Беларуская мова, 8 класс, Бадзевіч З.І., Саматыя І.М., 2020

Беларуская мова, 8 класс, Бадзевіч З.І., Саматыя І.М., 2020.

Фрагмент из книги:
Вучэбны дапаможнік, які вы трымаеце ў руках, мае назву «Бе-ларуская мова». Мова — складаная шматузроўневая з’ява. Вы ўжо ведаеце такія яе адзіпкі, як гук, што вывучаўся ў раздзеле «Фане-тыка», слова, што вывучалася ў раздзелах «Лексіка», «Словаўтва-рэнне», «Марфалогія».
Вядома вам і тое, што мова — тэта агульназразумелы для ўсіх людзей, якія ёю карыстаюцца, сродак зносін, захавання інфармацыі і перадачы ведаў. Маўленне — вопыт (практыка) ужывання моўных сродкаў (слоў, выказванняў, стыляў) у працэсе зносін, абмену думкам!. Ступень валодання мовай залежыць ад таго, як размаўляюць вакол, ад адносін чалавека да роднай мовы, ад узроўню яго адука-ванасці, працоўнай дзейнасці, інтарэсаў і інш.

Беларуская мова, 8 класс, Бадзевіч З.І., Саматыя І.М., 2020


Мова як матэрыяльная каштоўнасць.
Патэнцыял кожнай дзяржавы ў значнай ступені залежыць ад яе матэрыяльных і інтэлектуальных рэсурсаў. Вядома, што Беларусь не надта багатая на прыродныя рэсурсы. У асноўным тэта лясы, вада і паветра, а таксама карысныя выкапні.

Ёсць у Беларусі яшчэ адзін матэрыяльны рэсурс. Тэты рэсурс — беларуская мова.
Чаму ж яе можна і трэба аднесці да матэрыяльнай каштоўнасці?

У міжнародным праве ёсць такое паняцце, як інтэлектуальная ўласнасць. Да яе адносяцца літаратурныя і навуковыя творы, вы-находствы, друкаваныя выданні, перадачы тэлебачання і радыё, музычная і канцэртная дзейнасць і г. д.

Творцаў гэтай інтэлектуальнай уласнасці абараняюць міжнародныя і дзяржаўныя законы аб аўтарскім праве. А вось на нацыянальным узроўні інтэлектуальную ўласнасць абараняе тая мова, на якой яна створана. Тэта як бы своеасаблівы замок да сейфа, дзе захоўваецца ін-тэлектуальная ўласнасць у адпаведнай матэрыяльнай форме выканання.

Змест.
Ад аўтараў.
§1. Роля беларускай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры.
§2. Тэкст.
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V—VII КЛАСАХ.
§3. Самастойныя і службовыя часціны мовы.
§4. Правапіс не, ні з рознымі часцінамі мовы.
§5. Стылі маўлення.
СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ.
§6. Сінтаксіс і пунктуацыя.
Словазлучэнне: будова, значэнне, ужыванне.
§7. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка.
§8. Граматычнае значэнне словазлучэння (азнаямленне).
§9. Віды падпарадкавальнай сувязі ў словазлучэнні: дапасаванне, кіраванне, прымыканне.
§10. Свабодныя і несвабодныя словазлучэнні (азнаямленне).
ПРОСТЫ СКАЗ.
Двухсастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.
§11. Сказ як сінтаксічная адзінка.
§12. Парадак слоў у сказе.
§13. Лагічны націск (азнаямленне).
§14. Двухсастаўныя сказы.
Галоўныя члены сказа.
§15. Дзейнік і спосабы яго выражэння.
§16. Выказнік і спосабы яго выражэння. Просты дзеяслоўны выказнік.
§17. Састаўны дзеяслоўны выказнік.
§18. Састаўны іменны выказнік.
§19. Сувязь выказніка і дзейніка, выражанага колькасна-іменным спалучэннем.
§20. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.
Даданыя члены сказа.
§21. Азначэнне.
§22. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.
§23. Дапаўненне.
§24. Акалічнасць.
Аднасастаўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.
§25. Віды аднасастаўных сказаў.
§26. Пэўна-асабовыя сказы.
§27. Няпэўна-асабовыя сказы. Абагульнена-асабовыя сказы.
§28. Безасабовыя сказы.
§29. Назыўныя сказы.
Няпоўныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.
§30. Няпоўныя сказы.
УСКЛАДНЕНЫ СКАЗ.
Сказы з аднароднымі членамі: будова, значэнне, ужыванне.
§31. Сказы з аднароднымі членамі.
§32. Злучнікі пры аднародных членах сказа.
§33. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.
§34. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі.
§35. Сказы з абагульняльнымі словамі пры аднародных членах, знакі прыпынку.
§36. Водгук на празаічны або вершаваны твор.
Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі, устаўнымі канструкцыямі: будова, значэнне, ужыванне.
§37. Зваротак.
§38. Пабочныя словы, словазлучэнні і сказы, устаўныя канструкцыі; знакі прыпынку.
Сказы з адасобленымі членамі: будова, значэнне, ужыванне.
§39. Паняцце пра адасабленне.
§40. Адасобленыя дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні.
§41. Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку.
§42. Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку.
§43. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку.
§44. Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, знакі пры пынку.
Сказы з параўнальнымі зваротамі.
§45. Параўнальны зварот.
§46. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах.
ПАДАГУЛЬНЕННЕ I СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА ЗА ГОД.
Дадатак «Функцыянальныя разнавіднасці маўлення».
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская мова, 8 класс, Бадзевіч З.І., Саматыя І.М., 2020 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-23 23:54:27