Беларуская мова, 7 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Язерская С.А., 2020

Беларуская мова, 7 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Язерская  С.А., 2020.

Фрагмент из книги:
БМоўная норма — гэта агульнапрынятае ўжыванне моўных сродкаў. Нормы бываюць арфаэпічныя, акцэнталагічныя, словаўтваральныя, лексічныя, марфалагічныя, сінтаксічныя, стылі стыч ныя, арфаграфічныя і пунктуацыйныя.

Беларуская мова, 7 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Язерская  С.А., 2020


Маўленчы этыкет.
Прачытайце тэкст выразна, захоўваючы арфаэпічныя нормы. Вы-значце яго асноўную думку. Як аўтар абгрунтоўвае яе?
Каб надежным чынам весці гутарку, трэба перш за ўсё ўмець слухаць: «Меней гавары, болей ведаць будзеш», «Слухай многа, а гавары мала».

Народ перасцерагае: да мовы трэба ставіцца ўважліва. Перш чым сказаць, трэба добра падумаць, узважыць кожнае слова. Настойліва гучыць папярэджанне: «Выказанага слова да губы не вернеш», «Слова не верабей: выпусціш — не зловіш», «Са свайго языка спусціш — на чужым не зловіш».

«Запас бяды не чыніць». Тэта нямоўная прыказка справядлівая. Добра, калі чалавек шмат ведае. Толькі ўмей выбраць, што падыходзіць для гутаркі, умей абмежаваць прадмет размовы, каб весці яе ў патрэбным кірунку.

Зважай на ўмовы гутаркі, ведай, што сказаць: «Усё знай, ды не ўсё бай», «Многа ведай, ды мала гавары», «Трэба знаць, што сказаць», «У добрую часіну сказаць, а ў ліхую памаўчаць».

Змест.
ВАЛОДАННЕ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВАЙ — АСНОЎНЫ ПАКАЗЧЫК КУЛЬТУРЫ ЧАЛАВЕКА.
§1. Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Маўленчы этыкет.
ТЭКСТ.
§2. Тэкст і яго асноўныя прыметы. Спосабы і сродкі сувязі сказаў і частак тэксту.
§3. Паглыбленне паняцця пра разважанне як тып маўлення.
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V—VI КЛАСАХ.
§4. Назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік як часціны мовы, іх граматычныя прыметы.
§5. Будова слова. Словаўтварэнне вывучаных часцін мовы.
СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ.
§6. Паглыбленне паняцця пра стылі маўлення. Стылеўтваральная роля вывучаных часцін мовы.
МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ.
ДЗЕЯСЛОЎ.
§7. Дзеяслоў як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
§8. Правапіс не (ня) з дзеясловамі.
§9. Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля.
§10. Асабовыя і безасабовыя дзеясловы (азнаямленне).
§11. Пераходныя і непераходныя дзеясловы (азнаямленне).
§12. Зваротныя і незваротныя дзеясловы (азнаямленне).
§13. Трыванні дзеяслова.
§14. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі -ава- (-ява-), -ыва- (-іва-), -ва-.
§15. Лады дзеяслова (абвесны, умоўны, загадны).
§16. Абвесны лад. Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых форм дзеяслова.
§17. Змяненне дзеясловаў I і II спражэнняў.
§18. Рознаспрагальныя дзеясловы.
§19. Спосабы ўтварэння дзеясловаў.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ДЗЕЕПРЫМЕТНІК.
§20. Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова.
§21. Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.
§22. Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку.
§23. Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне і ўжыванне.
§24. Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу -н-, -ен-, -ан-, -т-.
§25. Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.
§26. Асаблівасці ўжывання дзеепрыметнікаў у беларускай мове.
§27. Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.
§28. Мастацкае апісанне знешнасці чалавека.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ДЗЕЕПРЫСЛОЎЕ.
§29. Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова. Правапіс не (ня) з дзеепрыслоўямі.
§30. Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку.
§31. Дзеепрыслоўі незакончанага трывання, іх утварэнне і правапіс.
§32. Дзеепрыслоўі закончанага трывання, іх утварэнне і правапіс.
§33. Выбарачны пераказ тэксту.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ПРЫСЛОЎЕ.
§34. Прыслоўе як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
§35. Разрады прыслоўяў па значэнні (азнаямленне).
§36. Ступені параўнання прыслоўяў, асаблівасці іх ужывання ў беларускай мове.
§37. Утварэнне прыслоўяў.
§38. Правапіс прыслоўяў разам.
§39. Правапіс прыслоўяў праз дэфіс.
§40. Правапіс спалучэнняў, блізкіх да прыслоўяў.
§41. Сачыненне-апісанне вёскі (горада, мікрараёна).
§42. Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.
Кантрольныя пытанні і заданні.
§43. Службовыя часціны мовы і выклічнік.
ПРЫНАЗОЎНІК.
§44. Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў (азнаямленне).
§45. Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі.
§46. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс.
ЗЛУЧНІК
§47. Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.
§48. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.
Кантрольныя пытанні і заданні.
ЧАСЦІЦА.
§49. Часціца як службовая часціна мовы. Асноўныя разрады часціц (азнаямленне).
§50. Правапіс часціц.
§51. Часціцы не, ні, іх адрозненне.
§52. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы (паўтарэнне).
ВЫКЛІЧНІК.
§53. Выклічнік як часціна мовы. Дэфіс у выклічніках. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.
§54. Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД.
Тлумачальны слоўнік.
Слоўнікавыя словы.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 7 класс, Валочка Г.М., Зелянко В.У., Язерская С.А., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-20 00:01:07