учебник на туркменском языке

Terbiýe, 10 synp, Ismatowa N., Zamonow Z., Islamow Z., 2021

Terbiýe, 10 synp, Ismatowa N., Zamonow Z., Islamow Z., 2021.

Учебник по воспитанию для 10 класса на туркменском языке.

   Eliňizdäki nobatdaky «Terbiýe» dersliginde-de edil şonuň ýaly, maksatly we manyly ýaşamagyň düýp mazmuny barada sütünler we temalar, soraglar we jogaplar, olary işjeňleşdirýän döredijilik meseleleri getirilen. Şeýle hem, ylylmly adamlaryň garaýyşlary bilen çuňňur baýlaşdyryldy.
Möhümi, köp mysallar we ýagdaýlar deň-duşlaryňyzyň durmuşyndan alnyp, başlangyç synplarda alan bilimleriňizi has-da berkitmäge hyzmat edýär.
Bu kitap, häzirki wagtda çaltlaşýan globallaşma prosesinde siziň ruhubelent, başarnykly we sazlaşykly terbiýelenmegiňizde, dürli howplar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda amaly kömekçi, durmuş ýol görkeziji gollanma bolar diýip umyt edýäris.

Terbiýe, 10 synp, Ismatowa N., Zamonow Z., Islamow Z., 2021
Скачать и читать Terbiýe, 10 synp, Ismatowa N., Zamonow Z., Islamow Z., 2021
 

Terbiýe, 11 synp, Kenjaýew D., Ismatowa N., Islamow Z., 2021

Terbiýe, 11 synp, Kenjaýew D., Ismatowa N., Islamow Z., 2021.

Учебник по воспитанию для 11 класса на туркменском языке.

   Ýene az salymdan özbaşdak durmuşyň bosagasyna gadam basarsyňyz. Sizi geljekde gündelik durmuşyň ýönekeý synaglarydyr «belent-pesligi»nden başlap ömrüň ajaýyp we ynanylmaz synag edilmedik ýollary garaşyp dur. Sebäbi bu dirilik giňişliginde ýagşylyk we ýamanlyk, dogruçyllyk we ýalançylyk, halal we haram ýaly häsiýetlerdir, nogsanlyklar aramyzda tapylýar. Olar bir-birlerine ýakyn ýaşaýarlar. Elbetde, durmuş edil şunuň bilen reňkli, öwüşgünli we syrlydyr.
Göz öňüne getiriň, ömrüňizde ilkinji gezek kyn ýagdaýa duçar bolduňyz nädip ýeňmelidigini bilmeýärsiňiz. Oňa garşy göreşmäge güýç gudrat tapyp bilmeýärsiňiz. Onda siz kime ýa-da näme ýüzlenerdiňiz? Şübhesiz, beýle ýagdaýlarda ene-atalaryňyzyň we ýakynlaryňyzyň hoşniýetlilik we arassaçylyga esaslanan şahsy göreldesi, halypa mugallymlaryňyzyň mähribanlygy we talap ediji öwüt-nesihatlary örän peýdalydyr. On bir ýylyň dowamynda beýleki dersler bilen birlikde «Terbiýe» okuw kitabyndan alan owadan terbiýäňiz, bilimiňiz we başarnygyňyz kömege geler.

Terbiýe, 11 synp, Kenjaýew D., Ismatowa N., Islamow Z., 2021
Скачать и читать Terbiýe, 11 synp, Kenjaýew D., Ismatowa N., Islamow Z., 2021
 

Tehnologiýa, 6 synp, Şaripow Ş.S., Koýsinow O.A., Tohirow Ö.O., 2021

Tehnologiýa, 6 synp, Şaripow Ş.S., Koýsinow O.A., Tohirow Ö.O., 2021.

Учебник по технологии для 6 класса на туркменском языке.

   Siz beýik gelejegi dörediji, täze tehnologiýalary durmuşa ornaşdyrýan, şonuň netijesinde ýurdumyzyň ösmegine uly goşant goşýan şahs hasaplanýarsyňyz. Şu täze nesil dersligi esasynda alan bilimleriňiz geljekki durmuşyňyzda möhüm orun eýeleýän amaly zähmet işine taýýarlanmagyňyzda hem-de özüňiz gyzyklanýan kär-hünär görnüşlerinden birini dogry saýlamagyňyzda Size ýakyndan kömek etjekdigine ynanýarys.

Tehnologiýa, 6 synp, Şaripow Ş.S., Koýsinow O.A., Tohirow Ö.O., 2021
Скачать и читать Tehnologiýa, 6 synp, Şaripow Ş.S., Koýsinow O.A., Tohirow Ö.O., 2021
 

Informatika we maglumat tehnologiýalary, 6 synp, Faýziýewa M.R., Saýfurow D.M., Haýtullaýewa N.S., Tursunowa F.R., 2021

Informatika we maglumat tehnologiýalary, 6 synp, Faýziýewa M.R., Saýfurow D.M., Haýtullaýewa N.S., Tursunowa F.R., 2021.

