Геометрия, 8 класс, Рахимкариев A.A., Тохтаходжаева M.A., 2019


Геометрия, 8 класс, Рахимкариев A.A., Тохтаходжаева M.A., 2019.

Учебник по геометрии для 8 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Мурдагы темада көргөнүбүздөн белгилүү болгондой, параллелoграммдын касиеттерин колдонуу үчүн көптөгөн учурларда берилген төрт бурчтуктун чындыгында да параллелoграмм экендигине ишеним пайда кылуу керек. Муну аныктама боюнча (2-темадагы 1-маселеге к.) же берилген төрт бурчтуктун параллелoграмм экендигин тастыктоочу шарттар – белгилер аркылуу далилдөө керек болот. Көбүнесе иш жүзүндө колдонулган параллелoграммдын белгилерин далилдейбиз. Эми параллелoграммдын белгилери менен таанышабыз.

Геометрия, 8 класс, Рахимкариев A.A., Тохтаходжаева M.A., 2019


ТАР БУРЧТУН СИНУСУ, KOСИНУСУ, ТАНГЕНСИ ЖАНA KOТАНГЕНСИ.
Тригонометрия математиканын бөлүмү болуп, үч бурчтуктун жактары менен бурчтары ортосундагы көз карандылыктар, тригонометриялык функциялардын касиеттери жанa алардын ортосундагы катыштарды үйрөнөт. «Тригонометрия» сөзү грекче «trigon» – үч бурчтук жанa «metrezis» – ченөө деген сөздөрдөн алынган болуп, кыргыз тилинде «үч бурчтуктарды ченөө» дегенди билдирет.

Тригонометриянын негизги милдети үч бурчтуктарды чыгаруудан турат. Үч бурчтук геометриянын эң маанилүү фигураларынан бири эсептелет. Ошондуктан үч бурчтуктарды үйрөнүүнү улантабыз. Главанын негизги максаты үч бурчтуктардын каалагандай элементин (жактарын жанa бурчтарын) башкa элементтери аркылуу туюнтуудан турат.

MAЗМУНУ.
7-класста өтүлгөндөрдү кайталоо.
I глава. Төрт бурчтуктар.
1-§. Негизги төрт бурчтуктар жана алардын касиеттери.
1-тема. Көп бурчтуктун ички жана сырткы бурчтарынын касиети.
2-тема. Параллелограмм жана анын касиеттери.
3-тема. Параллелограммдын белгилери.
4-тема. Туура төрт бурчтук жана анын касиеттери.
5–6-тема. Ромб жана квадраттын касиеттери.
7–8-тема. Трапеция жана анын касиеттери.
2-§. Фалестин теоремасы жана анын колдонулушу.
9-тема. Фалестин теоремасы.
10–11-тема. Үч бурчтуктун орто сызыгынын касиети. Трапециянын oрто сызыгынын касиети.
12-тема. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
13–14-тема. 1-көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
1-тест.
Тарыхый маалыматтар.
II глава. Тик бурчтуу үч бурчтуктун жактарынын жана бурчтарынын арасындагы катыштар.
3-§. Тар бурчтун тригонометриялык функциялары.
15-тема. Тар бурчтун синусу, косинусу, тангенси жана котангенси.
16-тема. Тар бурчтун синусу, косинусу, тангенси жана котангенси (уландысы).
4-§. Пифагор теоремасы жана анын колдонулушу.
17-тема. Пифагор теоремасы жана анын түрдүү далилдери.
18-тема. Пифагор теоремасынa тескери теорема.
19-тема. Пифагор теоремасынын кээ бир колдонулушу.
5-§. Тригонометриялык окшоштуктар.
20–21-тема. Негизги тригонометриялык окшоштук жана анын натыйжалары.
22-тема. Толуктоочу бурчтун тригонометриялык функциялары үчүн формулалар.
23-тема. 30°, 45°, 60° туу бурчтардын синусун, косинусун, тангенсин жана котангенсин эсептөө.
6-§. Тик бурчтуу үч бурчтуктарды чыгаруу.
24-тема. Тригонометриялык функциялар маанилеринин жадыбалы.
25-тема. Тик бурчтуу үч бурчтуктарды чыгаруу.
26-тема. Тик бурчтуу үч бурчтуктарды чыгаруу (уландысы).
27-тема. Тик бурчтуу үч бурчтуктарды түзүү.
28-тема. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
29–30-тема. 2-көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
2-тест.
Тарыхый маалыматтар.
III глава. Koординаталар усулу. Векторлор.
7-§. Тегиздикте координаталар системасы.
31-тема. Тегиздикте чекиттин координаталары. Keсинди ортосунун координаталары.
32-33-тема. Эки чекиттин ортосундагы аралык. Айлананын теңдемеси.
34-тема. Түз сызык теңдемеси. Геометриялык маселелер чыгаруунун координаталар усулу.
8-§. Тегиздикте векторлор.
35-тема. Вектор түшүнүгү. Вектордун узундугу жана багыты.
36–37-тема. Векторлорду кошуу жана кемитүү.
38–39-тема. Векторду санга көбөйтүү. Вектордун координаталары.
40-тема. Координаталары менен берилген векторлордун үстүндө амалдар.
41-тема. Вектордун физикалык жана геометриялык түшүндүрмөлөрү. Геометриялык маселелер чыгаруунун вектордук усулу.
42-тема. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
43–44-тема. 3-көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
3-тест.
Тарыхый маалыматтар.
IV глава. Аянт.
9-§. Көп бурчтуктун аянты.
45-тема. Аянт жөнүндө түшүнүк.
46–47-тема. Тик бурчтуктун жана параллелограммдын аянты.
48-тема. Үч бурчтуктун аянты.
49–50-тема. Ромбдун жана трапециянын аянты.
51-тема. Көп бурчтуктун аянты.
52-тема. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
53–54-тема. 4-көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
4-тест.
Тарыхый маалыматтар.
V глава. Айлана.
10-§. Айланадагы бурчтар.
55-тема. Түз сызык жана айлананын өз ара жайлашуусу. Айланага жаныма жана анын касиеттери.
56-тема. Эки айлананын өз ара жайлашуусу. Борбордук бурчтун жана жаанын градустук өлчөмү.
57-тема. Айланага ичинен чийилген бурч.
58-тема. Айлананын кесүүчүлөрү түзгөн бурчтар.
59-тема. Айлана хордасынын жана диаметринин касиеттери.
60-тема. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
Үч бурчтуктун өзгөчө чекиттери.
61–62-тема. 5-көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
5-тест.
Тарыхый маалыматтар.
VI глава. Кайталоо.
8-класста өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн көнүгүүлөр.
Жыйынтыктоочу көзөмөл иши. Каталар үстүндө иштөө.
6-тест.
Тиркеме. Тар бурчтуу тригонометриялык функциялар маанилеринин жадыбалды.
Жооптор.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Геометрия, 8 класс, Рахимкариев A.A., Тохтаходжаева M.A., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-14 00:17:44