Беларуская літаратура, 6 класс, Бельскі А.І., Цітова Л.К., 2016

Беларуская літаратура, 6 класс, Бельскі А.І., Цітова Л.К., 2016.

   Вы разгарнулі кнігу, якая на працягу навучальнага года будзе вам дарадцам і спадарожнікам на ўроках роднай літаратуры. Шчаслівы той чалавек, хто любіць чытаць. Ён заўсёды сярод добрых і надзейных сяброў — кніг. Кніга — найвышэйшы здабытак людской мудрасці, яна захоўвае памяць пра чалавечы род, нашых продкаў, падзеі мінулага.

Беларуская літаратура, 6 класс, Бельскі А.І., Цітова Л.К., 2016


Ад роду — да народу.
У прызначаны для нас гістарычны міг дыхаем і думаем, працуем і харчуемся, пазнаём свет і сябе, весялімся і плачам, спрачаемся і радуемся, кахаем і ненавідзім, ваюем і сябруем...

Вучоныя з Японіі збіралі звесткі пра гены ў людзей розных рас на Зямлі. Вывад адназначны: усе галіны чалавецтва маюць адну прародзічку, агульную Маму. Яна жыла каля двухсот тысяч га-доў назад недзе ў Афрыцы. А мы, яе дзеці, жывём у розных краінах і ніяк не можам дамовіцца аб міры і згодзе...

Змест.
Кніга адкрывас свет.
МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД (7).
Уладзімір Ліпскі. Ад роду — да народу (3 кнігі «Я»).
Алесь Пісьмянкоў. Продкі.
Пятрусь Броўка. Зямля Беларусі (Урывак з паэмы «Беларусь»).
Уладзімір Караткевіч. Лебядзіны скіт (Скарочана).
Генадзь Бураўкін. «Я хачу прайсці па зямлі.».
Люба Тарасюк. Імя Айчыны.
СВЕТ ЗАГАДАК I ЦУДАЎ (29).
Міфы.
Пра багоў.
Пра міфічных істот (духаў).
Дамавікова ўдзячнасць (Народная легенда).
Янка Купала. Як у казцы. (Скарочана).
Ян Баршчэўскі. Вужыная карона (Пераклад з польской мовы Міколы Хаустовіча).
Максім Багдановіч. Вадзянік.
Казімір Камейша. Камень ля вёскі Камень.
Якуб Колас. Жывая вада.
СЭРЦАМ НАРОДЖАНЫ СПЕЎ (64).
Народная песня.
Прыехала Каляда на белым кані.
Вы, калядачкі, бліны-ладачкі.
Благаславі, маці, вясну заклікаці.
А на Купалу рана сонца іграла.
А ў суботу проці нядзелі.
Каля месяца, каля яснага.
Рэчанька.
Літаратурная песня.
Алесь Ставер. Жураўлі на Палессе ляцяць.
Генадзь Бураўкін. Малітва.
Алесь Бачыла. Радзіма мая дарагая.
Біблія - ВЕЧНАЯ I ДЗІВОСНАЯ КНІГА (82).
Біблейскія аповеды.
Стварэнне свету.
Ной будуе каўчэг. Патоп.
Прытча пра блуднага сына.
Францыск Скарына. Біблія (Паэтычнас ўвнаўлснне Алеся Разанаоа).
Біблейскія вобразы ў батлейцы.
Цар Ірад (Скарочана ).
КАЛЯНДАР РОДНАЙ ПРЫРОДЫ (106).
Змітрок Бядуля. Зямля.
Паўлюк Трус. Падаюць сняжынкі. (Урыоак з паэмы «Двясяты падмурак»).
Пра метафару.
Рыгор Барадулін. Уцякала зіма ад вясны.
Пра ўвасабленне.
Янка Брыль. «Над зямлёй — красавіцкае неба.».
Анатоль Вялюгін. Спелы бор.
Іван Мележ. Першы іней (Урывак з рамана «Подых наоальніцы»).
Аляксей Коршак. Кляновы ліст.
Іван Грамовіч. Воблакі.
ЧАЛАВЕК - ГЭТА ЦЭЛЫ СВЕТ (126).
Алена Васілевіч. Сябры.
Пра апавяданне.
Кузьма Чорны. Насцечка (Скарочана).
Пра аповесць.
Покліч мінулых стагоддз яў(185).
Лявон Случанін. Рагнеда (Урыўкі з паэмы).
Уладзімір Бутрамееў. Славутая дачка Полацкай зямлі (Скарочана).
Сяргей Тарасаў. Ефрасіння Полацкая.
Пра мастацкую ідэю.
Генрых Сянкевіч. Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны (Урыўкі з романа «Крыжакі». Пераклад в польской мовы Міхася Кенькі).
ВАЙНА - БОЛЬ I ПАМЯЦЬ НАРОДА (204).
Мікола Сурначоў. У стоптаным жыце.
Аляксей Пысін. Проня.
Анатоль Вярцінскі. Два полі.
Вячаслаў Адамчык. Салодкія яблыкі.
Пра літаратурны вобраз.
ЗЯМЛЯ МАЯ - ЗЯЛЁНЫ ДОМ (228)
Шмен Панчанка. Сармацкае кадзіла.
Іван Пташнікаў. Алені (Скарочана).
Пра кампазіцыю.
Алесь Жук. Стары бабёр (Урысак з аповесці «Паляванне на Апоійняга Жураўля»).
Янка Маўр. Багіра.
I ДОСЦІП, I МУДРАСЦЬ (272).
Якуб Колас. Конь і сабака.
Алесь Звонак. Гарбуз.
Пра байку.
Уладзімір Корбан. Малпін жарт.
Міхась Скрыпка. Свіння і Баран.
СВЯТЛО ДАЛЁКАЙ ЗОРКІ (279).
Пра фантастыку.
Раіса Баравікова. Галыптучнік (Урывак з «Аповесці чатырох падарожжаў»).
Дзінтра Шулцэ. Роберцік (Пераклад в латышской мовы Эдуарда Садаўнічага).
Кароткі слоўнік літаратурных тэрмінаў.
Літаратура.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Беларуская літаратура, 6 класс, Бельскі А.І., Цітова Л.К., 2016 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-20 07:27:35