Учебник по информатике для 6 класса на туркменском языке.

   Eziz okuwçylar! Siz 5-nji synp «Informatika we maglumat tehnologiýalary» dersliginiň kömeginde Scratch programmirleme gurşawynda spraýtlar bilen işlemek, ýönekeý animasiýa maksatnamasyny döretmek, spraýtlaryň lybaslaryny çalşyrmak, ses we tekst bilen işlemek, şekil we ýönekeý multfilmleri döretmek boýunça ilkinji endiklere we başarjaňlyklara eýe bolupdyňyz. Indi bolsa çyzykly, şahalanýan we gaýtalanýan algoritmlere degişli maksatnamalary düzmek, grafiki redaktoryň kömeginde täze spraýtlary emele getirmek, çylşyrymly animasiýalar, köp sahnaly multfilmler we kompýuter оýunlaryny döretmegi öwrenersiňiz.

Informatika we maglumat tehnologiýalary, 6 synp, Faýziýewa M.R., Saýfurow D.M., Haýtullaýewa N.S., Tursunowa F.R., 2021
Скачать и читать Informatika we maglumat tehnologiýalary, 6 synp, Faýziýewa M.R., Saýfurow D.M., Haýtullaýewa N.S., Tursunowa F.R., 2021
 

Tebigat ylymlary, 2 synp, Suýarow K.T., Tillaýewa Z.Ý., Sangirowa Z.B., 2021

Tebigat ylymlary, 2 synp, Suýarow K.T., Tillaýewa Z.Ý., Sangirowa Z.B., 2021.

Учебник по естествознанию для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Ýer ýüzündäki iň sowuk ýer – Antarktidadyr. Ol ýerde ýyllar dowamynda sowuk howa we güýçli ýeller hökmürowandyr. Antarktida-da köp gar ýagyp, hemişelik buzluklar emele gelen. Antarktidanyň buzluklarynda pingwinlere duşmak mümkin.

Tebigat ylymlary, 2 synp, Suýarow K.T., Tillaýewa Z.Ý., Sangirowa Z.B., 2021
Скачать и читать Tebigat ylymlary, 2 synp, Suýarow K.T., Tillaýewa Z.Ý., Sangirowa Z.B., 2021
 

Şekillendiriş sungaty, 2 synp, Mirahmedow K., 2021

Şekillendiriş sungaty, 2 synp, Mirahmedow K., 2021.

Учебник по изобразительному искусству для 2 класса на туркменском языке.

   Gadyrly okuwçylar! Siz 1-nji synpda “Şekillendiriş sungaty” dersligi arkaly “Grafika”, “Heýkeltaraşlyk”, “Žiwopis” we “Kompozisiýa” temalary boýunça başlangyç maglumatlary öwrendiňiz. Surat çekmek, şekilleri reňklemek, laýdan we plastilinden haýwanlaryň şekilini ýasamak boýunça amaly başarnyklara eýe bolduňyz.
2-nji synpda hem gyzykly temalary öwrenmek bilen birlikde surat çekmek we heýkel ýasamak boýunça täze başarnyklary ele alarsyňyz.

Şekillendiriş sungaty, 2 synp, Mirahmedow K., 2021
Скачать и читать Şekillendiriş sungaty, 2 synp, Mirahmedow K., 2021
 

Özbek dili, 2 synp, Hidoýatowa D., 2021

Özbek dili, 2 synp, Hidoýatowa D., 2021.

Учебник по узбекскому языку для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
O‘zbekiston – ona-Vatan,
Farzandlari tojik, turkman,
Qozoq, qirg‘iz, qoraqalpoq,
O‘zbek-u rus ahil-inoq.
  
Özbek dili, 2 synp, Hidoýatowa D., 2021
Скачать и читать Özbek dili, 2 synp, Hidoýatowa D., 2021
 

Matematika, 2 synp, Orinbaýewa L., 2021

Matematika, 2 synp, Orinbaýewa L., 2021.

Учебник по математике для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Dawlatbek, Dilnoza, Dawronbek jemi 27 sany alma ýygnadylar. Dilnoza Dawlatbekden 3 sany az, Dawronbekden bolsa 3 sany köp alma ýygnan bolsa, Dilnoza näçe alma ýygnan?

Matematika, 2 synp, Orinbaýewa L., 2021
Скачать и читать Matematika, 2 synp, Orinbaýewa L., 2021
 
Показана страница 1 из 20