Narhojaýew

Saz, 1 synp, Narhojaýew N., 2021

Saz, 1 synp, Narhojaýew N., 2021.

Учебник по музыке для 1 класса на туркменском языке.
    
   Sazyň jadyly dünýäsine äden ilkinji ädimiňiz mübärek bolsun! Bu syýahatda size mugallymlaryňyz iň ýakyn kömekçiňiz bolarlar. Belki siz sungat işgäri bolmarsyňyz, ýöne saz älemi bilen tanyşmagyňyz durmuşyňyzy has-da gyzykly etmäge kömek eder. Eliňizdäki derslik arkaly sazdan ilkinji sapaklary alarsyňyz.
Saz hemişe hemraňyz bolsun!

Saz, 1 synp, Narhojaýew N., 2021
Скачать и читать Saz, 1 synp, Narhojaýew N., 2021
 

Saz, 2 synp, Narhojaýew N., 2021

Saz, 2 synp, Narhojaýew N., 2021.

Учебник по музыке для 2 класса на туркменском языке.

   Sazyň jadyly älemine syýahatymyz dowam edýär. Bu okuw ýylynda size ençeme täze we gyzykly maglumatlar garaşýar. Siz sazyň, aýdymyň nämedigini bilersiňiz, çärýek we sekizlik notalar, sazly ölçegler barada düşünjä eýe bolarsyňyz. Tanbur, gyjak ýaly milli saz gurallarymyz ýaňyndan lezzet alarsyňyz. Ençeme sazly adalgalar bilen tanyşarsyňyz we saza has düşünip başlarsyňyz.
Ata Watanymyz, gözel tebigatymyz, dostluk we parahatçylyk baradaky ençeme sazlary we aýdymlary diňlärsiňiz, aýdym aýtmagy öwrenersiňiz, olara goşulyşarsyňyz. Mundan başga-da, pikirlenme, oýlap tapmak, döredijilik etmäge gönükdirilen ýumuşlary ýerine ýetirersiňiz.

Saz, 2 synp, Narhojaýew N., 2021
Скачать и читать Saz, 2 synp, Narhojaýew N., 2021
 

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019.

Учебник по музыке для 3 класса на туркменском языке.

   Eliňizdäki «Saz» kitaby ençeme başga derslikler ýaly Garaşsyzlyk arkaly çap edilip, Garaşsyzlygyň nygmatyna öwrüldi.
Siz üçin her bir derslik we okuw edebiýatlary özüçe eziz, çünki olar bilimiňizi ösdürýär, gelejege tarap itekleýär.
Saz ynsany täsin saz we äheňler dünýäsine ündeýär, duýgularyny näzikleşdirýär, datyny ýiteldýär, gözelligi söýmegi öwredýär.
Siz 3-nji synpda saz heňlerini dykgat bilen diňlemek hem-de aýdymlary ýakymly, labyzly edip aýtmaklygy özleşdirersiňiz, täze kompozitorlaryň döredijiligi bilen tanyşarsyňyz, saza bolan höwesiňiz ýene-de artar.

Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019
Скачать и читать Saz, 3 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2019
 

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018.

Учебник по музыке для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
1. Aýdym aýdýan wagtyňyzda göwräňizi dik tutup, erkin durmak gerek.
2. Aýdymy ýumşak, ýuwas ses bilen gygyrmazdan aýdyň. Sözlerini anyk, düşnükli edip aýdyň.
3. Aýdymdaky basym düşýän bogunlary sozubrak aýdyň.
4. Demiňizi tygşytlamak bilen, bendiň ahyryna çenli ýetirip ulanyň.
5. Köpçülik bolup aýdym aýdýan wagtyňyzda ýoldaşlaryňyz bilen deň aýdyň.
6. Aýdym aýdýan wagtyňyzda saz mugal-lymyňyzyň eliniň hereketlerine üns beriň, görkezmelerini anyk ýerine ýetiriň.

Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018
Скачать и читать Saz, 2 synp, Nurmatow H., Narhojaýew N., 2018