Беларуская мова, 11 класс, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., Зелянко В.У., 2021

Беларуская мова, 10 класс, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., Зелянко В.У., 2021.

Фрагмент из книги:
Мова — найважнейшы сродак зносін (узаемаадносін) паміж людзьмі, бо менавіта праз мову (у параўнанні з іншымі сродкамі — мімікай, жэстамі, музыкай, жывапісам) чалавек найболын поўна выяўляе сябе, свой унутраны свет. Асноўная функцыя мовы — камунікатыўная, або функцыя зносін.
Мова — гэта арганізаваная сістэма лінгвістычных сродкаў. Мова ёсць сістэма знакавая. Кожны моўны знак, як і любы іншы, нясе інфармацыю, мае форму і змест (напрыклад, слова, сказ, тэкст). Моўная сістэма складаецца з мноства адзінак (гу-каў, марфем, слоў, словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў) і правіл іх спалучэння. Усе гэтыя элементы моўнай сістэмы знаходзяцца ва ўзаемасувязі і ўтвараюць цэласнае адзінства, сукупнасць лагіч-ных і граматычных сродкаў для выказвання думак і наладжвання ўзаемаадносін паміж людзьмі.

Беларуская мова, 11 класс, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., Зелянко В.У., 2021


Лексічнае значэнне слова.
Слова — найменшая сэнсавая адзінка мовы. У прадэсе маўленчых зносін яно ўзнаўляецда свабодна — тэта значыць не патрабуе спалу-чэння з іншымі моўнымі адзінкамі, як, напрыклад, марфема. Слова ўспрымаецца ў гарманічным адзінстве формы і зместу.сн У нашай свядомасці адлюстроўваецца фізічнае, матэрыяльнае аблічча слова — гукавы комплекс, у якім яно ўвасабляецца. Змест слова складае яго лексічнае значэнне. Змест і форма ўзаемазвязаны. Як не можа існаваць слова, пазбаўленае гукавой абалонкі, так не можа існаваць слова, пазбаўленае сэнсу.

Словы выконваюць у мове намінатыўную функцыю (функцыю называния) і служаць для абазначэння прадметаў, іх якасцей, стану, пры-мет дзеяння, колькасці. Гэтыя абагульненыя значэнні прадметнасцім, прыметы, працэсуальнасці, колькасці не лагічныя, а граматычныя, яны даюць падставу для вылучэння назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, лічэбнікаў і іншых граматычных класаў слоў.

Для граматыкі лексічная індывідуальнасць такіх слоў, як, напрыклад, жыта і мора, не істотная, таму што фармальныя прыметы прадметнасці гэтых семантычна розных слоў супадаюць. 3 пункту погляду лексікі ў гэтых словах самае важнае тое, што яны маюць розныя лексічныя значэнні і тым самым адмежаваны адно ад аднаго ў сістэме мовы.

Змест.
АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ АБ МОВЕ.
§1. Мова і маўленне. Веданне мовы і валоданне мовай.
СТЫЛІСТЫКА.
§2. Функцыянальныя стылі маўлення. Стылеўтваральныя моў-ныя сродкі.
СІНТАКСІЧНЫЯ I ПУНКТУАЦЫЙНЫЯ НОРМЫ.
§3. Нормы дапасавання і кіравання ў беларускай мове.
§4. Правілы сувязі выказніка і дзейніка, выражанага спалучэннем слоў.
§5. Правілы пабудовы сказаў з аднароднымі членамі, знакі прыпынку.
§6. Правілы ўжывання дзеепрыслоўных і дзеепрыметнікавых зваротаў.
§7. Правілы пабудовы сказаў з адасобленымі членамі, знакі прыпынку.
§8. Правілы пабудовы сказаў са звароткамі, знакі прыпынку.
§9. Правілы пабудовы сказаў з пабочнымі і ўстаўнымі канструкцыямі, знакі прыпынку.
§10. Правілы пабудовы сказаў з параўнальнымі зваротамі, знакі прыпынку.
§11. Правілы пабудовы складаназлучаных сказаў, знакі прыпынку.
§12. Правілы пабудовы складаназалежных сказаў, знакі прыпынку.
§13. Правілы пабудовы бяззлучнікавых складаных сказаў, знакі прыпынку.
§14. Правілы пабудовы складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, знакі прыпынку.
§15. Знакі прыпынку ў канструкцыях з чужой мовай.
§16. Ужыванне складаных сінтаксічных канструкцый у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА.
§17. Маўленчыя зносіны і маўленчы этыкет. Нормы сучаснай беларускай мовы; памылкі, выкліканыя іх парушэннем.
Дадатак.
Тлумачальны слоўнік.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 11 класс, Валочка Г.М., Васюковіч Л.С., Зелянко В.У., 2021 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-27 23:55:49