Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017

Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017.

Учебник по изобразительному искусству для 7 класса на киргизском языке.

   Урматтуу окуучулар! Силер сүрөт өнөрү негиздеринен сабак алып, анын түрлөрү жана жанрлары, белгилүү сүрөтчүлөр, прикладдуу искусство усталары, скульпторлор, алардын чыгармалары жөнүндө билимге ээ болдуңар, сүрөт өнөрүнүн бир түрү же жанрында өз алдынча чыгармачыл иш аткаруу боюнча өз талантыңарды көрсөтүүнү үйрөндүңөр. Бул окуу жылында сүрөт өнөрү сабактары аяктайт. Ошондуктан, устатыңардан «Сүрөт өнөрү» окуу предмета боюнча көбүрөөк билимдерди өздөштүрүүгө умтулгула. Айрыкча, сүрөт онөрүнүн татаал темалары — искусстводо агым жана багыттар, символдук мыйзамчылыктары, байыркы каллиграфия искусствосуна таандык билимдерди зээндүүлүк менен ээлешиңер талап кылынат. Бирок, силер өз талаитыңар, көркөм-эстетикалык чеберчилигиңер, сүрөт өнөрүнө таандык билимиңер менен устатыңар, теңдешиңер, ата-энеңерди кубанта ала турган жаштасыңар.

Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017


КИТЕП ИСКУССТВОСУ.
Инсандын омүр бою эң коп керек боло турган буюму - бул китеп. Ал бизге билим алуу, эс алуу, бош убакьгггы көңүлдүү откөрүүдө, ошондой элс, кандайдыр бир жардамга муктаждык ссзгснибиздс жардамга келет. Бир сөз менен айтканда, китеп инсандын билимдүү, маданияттуу болушунда маанилүү булак болуп эсептелет.

Китеп искусствосу — Чыгыш мадапиятынын эң байыркы жапа сейрек түрлөрүнөн бири. Китсп Чыгышта байыртадан сый-урматта болгон. Аида Мекен жапа улут тарыхы, илим-билим сырлары, адамдардып философиялык жана эстетикалык көз караштары, жашоо түрү, арзуу-үмүтторү оз чагылышын тапкан. Чыгыш китептери даанышмандык, руханий жетилгендиктин символу катарында белгиленет. Чыгыш китеп искусствосунун дагы бир баалуу жагы, анда каллиграфия, оймо-чийме, сүрөт, мукабалоочу, алтын тамга жазуучу адистердин жогорку көркөм чеберчилигинин синтсзи аркылуу китсптср жогорку корком деңгээлдеги чыгарма даражасына жеткизилген. Ошол себептүү да дүйнөнүн эң ири музей жана китепканаларында (Санкт-Петербургдагы Эрмитаж, Ныо-Йорктогу Метрополитен музейи, Лондондогу Британия музейи, Париждеги Франция Улуттук китепканасы жана башкалар) Чыгыш китеп искусствосунун сейрек үлгүлорү сакталат.

МАЗМУНУ.
Киришүү.
БИРИНЧИ ЧЕЙРЕК.
Искусстводо агым жана багыттар.
Импрессионизм стилинде пейзаж иштөө. «Пуантилизм.
Кубизм стилинде натюрморт иштөө.
Сүрөт өнөрүндө символдук белги жана геральдика.
Өзбскстандын прикладдуу кооздоо искусствосунда символикалык формалар.
ЭКИНЧИ ЧЕЙРЕК.
Өзбекстан оюу-чийүү символикалары.
Прикладдуу кооздоо искусствосунун образдуу тизими.
Прикладдуу кооздоо искусствосунда форма жана мазмун.
Дизайн искусствосу.
ТӨРТҮНЧҮ ЧЕЙРЕК.
Китеп искусствосу.
Өзбекстан китеп графикасы искусствосу.
Китеп графикасы искусствосунун көркөм-графикалык элементтери.
Китеп иллюстрациясы.
Китеп макети.
Тиркемелер.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Сүрөт өнөрү, 7 класс, Сулайманов А., Абдуллаев Н., Сулаймонова З., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-28 00:23:21