Беларуская мова, 5 класс, Частка 1, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019

Беларуская мова, 5 класс, Частка 1, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019.

Фрагмент из книги:
Людзі не могуць існаваць без мовы. Няма ні аднаго віду дзейнасці чалавека, дзе б ні выкарыстоўвалася мова. З дапамогай мовы людзі пазнаюць навакольны свет, выказваюць свае думкі, пачуцці, перажыванні, дзеляцца вопытам працоўнай дзейнасці. Ні авалодаць ведамі, ні нават думаць нельга без мовы. Яна дазваляе нам чытаць і разумець кнігі, слухаць і засвойваць тое, што гавораць і пішуць, размаўляць і абменьвацца думкамі з сябрамі, бацькамі, настаўнікамі, знаёмымі і незнаёмымі.

Беларуская мова, 5 класс, Частка 1, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019


Мова жэстаў.
Ці думалі вы пра тое, колькі моў вы ведаеце? Але вы на-ват не здагадваецеся, што ведаеце яшчэ адну мову. I гэта мова жэстаў. Паціснулі плячыма — выказалі сваё здзіўленне, па-ківалі галавой — пацвердзілі сваю згоду. Калі вы хочаце выказаць захапленне, вы паказваеце вялікі палец, падняты ўверх, або пляскаеце ў далоні.

Есць жэсты, якія сталі міжнароднымі і зразумелымі ўсім. Напрыклад, паднятая рука — гэта просьба чалавека звярнуць на яго ўвагу, адказаць на пытанне. Існуюць і прафесійныя жэсты дырыжораў, спартсменаў, радыстаў і тэлеграфістаў (азбука Морзэ), ваенных, будаўнікоў, свяшчэннаслужыцеляў і іншых.

Існуе нават самастойная жэставая мова, якая складаецца з мноства жэстаў, кожны з якіх робіцца рукамі, формай ці рухам рота і вуснаў, а таксама ў спалучэнні са становішчам корпуса цела. Такая мова ў асноўным выкарыстоўваецца ў маўленні глухіх і людзей, якія слаба чуюць, з мэтай камунікацыі.

Змест.
МОВА — НАЙВАЖНЕЙШЫ СРОДАК ЗНОСІН.
§1. Чалавек і мова. Камунікатыўная функцыя мовы.
МАЎЛЕННЕ.
§2. Вусная і пісьмовая формы маўлення. Віды маўленчай дзейнасці: слуханне, чытанне, гаварэнне, пісьмо.
§3. Умовы, неабходныя для ўспрымання і стварэння выказвання. Стылі маўлення: мэта і сфера выкарыстання.
§4. Мастацкі, навуковы і гутарковы стылі маўлення.
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў I—IV КЛАСАХ
§5. Назоўнік. Род, лік, склон назоўнікаў.
§6. Змяненне назоўнікаў у адзіночным і множным ліках.
§7. Прыметнік. Сувязь прыметніка з назоўнікам. Асаблівасці змянення прыметніка па родах, ліках і склонах.
§8. Займеннік. Асабовыя займеннікі, іх змяненне.
§9. Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова. Правапіс не з дзеясловамі. Часы дзеяслова.
§10. Змяненне дзеясловаў па асобах і ліках, правапіс канчаткаў.
§11. Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах, правапіс канчаткаў.
ТЭКСТ.
§12. Тэкст. Прыметы тэксту.
§13. План тэксту.
§14. Тыпы маўлення: апавяданне, апісанне, разважанне (прызначэнне і будова).
СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ.
§15. Словазлучэнне.
§16. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні.
§17. Сказ як сінтаксічная адзінка.
§18. Апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя сказы. Клічныя сказы. Знакі прыпынку ў канцы сказа (паўтарэнне).
§19. Будова сказа. Галоўныя члены: дзейнік і выказнік (паўтарэнне).
§20. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікам.
§21. Даданыя члены сказа. Дапаўненне.
§22. Азначэнне.
§23. Акалічнасць.
§24. Неразвітыя і развітыя сказы.
§25. Патрабаванні да падрабязнага пераказу. Падрабязны пераказ тэксту (з выкарыстаннем апорных слоў і словазлучэнняў).
§26. Сказы з аднароднымі членамі.
§27. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.
§28. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку.
§29. Складаныя сказы з двума галоўнымі членамі ў кожнай частцы. Коска паміж часткамі ў складаным сказе.
§30. Простая мова.
§31. Дыялог.
Тлумачальны слоўнік.
Слоўнікавыя словы.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 5 класс, Частка 1, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-27 23:55:49