Беларуская літаратура, 11 класс, Мельнікавай З.П., Ішчанкі Г.М., 2021

Беларуская літаратура, 11 класс, Мельнікавай З.П., Ішчанкі Г.М., 2021.

  Дарагія адзінаццацікласнікі!
Вучэбны дапаможнік, які вы трымаеце ў руках, закліканы паспрыяць паспяховаму завяршэнню вашай літаратурнай адукацыі. Вельмі важна, каб цікавасць да літаратуры, якую на працягу дзесяці гадоў абуджалі ў вас настаўнікі, стала вашай духоўнай патрэбай на ўсё жыццё.
Агульнавядома, што чытанне развівае здольнасці чалавека: яно не толькі ўзбагачае яго ведамі, а, што вельмі важна, фарміруе ўнутраны свет, душу асобы. З тых, хто шмат чытаў у юнацтве, выраслі год ныя людзі — вучоныя, кіраўнікі, выдатныя мастакі, пісьменнікі.

Беларуская літаратура, 11 класс, Мельнікавай З.П., Ішчанкі Г.М., 2021


«Сэрца на далоні».
Раман «Сэрца на далоні» (1963) быў напісаны амаль адначасова з пенталогіяй «Трывожнае шчасце». Тэта быў час «перавароту ў маз-гах», па словах журналіста Кірылы Шыковіча — аднаго з галоўных герояў твора. Менавіта другая палова 1950-х — першая палова 1960-х гадоў стала часам выкрыц-ця культу асобы Сталіна, аднаўлення ленінскіх (на тыя гады — дэмакратычных, гуманістыч-ных) норм жыцця. Адбывалася своеасаблівае ўзвышэнне чалавека, паказ простых людзей, іх клопатаў. Паэты і празаікі пачалі пісаць пра тое, што не можа быць простых, звычайных, і вя-лікіх, незвычайных, людзей. Многія марылі пра хуткую пабудову самага справядлівага грамадства ў свеце — камуністычнага. Перабудову жыцця абвясціла партыя камуністаў і ўзначаліла яе.

3 дакладам пра негатыўныя з’явы сталінскай эпохі на XX з’ездзе КПСС выступіў у 1956 годзе Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў. Грамадства паверыла сваім лідарам. Таму і моладзь паехала на цаліну, на будаўніцтва Ангарскай цеплаэлектрастанцыі ў далёкай Сібіры. Ствараліся брыгады камуніс тычнай працы, абмяр коўваўся і ўкараняўся ў жыццё маральны кодэкс будаўнікоў новага жыцця.

Змест.
Ад аўтараў.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРЫЯДУ 1960-х—ПАЧАТКУ 1990-х ГАДОЎ.
РАЗВЩЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў 1960-я — ПАЧАТКУ 1990-х ГАДОЎ. АГЛЯД.
Іван Шамякін.
«Сэрца на далоні».
Тэорыя літпаратпуры. Жанр рамана.
Андрэй Макаёнак.
«Зацюканы апостал».
Тэорыя липаратуры. Трагікамедыя. Моўная характарыстыка персанажаў.
Янка Брыль.
Лірычныя мініяцюры «Загадка», «Трохі пра вечнае».
Тэорыя літаратуры. Паняцце пра лірычную прозу.
Баешь Быкаў.
«Знак бяды».
Тэорыя липаратуры. Вобразы-сімвалы, мастацкія дэталі, іх роля ў тэксце.
Уладзімір Караткевіч.
«Каласы пад сярпом тваім».
Тэорыя літпарапіуры. Рамантычнае і рэалістычнае адлюстраванне жыц-ця ў літаратуры.
Міхась Стральцоў.
«Сена на асфальце».
Тэорыя літпарапіуры. Унутраны маналог як сродак раскрыцця характараў герояў.
Нiл Гілевіч.
Лірыка.
«Родныя дзеці».
Тэорыя літпаратпуры. Раман у вершах.
Іван Чыгрынаў.
«Дзівак з Ганчарнай вуліцы».
Іван Навуменка.
«Сямнаццатай вясной».
Тэорыя літаратуры. Сюжэт і яго элементы.
Рыгор Барадулін.
Лірыка.
Тэорыя літпаратуры. Паняцце пра асацыятыўнасць у літаратуры. Метафара, сінекдаха, перыфраз.
Алесь Разанаў.
Лірыка.
Тэорыя літпаратуры. Жанравыя поінукі сучаснай беларускай паэзіі: традыцыі і наватарства.
Георгій Марчук.
Навелы «Канон Гарыні», «Канон Маці».
Тэорыя літпаратпуры. Апавяданне і навела як эпічныя жанры.
Аляксей Дудараў.
«Князь Вітаўт».
Тэорыя літаратуры. Гістарычная драма.
Міхась Башлакоў.
Лірыка.
СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА. АГЛЯД.
ЛІТАРАТУРНЫ ПРАЦЭС У БЕЛАРУСІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ.
Паэзія.
Проза.
Драматургія.
Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.
Спіс выкарыстаных крыніц.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская літаратура, 11 класс, Мельнікавай З.П., Ішчанкі Г.М., 2021 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-24 20:08:03