Haydarov

7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009

7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009.
 
“7- sinfda geometriya" o’qituvchilar uchuri uslubiy qo’llanmada o‘rta umumiy ta’lim maktablarining 7- sinfida geometriya fanining mazmuni, maqsadi, vazifalari, tashkiliy asosiari va umumiy uslubiyoti masalaiari yoritilgan. Shu bilan bir qatorda, davlat ta’lim standard va dasturi asosi-da yaratilgan “Geometriya-7' darsligi bo’yicha o'qitishning uslubiy yo‘l -yq’riqlari kettirilgan. O'quv dasturiga kiritilgan barcha mavzufar bo’yicha dars ishlanmalari berilgan. Mazkur qo’llanma matematika fani bo’yicha dars olib borayotgan maktab o’qituvchilari va bu fanni o’qitish uslubiyoti masalaiari bilan shug’ullanayotgan barcha mutaxassislar uchun mo’ljallangan.

7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009
Скачать и читать 7-sinfda geometriya, 0‘qituvchilar uchun metodik qollanma, Azamov А., Haydarov В., Sariqov Е., 2009
 

Geometriya 9, Haydarov B., Sariqov E., Qo chqorov A., 2010

Geometriya 9, Haydarov B., Sariqov E., Qo'chqorov A., 2010.

9-sinfda geometriyaning planimetriya qismini — yassi geometrik shakllarning xossalarini o'rganish davom ettiriladi. Unda siz geometrik shakllarning o'xshashligi, uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar, aylana uzunligi va doira yuzi, uchburchak va aylanadagi metrik munosabatlar bilan tanishasiz. Ushbu "Geometriya" darsligining mazmuni qat'iy aksiomatik tizim asosiga qurilgan. Unda nazariy materiallar imkon boricha sodda va ravon tilda bayon etilgan. Barcha mavzu va tushunchalarni turli-tuman hayotiy misollar orqali ochib berishga harakat qilingan. Har bir mavzudan so'ng berilgan savollar, isbotlash, hisoblash va yasashga doir masala va misollar o'quvchini ijodiy fikrlashga undaydi, unga o'zlashtirilgan bilimlarni chuqurlashtirishga va mustahkamlab borishga yordam beradi. Darslik o'zining o'zgacha dizayni va dars materialining ko'rgazmali qilib taqdim etilishi bilan ham ajralib turadi. Unda keltirilgan rasm va chizmalar dars materialini yaxshiroq o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Geometriya 9, Haydarov B., Sariqov E., Qo'chqorov A., 2010

Скачать и читать Geometriya 9, Haydarov B., Sariqov E., Qo chqorov A., 2010
 

Geometriya. 7, umumta lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, Azamov A., Haydarov B., Sariqov E., 2009

Geometriya. 7, umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, Azamov A., Haydarov B., Sariqov E., 2009.

7-sinfda geometriyaning planimetriya qismini-yassi geometrik shakllarning xossalarini muntazam ravishda o'rganishga kirishiladi. Bunda sizsodda geometrik shakllar va ularning asosiy xossalari, geometrik o'lchashlar, uchburchaklar, ularning turlari va xossalari, uchburchaklarning tenglik alomatlari, parallel to'g'ri chiziqlar va ularning xossalari, uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar hamda yasashga doir masalalar bilan tanishasiz. "Geometriya-7" darsligi mazmunan aksiomatik tizim asosiga qurilgan bo'lsa-da, nazariy materiallarni erkin tarzda, sodda va ravon tilda ifoda etishga harakat qilingan. Barcha mavzu va tushunchalarturli hayotiy misollarorqali ochib beriladi. Har bir mavzudan so'ng keltirilgan savollar, isbotlashga, hisoblashga va yasashga doir ko'plab masala va misollar sizni ijodiy fikrlashga undaydi, o'zlashtirilgan bilimlarni chuqurlashtirishga va mustahkamlab borishga yordam beradi.

Geometriya. 7, umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, Azamov A., Haydarov B., Sariqov E., 2009

Скачать и читать Geometriya. 7, umumta lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik, Azamov A., Haydarov B., Sariqov E., 2009