Абдурахманова

Математика, учебник для 1 класса школ общего среднего образования, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019

Математика, Учебник для 1 класса школ общего среднего образования, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019.

Утвержден Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Математика, Учебник для 1 класса школ общего среднего образования, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019
Скачать и читать Математика, учебник для 1 класса школ общего среднего образования, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019
 

Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019

Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019.

Учебник по черчению для 8 класса на киргизском языке.

   Эч бир предмет чийүү предмета өңдүү окуучулардын элестетүү жана пикирлөө жөндөмдүүлүгүн ашыра албайт. Элестетүү болсо фигуралуу жана мейкиндикке тиешелүү болушу мүмкүн. Китепте окуучулардын мейкиндик боюнча түшүнүктөрүн жогорулатуу максатында аларга чиймеге тиешелүү салттык суроолор жана көнүгүүлөр берилди.
Көнүгүүлөр орточо (А) жана жакшы (B) өздөштүргөн, шыктуу (С) окуучулардын билимин эсепке алган түрдө түзүлгөн.
Окуучулардын өздөштүрүп жаткан билимдерин бышыктап баруу максатында ар бир сабактын аягында көнүгүүлөр, суроолор, тесттер жана тапшырмалар берилди. Ошондой эле, ар бир чейректин аягында окуучулар тарабынан өздөштүрүлгөн билим жана көнүккөндүктөрдү аныктоо үчүн көзөмөл иштери киргизилди.

Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019
Скачать и читать Чийүү, 8 класс, Рахманов И., Юлдашева Д., Абдурахманова М., 2019
 

Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018

Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018.

Учебник по математике для 2 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Жыгач уста 38 тактайды сүргүлөшү керек эле. Ал бир күндө 30 тактайды сүргүлөгөнү aныкталды. Жыгач уста дагы канча тактайды сүргүлөөгө тийиш?

Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018
Скачать и читать Математика, 2 класс, Абдурахманова Н., Орунбаева Л., 2018
 

Математика дәптері, 1 сынып, Жумаев М., Ахмедов М., Абдурахманова Н., 2019

Математика дәптері, 1 сынып, Жумаев М., Ахмедов М., Абдурахманова Н., 2019.

Учебник по математике для 1 класса на казахском языке.

   Жалпы орта білім беретін мектептердің 1-сынып математика оқулығына қосымша оқу қолданба есептелінген бұл дәптер оқушылардың білімін пысықтауға қызмет етеді. Бұл дәптер оқу жылының 1-жарты жылдығына арналған. Оқулықтағы кейбір есептерді дәптерге оқушылар өз беттерінше орындаулары ескерілген. Оқулықтың шарттары дәптер беттерінің жоғарғы бөлігінде көрсетілген.

Математика дәптері, 1 сынып, Жумаев М., Ахмедов М., Абдурахманова Н., 2019
Скачать и читать Математика дәптері, 1 сынып, Жумаев М., Ахмедов М., Абдурахманова Н., 2019
 

Математика, 1 сыныб, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019

Математика, 1 сыныб, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019.

Учебник по математике для 1 класса на казахском языке.

Фрагмент из книги:
Жолақтың үзындығы 30 м. Сайд пен Умид жолақтың екі басынан бір-біріне қарап жүрді. Олар үшырасқанга дейін Сайд 16 м жүрді. Умид үшырасқанга дейін қанша жүрген?

Математика, 1 сыныб, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
Скачать и читать Математика, 1 сыныб, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
 

Математика дептери, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019

Математика дептери, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019.

Учебник по математике для 1 класса на киргизском языке.

   Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 1-классынын математика окуу китебине кошумча окуу колдонмосу болуп эсептелген бул дептер окуучулардын билимин чыңдоого кызмат кылат. Бул дептер окуу жылынын 1-жарымы үчүн арналган. Окуу китебиндеги айрым мисалдарды окуучулар дептерде өз алдынча чечүүлөрү эсепке алынган. Окуу китебинин беттери дептердин жогорку бөлүгүндө көрсөтүлгөн.

Математика дептери, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
Скачать и читать Математика дептери, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
 

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019.

Учебник по математике для 1 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Боёкчу бир күндө 38 даана терезени боёшу керек эле. Ал түшкө чейин 28 даана терезени боёду. Боёкчу дагы канча терезени боёшу керек?

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
Скачать и читать Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Жумаев М., 2019
 

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019.

Фрагмент из книги:
Сумма чисел 3 и 2 равна 5.
3 - слагаемое 2 - слагаемое
5 - сумма 3 + 2 - сумма.
Слагаемые — это компоненты сложения, а сумма - это результат сложения.

Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019
Скачать и читать Математика, 1 класс, Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М., 2019
 
Показана страница 1 из 2