Математика, 3 класс, Бурханов С., Худаяров Ө.,Наркулова К., 2019

Математика, 3 класс, Бурханов С., Худаяров Ө.,Наркулова К., 2019.

Учебник по математике языку для 3 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Китеп дүкөнүндө 680 даана жомок китеп бар эле. Биринчи күнү дүкөндөн 210, экинчи күнү биринчи күнгө Караганда 60 га көп китеп сатылды. Китеп дүкенүнде канча жомок китеп калды?

Математика, 3 класс, Бурханов С., Худаяров Ө.,Наркулова К., 2019


Примеры.
Айпери биринчи жумада 220 беттүү китептин 120 бетин, экинчи жумада болсо калган бетин окуп бүтүрдү. Айпери биринчи жумада экинчи жумага Караганда канча бет кеп окуган?

Огороддон жыйналган 240 дарбыздын 130 у биринчи жөөктөн, калганы экинчи жөөктөн үзүлдү. Биринчи жөөктөн экинчи жөөккө Караганда канчага көп дарбыз үзүп алынган?

Бир жыл мурда мектепте 890 окуучу бар эле. Алардан 80 окуучу мектепти бүтүрүштү. Жаңы окуу жылында 1-класска 90 окуучу кабыл кылынды. Азыркы күнде мектепте баары болуп канча окуучу бар?

MАЗМУНУ.
Эки жана үч орундуу сандарды разряддан өтүп кошуу жана кемитүү.
Кашалуу туюнтмалар.
Кошуунун топтоштуруу касиети.
Сандан сумманы же айырманы кемитүү.
0 жана 1 сандары катышуусунда көбөйтүү жана бөлүү.
Көбөйтүүчүлөрдүн орундарын алмаштыруу касиети.
Сандын бир нече үлүшүн жана үлүшү боюнча сандын өзүн табуу.
Көбөйтүү жана бөлүү.
Комбинатордук жана логикалык маселелер.
ЖАДЫБАЛДАН ТЫШКАРЫ КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ. ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР.
20·3, 30·4 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
60:3, 100:2 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
90:30 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
Сумманы санга, санды суммага көбөйтүү.
23·4, 4·23 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
Сумманы санга бөлүү.
42:3, 72:4 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
Бөлүү жана көбөйтүүнү текшерүү.
Эки орундуу санды эки орундуу санга бөлүү.
Үч жана андан көп көбөйтүүчүлөрдү көбөйтүү.
Калдыктуу бөлүү.
Калдыктуу бөлүүнү текшерүү.
Түз сызыкты белгилөө.
Кесинди, шоола.
100 санынын катышуусунда көбөйтүү жана бөлүү.
200·3, 800:4 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
320·3 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
490 : 7 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
600 : 20, 900 : 300 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
240 : 30 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
Бышыктооо.
1000 ичинде жазуу түрүндө көбөйтүү жана бөлүү.
Ондуктан өтүп көбөйтүү.
Жүздүктөн өтүп көбөйтүү.
Ондуктан жана жүздүктөн өтүп көбөйтүү.
396 : 3 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
346 : 2 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
852 : 4 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
216 : 3 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
276 : 4 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
742 : 7 көрүнүшүндөгү туюнтмалар.
Сандын бөлүүчү жана эселүүлөрүн аныктоо.
Эки орундуу санга көбөйтүү.
Үч бурчтуктардын түрлөрү.
Амалдарды аткаруу алгоритми.
Кашаалуу туюнтмаларда амалдарды аткаруу алгоритми.
Бышыктоо.
Кесиндини теӊ бөлүктөргө бөлүү.
Айлананы теӊ бөлүктөргө бөлүү.
Көп бурчтукту теӊ бөлүктөргө бөлүү.
Түрдүү көрүнүштө берилген маселелер.
10 000 ИЧИНДЕ НОМЕРЛӨӨ, АРИФМЕТИКАЛЫК АМАЛДАР. ЧОҢДУКТАР.
Төрт орундуу сандарды номерлөө.
Төрт орундуу санды разряд бирдиктеринин суммасы көрүнүшүндө сүрөттөө.
Төрт орундуу сандарды салыштыруу.
Математиканын тарыхынан: цифралар кандай пайда болгон?.
10 000 ичинде кошуу жана кемитүү.
Позициялык жана позициялык эмес эсептөө системалары.
Рим цифралары.
10 000 ИЧИНДЕ ЖАНА БӨЛҮҮ.
Оозеки көбөйтүү жана бөлүү.
Натыйжасы 10000 ичинде жазуу түрүндө көбөйтүү.
10000 ичинде жазуу түрүндө бөлүү.
Бөлүүнү текшерүү.
Көбөйтүүнү текшерүү.
Узундуктун чен бирдиктери.
Узундуктун чен бирдиктери арасындагы катыштар.
Массанын чен бирдиктери.
Массанын чен бирдиктери ортосундагы катыштар.
МАТЕМАТИКАЛЫК ТУЮНТМАЛАР. БАРАБАРСЫЗДЫКТАР. ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР.
a+b жана a-b туюнтмасынын маанисин табуу.
a · b туюнтманын маанисин табуу.
a : b туюнтманын маанисин табуу.
Курамдык маселелер.
Чын жана жалган ой жүгүртүүлөр.
Барабарсыздык. Чоӊ эмес жана кичине эмес белгилер.
Параллель түз сызыктар.
Перпендикуляр түз сызыктар.
Окко салыштырмалуу симметриялык фигуралар.
ЖӨНӨКӨЙ БӨЛЧӨКТӨР. ЖӨНӨКӨЙ ОНДУК БӨЛЧӨКТӨР. ЧОҢДУКТАР. ГЕОМЕТРИЯЛЫК ФИГУРАЛАР.
Бөлчөк түшүнүгү.
Бөлүмү 2, 4, 8 болгон бөлчөктөр.
Бөлүмү 3, 6, 12 болгон бөлчөктөр.
Дурус жана буруш бөлчөктөр.
Аралаш сан түшүнүгү.
Бөлчөктөрдү салыштыруу.
Бөлүмү бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштыруу.
Алымы бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштыруу.
Бөлчөктөрдү жарым үлүш менен салыштыруу.
Берилген сандын бөлчөгүн жана бөлчөктөн санды табуу.
Жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү.
Бирдей бөлүмдүү бөлчөктөрдү кошуу.
Бирдей бөлүмдүү бөлчөктөрдү кемитүү.
Аянттын чен бирдиктери.
Аянттарды салыштыруу.
Убакыттын чен бирдиктери.
Убакыттын чен бирдиктери ортосундагы катыштар.
Календарь.
Бурчтун градусу.
Тегеректүү диаграммалар.
Ондук бөлчөктөр.
Ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөк көрүнүшүндө туюндуруу.
Ондук бөлчөктөрдү салыштыруу жана номерлөө.
Фигураларды буруу.
Бурчтун симметриясы.
Көлөмдүү фигура – пирамида.
Көлөмдүү фигура – конус.
Маалыматтарды түрдүү көрүнүштө туюндуруу.
Теӊдеме түзүп чыгарыла турган маселелер.
Эки кадамдуу жана эки амалдуу маселелер.
3-класста өтүлгөндөрдү кайталоо жана жалпылаштыруу.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Математика, 3 класс, Бурханов С., Худаяров Ө.,Наркулова К., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-02-22 23:12:12