Geometriya, 7 sinf, A’zamov А., Haydarov B., Sariqov E., 2017


Geometriya, 7 sinf, A'zamov А., Haydarov B., Sariqov E., 2017.

Учебник по геометрии для 7 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Geometriyaga oid dastlabki tushunchalar bundan 4—5 ming yil muqaddam qadimgi Misrda paydo bo‘lgan. O‘sha kezlarda Nil daryosining suvi har yili toshib, ekin maydonlarini yuvib turgan. Shuning uchun, ekinzorlarni qayta taqsimlash va soliq miqdorini aniqlash uchun bu maydonlarda belgilash va o‘lchash ishlarini bajarishga tobg‘ri kelgan (1-rasm). Qadimgi yunon olimlari yer o‘lchash usullarini misrliklardan o‘rganib, uni geometriya deb ataganlar. “Geometriya” yunoncha so‘z bo‘lib, “geo” — yer, “metrio” — O‘lchash degan ma’noni anglatuvchi qismlardan tuzilgan.

Geometriya, 7 sinf, A'zamov А., Haydarov B., Sariqov E., 2017


KESMALARNI TAQQOSLASH.
Bir geometrik shaklni ikkinchisining ustiga qo‘yish tushunchasi bilan faollashtiruvchi mashqlarda tanishdik. Bu tushunchani amalda quyidagicha tasawur etish mumkin. Bir shaklni ikkinchisining ustiga qo‘yish uchun, awal shaffof plyonkaga birinchi shaklning nusxasini ko‘chirib andaza olamiz. So‘ng, shaffof plyonkani tekislik bo‘ylab siljitib, birinchi shakl andazasini ikkinchi shakl bilan aynan ustma-ust tushadigan qilib qo‘yishga harakat qilamiz (2-rasm). Agar shakllar aynan ustma-ust tushsa, bu shakllar teng bo‘ladi.

Kundalik hayotda teng shakllarni juda ko‘p uchratish mumkin. Bularga bir xil o‘chamdagi qog‘ozlar, kitob varaqlarini misol qilib keltirish mumkin (3-rasm).

MUNDARIJA.
I bob. Boshlang‘ich geometrik ma’himotlar. Planimetriya.
1. Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari.
2. Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik.
3. Kesma va nur.
4. Kesmalarni taqqoslash.
5. Kesmaning uzunligi va uning xossalari.
6. Kesmalarni o‘lchash.
7. Aylana va doira.
8. Amaliy mashg‘ulot.
9. Bob bo‘yicha takrorlash.
10. 1-nazorat ishi.
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar.
II bob. Burchak.
11. Burchak. Burchaklarni taqqoslash.
12. Burchaklarni o'lchash. Transportir.
13. Burchak turlari: to‘g‘ri, o'tkir va o‘tmas burchaklar. Bissektrisa.
14. Qo'shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari.
15. Geometriyani o‘rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog‘liqligi.
16. Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar.
17. Teskarisini faraz qilib isbotlash usuli.
18. Amaliy mashg‘ulot.
19. Bob bo‘yicha takrorlash.
20. 2-nazorat ishi.
Amaliv kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo'shimcha materiallar.
III bob. Ko‘pburchaklar va uchburchaklar.
21. Siniq chiziq. Ko‘pburchak.
22. Uchburchak. Uchburchaklarning turlari.
23. Uchburchakning muhim elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa.
24. Uchburchaklar tengligining birinchi (TBT — tomon-burchak-tomon) alomati.
25. Teng yonli uchburchakning xossalari.
26. Uchburchaklar tengligining ikkinchi (BTB - burchak-tomon-burchak) alomati.
27. Uchburchaklar tengligining uchinchi (TTT - tomon-tomon-tomon) alomati.
28. Kesma o‘rta perpendikulyarining xossasi.
29. Amaliy mashg‘ulot.
30. Bob bo‘yicha takrorlash.
31. 3-nazorat ishi.
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo'shimcha materiallar.
IV bob. Parallel to‘g‘ri chiziqlar
32. To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi.
33. Ikki to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar.
34. Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari.
35. Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari (davomi).
36. Teskari teorema.
37. Ikki parallel to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar.
38. Masalalar yechish.
39. Bob bo‘yicha takrorlash.
40. 4-nazorat ishi.
V bob. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar.
41. Uchburchak ichki burchaklarining yig'indisi haqidagi teorema.
42. Uchburchak tashqi burchagining xossasi.
43. Masalalar yechish.
44. To‘g‘ri burchakli uchburchakning xossalari.
45. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning tenglik alomatlari.
46. Masalalar yechish.
47. Burchak bissektrisasining xossasi.
48. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar.
49. Uchburchak tengsizligi.
50. Bob bo‘yicha takrorlash.
51. 5-nazorat ishi.
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar.
VI bob. Yasashga doir masalalar.
52. Sirkul va chizg‘ich yordamida yasashga doir masalalar.
53. Qiziqarli masala va boshqotirmalar.
54. Berilgan burchakka teng burchakni yasash.
55. Burchak bissektrisasini yasash.
56. Berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq yasash.
Kesmani teng ikkiga bo‘lish.
57. Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko‘ra yasash.
58. Masalalar yechish.
59. Bob bo‘yicha takrorlash.
60. 6-nazorat ishi.
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar.
Matematik masalalar xazinasi.
VII bob. Takrorlash.
61. Geometrik masalalarni yechish bosqichlari.
62. Hisoblashga doir masalalar.
63. Isbotlashga doir masalalar.
64-65. Takrorlashga doir topshiriq va masalalar.
66-68. Yakuniy nazorat ishi va xatolar ustida ishlash.
Javoblar va ko‘rsatmalar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Geometriya, 7 sinf, A’zamov А., Haydarov B., Sariqov E., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-21 17:50:03