Беларуская мова, 6 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019

Беларуская мова, 6 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019.

Фрагмент из книги:
Беларуская мова — тэта нацыянальная мова беларускага народа. Нацыянальная мова — мова, якая з’яўляецца сродкам пісьмовых і вусных зносін нацыі.
Як іншыя нацыянальныя мовы, сучасная беларуская мова выступав ў дзвюх разнавіднасцях: літаратурнай і народна-дыялектнай. Кожная з гэтых разнавіднасцей мае свае сферы ўжывання і свае формы бытавання. Мясцовыя гаворкі тэрытарыяльна і функцыянальна абмежаваны. Яны існуюць у вуснай форме і выкарыстоўваюцца пераважна як сродак зносін сярод сельскіх жыхароў.

Беларуская мова, 6 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019


Літаратурная мова і народныя гаворкі.
Прачытайце тэкст.
Беларуская мова з’яуляецца найважнейшым элементам культурнай спадчыны беларусаў. Нацыянальна-культурная адметнасць народа найперш выяўляецца ў лексічным складзе мовы. Кожны народ вылучае і замацоўвае ў назвах найбольш важныя менавіта для яго аб’екты навакольнага асяроддзя, свет рэчаў і сваіх уяўленняў аб іх. Напрыклад, у мове беларусаў сустракаецца каля дваццаці паняццяў назвы «балота»: балота, багна, дрыгва, тванъ, бездань, дрыгвянік, алёс, імшара, імшарына і г. д. У арабскай мове налічваецца каля 5000 назваў вярблюда. А ў беларускай мове зафіксавана толькі адно адпаведнае слова.

У працэсе развіцця мовы за многімі словамі замацоўваецца вобразна-сімвалічнае значэнне, якое абумоўлена бытам, звычаямі, культурай народа. Так, у кітайцаў і ў некаторых іншых народаў белы колер можа ўспрымацца як сімвал жалобы, смутку, а ў беларусаў гэтую функцыю выконвае чорны колер. Назва кветкі васілёк з’яўляецца сімвалам Беларусь Для Расіі сімвал Радзімы — бяроза, а для нарвежцаў бяроза — сімвал вынослівасці.

Змест.
БЕЛАРУСКАЯ МОВА — НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МОВА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА.
§1. Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету. Літаратурная мова і народный гаворкі тэкст.
§2. Тэкст і яго асноўныя прыметы. Падтэмы тэксту. Ключавыя (апорныя) словы і сказы ў тэксце.
§3. Паглыбленне паняцця пра апавяданне, апісанне і разважанне.
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V КЛАСЕ.
§4. Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных сказах.
§5. Гукі беларускай мовы. Іх вымаўленне і абазначэнне на пісьме.
§6. Слова, яго лексічнае значэнне.
СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ.
§7. Маўлепчая сітуацыя і яе прыметы. Стылі маўлення (паўтарэнне)
§8. Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання.
§9. Публіцыстычны стыль, яго жанры, сфера выкарыстання.
ГРАМАТЫКА.
СКЛАД СЛОВА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ I АРФАГРАФІЯ.
§10. Марфемная будова слова.
§11. Аснова і канчатак. Нулявы канчатак.
§12. Корань слова (паўтарэнне). Аднакаранёвыя словы і формы аднаго і таго слова.
§13. Прыстаўка як значымая частка слова.
§14. Суфікс як значымая частка слова.
§15. Чаргаванне зычных і галосных у аснове.
§16. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны (паўтарэнне).
§17. Правапіс і, й, ы пасля прыставак.
§18. Утварэнне слоў. Утваралыіая аснова (азнаямленне).
§19. Спосабы ўтварэння слоў: прыставачны, суфіксальны, прыставачна-суфіксальны.
§20. Складанне слоў і асноў. Утварэнне і правапіс складаных слоў.
§21. Складанаскарочаныя словы (азнаямленне).
Кантрольныя пытанні і заданні
МАРФАЛОГІЯ I АРФАГРАФІЯ.
§22. Самастойныя і службовыя часціны мовы.
НАЗОЎНІК.
§23. Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя
прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
§24. Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў.
§25. Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя.
§26. Назоўнікі канкрэтныя і абстрактныя.
§27. Назоўнікі зборныя і рэчыўныя.
§28. Род назоўнікаў. Несупадзенне роду некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
§29. Лік назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку некаторых назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
§30. Патрабаванні да сціслага пераказу.
§31. Склон назоўнікаў. Асновы назоўнікаў.
§32. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку).
§33. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення (у родным і месным склонах адзіночнага ліку).
§34. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку).
§35. Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і творным склонах).
§Зб.Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імёны, прозвішчы і назвы населеных пунктаў на -оў, -ёў, -еў, -аў, -ын, -ін.
§37. Рознаскланяльныя назоўнікі.
§38. Нескланяльныя назоўнікі.
§39.Спосабы ўтварэння назоўнікаў.
§40. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі -ак, -ык, -ік, -ачк-, -ечкмяккі знак перад суфіксамі -к-, -чык- і ў суфіксах -аньк-, -еньк-.
§41. Складаныя назоўнікі, іх правапіс.
§42. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ПРЫМЕТНІК
§43. Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
§44. Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі.
§45. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне.
§46. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў у адзіночным ліку.
§47. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў у множным ліку.
§48. Утварэнне, скланенне і правапіс прыналежных прыметнікаў.
§49. Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў.
§50. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс.
§51. Прыметнікі з суфіксам -ск-, іх правапіс.
§52. Правапіс -н-, -нн- у прыметніках.
§53.Складаны план.
§54. Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў.
§55.Правапіс не (ня) з прыметнікамі.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ЛІЧЭБНІК.
§56. Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
§57. Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя.
§58. Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі.
§59. Простыя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс.
§60. Складаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс.
§61. Састаўныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс.
§62. Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.
§63. Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў.
§64. Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ЗАЙМЕННІК.
§65. Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
Разрады займеннікаў па значэнні (азнаямленне).
§66. Асабовыя займеннікі.
§67. Зваротны займеннік сябе.
§68. Прыналежныя займеннікі.
§69. Указальныя займеннікі.
§70. Азначальныя займеннікі.
§71. Пытальныя і адносныя займеннікі.
§72. Няпэўныя займеннікі.
§73. Адмоўныя займеннікі.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СIСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД.
Тлумачальны слоўнік.
Слоўнікавыя словы.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 6 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Мартынкевіч С.В., Якуба С.М., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-27 00:05:50