Беларуская мова, 9 клас, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., 2019

Беларуская мова, 9 клас, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., 2019.

Фрагмент из книги:
Пад сінтаксічнымі сінонімамі разумеюцца розныя па будове, але блізкія па сэнсе сінтаксічныя адзінкі. Прыклады сінтаксічных сінонімаў:
а) сінонімы-словазлучэнні: варэнне са сліў — слівавае варэнне;
б) сінонімы — розныя віды двухсастаўных сказаў: Хто не любіць глядзець мультфільмы?! — Усе любяць глядзець мультфільмы;
в) сінонімы — простыя і складаныя сказы: Пачутае ўразіла мяне. — Тое, што я пачуў, мяне ўразіла;
г) сінонімы — дзеепрыметнікавыя, дзеепрыслоўныя звароты і даданыя часткі складаных сказаў: Вывучыўшы ўрокі, Марына вырашыла дапамагчы маці прыгатаваць вячэру. — Калі Марына вывучыла ўрокі, яна вырашыла дапамагчы маці прыгатаваць вячэру.

Беларуская мова, 9 клас, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., 2019


Сінтаксічная сінаніміка.
Перакпадзіце тэкст (вусна) на беларускую мову. Абгрунтуйце выпадкі, калі неабходна выкарыстаць сінанімічныя канструкцыі.
Бескорыстные помощники.
Во время Первой мировой войны на канадском эскадренном миноносце служил пёс по кличке Кубрик, отличавшийся необыкновенным слухом. Заслышав шум вражеской подводной лодки, который не улавливали судовые приборы, он давал сигнал боевой тревоги.

Теперь никто не скажет, сколько безвестных отважных собак погибло во время Второй мировой, разыскивая мины и спасая из-под обстрела раненых. Они и связистов заменяли, пробираясь в недоступных для человека местах.

Человек учит собак разыскивать людей, попавших в беду, погребённых под руинами во время землетрясений и заваленных снежными обвалами в горах, находить полезные ископаемые, пасти домашний скот.

В мире немало памятников собакам. Жители одного итальянского селения поставили памятник псу по кличке Верный. В течение долгих четырнадцати лет каждый день неизменно ходил он встречать своего хозяина, убитого фашистской бомбой (По Б. Волынкиной).

ЗМЕСТ.
§1. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў і моў народаў свету.
ТЭКСТ.
§2. Тэкст, яго асноўныя прыметы (паглыбленае паўтарэнне).
§3. Сінтаксічная сінаніміка.
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V—VIII КЛАСАХ.
§4. Слова, словазлучэнне, сказ як асноўныя моўныя адзінкі.
§5. Тыпы простых сказаў паводле мэты выказвання, інтанацыйнага афармлення (апавядальныя, пытальныя, пабуджальныя; клічныя і няклічныя).
§6. Тыпы простых сказаў па будове (двухсастаўныя, аднасастаўныя, няпоўныя, ускладненыя).
СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ.
§7. Паглыбленне паняцця пра стылі маўлення. Стылеўтваральная роля моўных сродкаў.
СКЛАДАНЫ СКАЗ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.
§8. Паняцце пра складаны сказ.
§9. Сродкі сувязі частак у складаных сказах. Тыпы складаных сказаў.
СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.
§10. Паняцце пра складаназлучаны сказ. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах.
§11. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.
§12. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі злучнікамі.
§13. Складаназлучаныя сказы з супраціўнымі злучнікамі.
§14. Складаназлучаныя сказы з размеркавальнымі злучнікамі.
СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.
§15. Паняцце пра складаназалежны сказ.
§16. Складаназалежныя сказы з даданай азначальнай часткай (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§17. Складаназалежныя сказы з даданай дапаўняльнай часткай (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§18. Складаназалежныя сказы з даданай акалічнаснай часткай месца (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§19. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі часу і ўмовы (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§20. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі прычыны і мэты (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§21. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі ўступальнай і параўнальнай часткамі (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§22. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі спосабу дзеяння, меры і ступені (сродкі сувязі, знакі прыпынку).
§23. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі.
§24. Складаназалежныя сказы з паслядоўным, сузалежным і змешаным падпарадкаваннем частак (азнаямленне), знакі прыпынку ў іх.
БЯЗЗЛУЧНІКАВЫЯ СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.
§25. Паняцце пра бяззлучнікавы складаны сказ.
§26. Сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў бяззлучнікавым складаным сказе.
§27. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах. Коска і кропка з коскай паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
§28. Двукроп’е паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.
§29. Працяжнік паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ 3 РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК.
§30. Паняцце пра складаны сказ з рознымі відамі сувязі частак.
§31. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.
СІНТАКСІЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ 3 ЧУЖОЙ МОВАЙ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ.
§32. Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай.
§33. Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.
§34. Сказы з ускоснай мовай.
§35. Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме.
§36. Эпіграф.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД (185).
Тлумачальны слоўнік.
Дадатак.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 9 клас, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-20 00:01:08