechish.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (9-test).
Tarixiy ma’Iumotlar.
IX BOB. MA’LUMOTLAR.
124—125-mavzular. Jadvallar.
126— 127-mavzular. Diagrammalar.
128—129-mavzular. Ma’IumotIar tahlili.
130—131-mavzular. Kombinatorika elementlari.
132—133-mavzular. Sodda kombinatorika qoidalari (ko‘paytirish) ga oid amaliy masalalami yechish.
X BOB. GEOMETRIK MATERIAL.
136—138-mavzular. Uchburchak, uning perimetri va turlari.
139—142-mavzular. Uchburchakning yuzi.
145—146-mavzular. Katakli qog‘ozda yuzlami hisoblash.
147—148-mavzular. Katakli qog‘ozda yuzlarni hisoblashga oid sodda masalalar.
150—152-mavzular. Aylana uzunligi va doira yuzi.
O‘zingizni sinab ko‘ring! (10-test).
Tarixiy ma’lumotlar.
YAKUNIY TAKRORLASH.
1. Sonlarning bo‘linish belgilari.
2. Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
3. Oddiy kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
4. Nisbat va proporsiya.
5. Musbat va manfiy sonlar. Musbat va manfiy sonlarni qo‘shish va ayirish.
6. Musbat va manfiy sonlarni ko‘paytirish va bo‘Iish.
7. Tenglamalarni yechish.
8. Ma’lumotlar.
9. Geometrik material.
Javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 6 sinf, Mirzaxmedov M.A., Rahimqoriyev A.A., Ismailov Sh.N., Toxtaxodjayeva M.A., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-24 12:54:34