Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019

Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019.

Учебник по черчению для 8 класса на киргизском языке.

   Эч бир предмет чийүү предмета өңдүү окуучулардын элестетүү жана пикирлөө жөндөмдүүлүгүн ашыра албайт. Элестетүү болсо фигуралуу жана мейкиндикке тиешелүү болушу мүмкүн. Китепте окуучулардын мейкиндик боюнча түшүнүктөрүн жогорулатуу максатында аларга чиймеге тиешелүү салттык суроолор жана көнүгүүлөр берилди.
Көнүгүүлөр орточо (А) жана жакшы (B) өздөштүргөн, шыктуу (С) окуучулардын билимин эсепке алган түрдө түзүлгөн.
Окуучулардын өздөштүрүп жаткан билимдерин бышыктап баруу максатында ар бир сабактын аягында көнүгүүлөр, суроолор, тесттер жана тапшырмалар берилди. Ошондой эле, ар бир чейректин аягында окуучулар тарабынан өздөштүрүлгөн билим жана көнүккөндүктөрдү аныктоо үчүн көзөмөл иштери киргизилди.

Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019


ГЕОМЕТРИЯЛЫК ОРНАМЕНТ - ГИРИХ ЧИЙҮҮ.
Орто Азия жана жакынкы Чыгыш, Африка (араб) өлкөлөрүнүн кооздоо өнөрүндө гирих IX-XII кылымдарда өнүккөн. Археологиянын маалыматтары боюнча, Орто Азиянын орнаменттеринде геометриялык гирих орнаментинин пайда болушу VIII кылымдын башталышына туура келет. Курулуш иштериндеги ийгиликтер кооздоо өнөрүнүн түрү - гирихке чоң жол ачып берди. Гирих - фарсча «түйүн» деген маани берет.

Гирих түзүлүшү боюнча белгилүү бир өлчөмдө кайталанган бөлүктөрдөн турат. Бул ар бир бөлүк таксым дейилет, башкача айтканда паннонун (композициянын) бир бөлүгү эсептелет. Гирих, негизинен, төрт бурчтуктун ичинде аткарылат. Таксым өлчөмү квадрат менен белгиленет, мисалы, 9.1-жана 9.2-чиймелерде таксымдарды (квадраттарды) алуу көрсөтүлгөн.

МАЗМУНУ.
Сөз башы.
1-§. Чийүү курсуна киришүү.
2-§. Чиймелерди даярдоо. Стандарт. Формат. Масштаб.
3-§. Сызыктын түрлөрү. Өлчөм коюунун эрежелери.
4-§. Чийменин шрифттери жана алардын өлчөмдөрү.
5-§. Чоң жана кичине тамгалардын жана цифралардын жазылышы.
6-§. Геометриялык түзүүлөр. Түрдүү сызыктарды чийүү.
7-§. Бурчтарды чийүү жана аларды тең бөлүктөргө бөлүү. Туура көп бурчтуктарды түзүү.
8-§. Көзөмөл иши.
9-§. Геометриялык орнамент - гирих чийүү.
10-§. Туташтыруулар. Тик, ксң жана тар бурчтардын жактарын туташтыруу.
11-§. Эки айлананы үчүнчү айлананын жардамында туташтыруу.
12-§. Проскциялоонун усулдары. Борбордук жана параллель проскциялоо.
13-§. Октант жана эпюр жөнүндө жалпы түшүнүк.
14-§. Түз сызыктын проекциялары.
15-§. Көзөмөл иши.
16-§. Тегиз фигуралардын проскциялары.
17-§. Моделди бир, өз ара перпендикуляр эки жана үч тегиздикке проекциялоо.
18-§. Геометриялык фигуралар жана алардын проскцияларын түзүү.
19-§. Көп кырдыктардын жайылмалары.
20-§. Цилиндр, конус, шар жана пирамиданын проекциялары.
21-§. Айлануу беттери фигурасынын жайылмалары.
22-§. Көрүнүштөр. Негизги, башкы жана жергиликтүү көрүнүштөр.
23-§. Техникалык моделди конструкциялоо жана анын көрүнүштөрүн чийүү
24-§. Жөнөкөй моделдин чиймелерин үйрөнүү, геометриялык фигураларга ажыратуу.
25-§. Көзөмөл иши.
26-§. Чиймелерди окуунун тартиби жана эрежелери. Чиймени окуу боюнча практикалык машыгуу.
27-§. Аксонометриялык проекциялар жөнүндө жалпы түшүнүк. Октордун жайлашуусу.
28-§. Тегиз фигуралардын аксонометрияларын фронталдуу диметрия жана изометрияда түзүү.
29-§. Тетиктин фронталдуу диметриялык проекциясы.
30-§. Тетиктин изометриялык проекциясы.
31-§. Аксонометриялык проекциялар боюнча практикалык машыгуу.
32-§. Эскиздер жөнүндө түшүнүк жана аны чийүүнүн баскычтары. Окуу моделинин эскизин чийүү.
33-§. Көзөмөл иши.
34-§. Техникалык сүрөт чийүү.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-27 01:33:05