Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019


Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019.

Учебник по геометрии для 9 класса на киргизском языке.

  9-класста геометриянын планиметрия бөлүмүн- тегиздиктеги геометриялык фигуралардын касиеттерин үйрөнүү улантылат. Ал жерден сен геометриялык алмаштыруулар, геометриялык фигуралардын окшоштугу, үч бурчтуктардын жактары менен бурчтары ортосундагы катыштар, айлананын узундугу жана тегеректин аянты, үч бурчтуктардагы жана айланадагы метрикалык катыштар менен таанышасын.
Бул окуу китебинин мазмуну туруктуу аксиомалык системанын негизине курулган. Бул жерде теориялык материалдар мүмкүнчүлүгүнүн барынча жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде баяндалган. Бардык темалар менен түшүнүктөрдү түркүн-түмөн турмуштук мисалдар аркылуу ачып берилген. Ар бир темадан кийин берилген суроолор, далилдөөгө, эсептөөгө жана түзүүгө тиешелүү көптөгөн маселелер менен мисалдар окуучуларды чыгармачылык менен ой жүгүртүүгө үндөйт, ага алган билимдерин тереңдетүүдө жана бекемдөөдө жардам берет. Окуу китеби өзүнүн өзгөчө дизайны жана сабак материалдарынын көргөзмөлүү түрдө берилиши менен да өзгөчөлөнүп турат. Анда берилген сүрөттөр менен чиймелер сабактын материалын мыкты өздөштүрүүгө өбөлгө түзөт.

Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019


ДОЛБООР ИШИН АТКАРУУ БОЮНЧА КӨРСӨТМӨЛӨР.
Долбоор ишинин темасы боюнча окуучулар өз алдынча болуп же 3-4 кишилик топ болуп иштөөлөрү мүмкүн. Долбоор иши окуу жылы аягында өткөрүлө турган жактоо (кичине конференция) менен аякталат. Долбоор иши боюнча иш процесси төмөнкү окуу иштерин өз ичине алышы мүмкүн: изилдөө иштерин пландаштыруу, тапшырмаларды өз ара бөлүштүрүү, окуу максаттарын белгилөө, керектүү маалыматтарды издеп табуу, темага тиешелүү көйгөйлөрдүн чыгарылыштарын табуу, алардан эң оптималдуусун тандоо жана аны негиздөө, түрдүү учурларда суроолор же тажрыйбалар өткөрүү, долбоор ишинин натыйжалары боюнча маалымат даярдоо, өз иштерин анализ кылуу жана баалоо, долбоор ишинин жактоосу үчүн презентация даярдоо жана аны жактоо. Окуучулар долбоор иши боюнча изилдөөлөрдү жыл бою сабактардан бош убакыттарында өз алдынча аткаруулары керек.

Долбоор ишинин темалары практикалык, теориялык жана изилдөө көрүнүшүндө болушу мүмкүн. Практикалык жумушта геометриядан үйрөнүлгөн билим жана көнүккөндүктөрдү турмуштагы көйгөйлөрдү (кейстерди) чыгарууга колдонулат. Теориялык долбоор иштеринде болсо геометриянын кандайдыр темасы тереңирээк үйрөнүлөт. Изилдөө жумуштарында болсо, кандайдыр стандарттык эмес геометриялык маселе же турмуштагы көйгөйдү чыгаруу үстүндө кичине илимий изилдөө алып барылат.

MАЗМУНУ.
Кайталоо.
1. Үч бурчтуктар жана терт бурчуктар.
2. Пифагор теоремасы жана анын колдонулуусу.
3. Геометриялык фигуралардын периметри жана аянтын эсептөө боюнча маселелер.
4. 3D геометрия- мейкиндиктеги фигураларда планиметрия маселелери.
5. Долбоор ишин аткаруу боюнча көрсөтмөлөр.
I глава. Геометриялык алмаштыруулар жана окшоштуктар.
6. Коп бурчтуктардын окшоштугу.
7. Окшош үч бурчтуктар жана алардын касиеттери.
8. Үч бурчтуктардын окшоштугунун биринчи белгиси.
9. Үч бурчтуктардын окшоштугунун экинчи белгиси.
10. Үч бурчтуктардын окшоштугунун үчүнчү белгиси.
11. Тик бурчтуу үч бурчтуктардын окшоштук белгилери.
12. Окшоштук белгилеринин далилдоолор боюнча маселелерде колдонулушу.
13. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
14. Билимиңди сынап кор.
15. Тегиздикте геометриялык алмаштыруулар. Арекет жана параллель которуу.
16. Окко салыштырмалуу симметрия.
17. Борбордук симметрия жана буруу.
18. Геометриялык фигуралардын окшоштугу.
19. Окшош коп бурчтуктардын касиеттери.
20. Гомотетия жана окшоштук.
21. Окшош коп бурчтуктарды түзүү.
22. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
23. Маселе чыгаруу.
24. Билимиңди сынап кор.
II глава. Үч бурчтуктун жактары менен бурчтары ортосундагы байланыштар.
25. 0° тан 180° ка чейин болгон бурчтардын синусу, косинусу, тангенси жана котангенси.
26. Маселе чыгаруу.
27. Үч бурчтуктун аянтын бурчтун синусу жардамында эсептөө.
28. Синустар теоремасы.
29. Косинустар теоремасы.
30. Синустар жана косинустар теоремаларынын кээ бир колдонулуштары.
31. Эки вектор ортосундагы бурч жана алардынскалярдык көбөйтүндүсү.
32. Үч бурчтуктарды чыгаруу.
33. Маселе чыгаруу.
34. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
35. Билиминди сынап кор.
III глава. Айлананын узундугу жана тегеректин аянты.
36. Айланага ичтен сызылган көп бурчтук.
37. Айланага сырттан сызылган көп бурчтук.
38. Туура көп бурчтук.
39. Туура көп бурчтукка ичтен жана сырттан сызылган айланалар.
40. Туура көп бурчтуктардын жактары менен ичтен жана сырттан сызылган айланалар радиустарынын ортосундагы байланыш.
41. Билимиңди сынап көр.
42. Айлананын узундугу.
43. Айлана жаасынын узундугу. Бурчтун радиандык чени.
44. Тегеректин аянты.
45. Тегерек бөлүктөрүнүн аянттары.
46. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
47. Билимиңди сынап көр.
IV глава. Уч бурчтук жана айланадагы метрикалык катыштар.
48. Кесиндилердин проекциясы жана пропорциялаштык.
49. Проиорциялаш кесиндилердин касиеттери.
50. Тик бурчтуу үч бурчтуктагы проиорциялаш кесиндилер.
51. Берилген эки кесиндиге орто пропорциялаш болгон кесиндини түзүү.
52. Айланадагы пропорциялаш кесиндилер.
53. Практикалык көнүгүү жана колдонуу.
54. Билимиңди сынап кор.
55. Жыйынтыктоочу текшерүү шли.
Планиметрия боюнча негизги түшүнүктөр жана маалыматтар.
Жооптор жана көрсөтмөлөр.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Геометрия, 9 класс, Хайдаров Б., Сариков Э., Кочкоров А., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачатьСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-19 19:12:06