Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019.

Учебник по музыке для 3 класса на туркменском языке.

   Eliňizdäki «Saz» kitaby ençeme başga derslikler ýaly Garaşsyzlyk arkaly çap edilip, Garaşsyzlygyň nygmatyna öwrüldi.
Siz üçin her bir derslik we okuw edebiýatlary özüçe eziz, çünki olar bilimiňizi ösdürýär, gelejege tarap itekleýär.
Saz ynsany täsin saz we äheňler dünýäsine ündeýär, duýgularyny näzikleşdirýär, datyny ýiteldýär, gözelligi söýmegi öwredýär.
Siz 3-nji synpda saz heňlerini dykgat bilen diňlemek hem-de aýdymlary ýakymly, labyzly edip aýtmaklygy özleşdirersiňiz, täze kompozitorlaryň döredijiligi bilen tanyşarsyňyz, saza bolan höwesiňiz ýene-de artar.

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019


SAZANDALAR ANSAMBLY.
Saz eserini bilelikde birmeňzeş edip ýerine ýetirýän saz gurallary toparyna «Sazandalar ansambly», diýilýär. Sazandalar ansambly dürli saz gurallaryndan düzülýär. Onda rubap, dutar, naý, gyjak, çeň, tanbur, dep ýaly saz gurallarynyň bolmagy mümkin.

Şeýle hem, ansambl birmeňzeş saz gural-laryndan hem düzülýär. Meselem: rubapçylar ansambly, dutarçylar ansambly, çeňçiler ansambly, depçiler ansambly we şuňa meňzeşler.

MAZMUNY.
Sözbaşy.
Birinji çärýek.
Aýdym aýtmagyň kadalary.
Özbegistan Respublikasynyň Döwlet senasy.
Pauzalar.
Eý daragym batlan. Sözleri O. Annaýewiňki, Sazy Ç. Nurymowyňky.
Ilkinji jaň. Sözleri K. Nurbadowyňky, Sazy H. Amangeldiýewiňki.
Ýada salyň.
Çärýek we sekizlik pauzalar.
Feruza. Sazy Gulamjan Rozibaýewiňki.
Gözel ülke. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Rustam Abdullaýew (1947).
Guzujyk. Sözleri Ý.Suleýmanyňky, Sazy R. Abdullaýewiňki.
Dirižýorlyk hereketleri.
Pökgim. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Aýdyşyk. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Çärýegiň jemi boýunça soraglar.
Ikinji çärýek.
Aýdymçylaransambly.
Janan. Sazy Muhammetjan Mirzaýewiňki.
Mekdebim. Sözleri N. Baýramowyňky, Sazy O. Gurbannyýazowyňky.
Sazandalaransambly.
Ufori 3 (Gyzlar tansy). Özbek halk sazy.
Sanawaç. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Öseliň, tiz öseliň. Sözleri N. Baýramowyňky, Sazy D. Nuryýewiňki.
Ýaşylbaş. Türkmen halk sazy.
Farhod Alimow (1947-2014 ).
Akja gandym. Sözleri Polat Möminiňki, Sazy Farhod Alimowyňky.
Üç çärýekli ölçeg.
Milli saz gurallarymyz.
Çopan. Sözleri O. Annaýewiňki, Sazy Ç. Nurymowyňky.
Eje. Sözleri N. Baýramowyňky, Sazy J. Gurbangylyjowyňky.
Çärýegiň jemi boýunça soraglar.
Üçünji çärýek.
Gudratly gollar Sazy A.Kuliýewiňki.
Ýaş esgerler aýdymy. Sözleri Safar Barnoýewiňki, Sazy Saýfi Jeliliňki.
Diňläň we tapyň.
Sazyň aňlatma serişdeleri.
Horezm heň. Halk sazy.
Şadyýan aýdym. Sözleri O. Annaýewiňki, Sazy Ç. Nurymowyňky.
Ýöräliň. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Towuk. Sözleri B. Kerbabaýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
Alterasiýa belgileri.
Lolaça. Özbek halk sazy.
Diýez.
Pişijek. Sözleri Ýa. Pirgulyýewiňki. Sazy d. Nuryýewiňki.
Bemol.
Aruhan Garagalpak halk sazy.
Çapak-çapak elleri. Sözleri O.Gurdowyňky, Sazy D. Nurymowyňky.
Şadyýan sazanda. Sözleri T. Wolginanyňky, Sazy A. Filippenkonyňky.
Hüwdi. Sazy M. Mirzaýewiňki.
Bekar.
Tans. Özbek halk sazy.
Swetofor. Sözleri Safo Açylyňky, Sazy Sadulla Nurmetowyňky.
Özüňiz tapyň.
Çärýegiň jemi boýunça soraglar.
Dördünji çärýek.
Bent we gaýtalamak.
Bahar walsy. Sazy M. Mirzaýewiňki.
Lola. Sözleri I. Muslimiňki, Sazy H. Hasanowanyňky.
Habibullo Rahimov (1946).
Men - gunçadyryn. Sözleri N.Narzullaýewiňki, Sazy H. Rahimowyňky.
Ol nämekä, nämekä. Sözleri K. Taňrygulyýewiňki, Sazy W. Ahmedowyňky.
P.I Çaýkowskiý (1840-1893).
Agaç soldatjyklar marşy. Sazy Pýotrlliç Çaýkowskiýniňki.
Guzularym. Sözleri O. Kuçkarowyňky, F. Nazaroyňky.
Bagtly çagalyk aýdymy. Sözleri H. Muhammediňki, Sazy N. Narhojaýewiňki.
Ýumuş.
Major we minor.
Ýada salyň.
Bibigül.
Üçseslilik.
Ton we ýarym ton.
Çärýegiň jemi boýunça soraglar we ýumuşlar.
Heňleri we aýdymlary diňläň.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-18 23:34:57