Nurmatow

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019.

Учебник по музыке для 3 класса на туркменском языке.

   Eliňizdäki «Saz» kitaby ençeme başga derslikler ýaly Garaşsyzlyk arkaly çap edilip, Garaşsyzlygyň nygmatyna öwrüldi.
Siz üçin her bir derslik we okuw edebiýatlary özüçe eziz, çünki olar bilimiňizi ösdürýär, gelejege tarap itekleýär.
Saz ynsany täsin saz we äheňler dünýäsine ündeýär, duýgularyny näzikleşdirýär, datyny ýiteldýär, gözelligi söýmegi öwredýär.
Siz 3-nji synpda saz heňlerini dykgat bilen diňlemek hem-de aýdymlary ýakymly, labyzly edip aýtmaklygy özleşdirersiňiz, täze kompozitorlaryň döredijiligi bilen tanyşarsyňyz, saza bolan höwesiňiz ýene-de artar.

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019
Скачать и читать Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019
 

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018.

Учебник по музыке для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
1. Aýdym aýdýan wagtyňyzda göwräňizi dik tutup, erkin durmak gerek.
2. Aýdymy ýumşak, ýuwas ses bilen gygyrmazdan aýdyň. Sözlerini anyk, düşnükli edip aýdyň.
3. Aýdymdaky basym düşýän bogunlary sozubrak aýdyň.
4. Demiňizi tygşytlamak bilen, bendiň ahyryna çenli ýetirip ulanyň.
5. Köpçülik bolup aýdym aýdýan wagtyňyzda ýoldaşlaryňyz bilen deň aýdyň.
6. Aýdym aýdýan wagtyňyzda saz mugal-lymyňyzyň eliniň hereketlerine üns beriň, görkezmelerini anyk ýerine ýetiriň.

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018
Скачать и читать Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018
 

Saz, 1 synp, Nurmatow H., Nоrhojaýew N., 2019

Saz, 1 synp, Nurmatow H., Nоrhojaýew N., 2019.

Учебник по музыке для 1 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Aýdymy dogry ýerine ýetirmek üçin ony ilki bilen üns berip diňlemeli.
Aýdym aýdanyňyzda göwräňizi dogurlap dik durup ýa-da oturyp aýtmaly.
Aýdym aýtmazdan öň howlukmazdan dem almaly we eginleri götermeli däl.
Sözüň arasynda dem almaň.
Aýdymyň sözleriniň anyk eşidilmegi üçin çekimli we çekimsiz sesleri dogry aýtmaly.
Aýdym aýdanda sesiňiz ýeňil we owadan eşidilsin. Sesleri çekip aýdyň.
Aýdymy labyzly, diňleýjilere ýakymly bolar ýaly edip aýtmaly.
Aýdymy mugallymyňyzyň eline seredip aýtmagy öwreniň.

Saz, 1 synp, Nurmatow H., Nоrhojaýew N., 2019
Скачать и читать Saz, 1 synp, Nurmatow H., Nоrhojaýew N., 2019