Matematika, 3 synp, Burhanow S., Hudaýarow Ö., Narkulowa K., 2019


Matematika, 3 synp, Burhanow S., Hudaýarow Ö., Narkulowa K., 2019.

Учебник по математике для 3 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Tomus kanikulynda Hadyja we onuň jigisi 270 sany erteki okady. Olardan 150 sanysy özbek halk ertekileri, galanlary jahan halklarynyň ertekileri. Olar jemi näçe jahan halklarynyň ertekilerini okapdyr?

Matematika, 3 synp, Burhanow S., Hudaýarow Ö., Narkulowa K., 2019


Примеры.
Daşkent – Samarkant ugry boýunça gatnaýan «Afrosiýob» tizotly bir wagtyň özünde 215 sany ýolagçy daşamak mümkinçiligine eýe. Eger otla 210 sany ýolagçy münen bolsa, ýene näçe boş orunlar galdy?

Zumrad birinji hepdede 220 sahypaly kitabyň 120 sahypasyny, ikinji hepdede bolsa galanyny okap gutardy. Ol birinji hepdede ikinji hepdedäkä seredende näçe sahypa köp okapdyr?

Bir ýyl öň mekdepde 890 sany okuwçy okaýardy. Olardan 80 sanysy mekdebi gutardy. Täze okuw ýylynda 1-nji synpa 90 sany okuwçy kabul edildi. Häzir näçe sany okuwçy okaýar?

MAZMUNY.
2-NJI SYNPDA GEÇILENLERI GAÝTALAMAK.
Iki we üçbelgili sanlary öýjükden geçip goşmak we aýyrmak.
Ýaýly aňlatmalar.
Goşmagyň toparlama häsiýeti.
Sandan jem ýa-da tapawudy aýyrmak.
0 we 1 sanlary gatnaşmagynda köpeltmek we bölmek.
Köpeldijileriň ornuny çalşyrmak häsiýeti.
Sanyň birnäçe ülşüni we ülşi boýunça sanyň özüni tapmak.
Köpeltmek we bölmek.
Kombinatorik we mantyky meseleler.
JEDWELDEN DAŞARY KÖPELTMEK WE BÖLMEK. GEOMETRIK FIGURALAR.
20-3, 30-4 görnüşindäki aňlatmalar.
60:3, 100:2 görnüşindäki aňlatmalar.
90:30 görnüşindäki aňlatmalar.
Jemi sana, sany jeme köpeltmek.
23-4, 4-23 görnüşindäki aňlatmalar.
Jemi sana bölmek.
42:3, 72:4 görnüşindäki aňlatmalar.
Bölmek we köpeltmegi barlamak.
Ikibelgili sany ikibelgili sana bölmek.
Üç we ondan artyk köpeldijileri köpeltmek.
Galyndyly bölmek.
Galyndyly bölmegi barlamak.
Göni çyzygy belgilemek.
Kesim, şöhle.
100 sany gatnaşmagynda köpeltmek we bölmek.
200-3, 800:4 görnüşindäki aňlatmalar.
320-3 görnüşindäki aňlatmalar.
490 : 7 görnüşindäki aňlatmalar.
600 : 20, 900 : 300 görnüşindäki aňlatmalar.
240 : 30 görnüşindäki aňlatmalar.
Berkitmek.
1000 içinde ýazyp köpeltmek we bölmek.
Onlukdan geçip köpeltmek.
Ýüzlükden geçip köpeltmek.
Onlukdan we ýüzlükden geçip köpeltmek.
396 : 3 görnüşindäki aňlatmalar.
346 : 2 görnüşindäki aňlatmalar.
852 : 4 görnüşindäki aňlatmalar.
216 : 3 görnüşindäki aňlatmalar.
276 : 4 görnüşindäki aňlatmalar.
742 : 7 görnüşindäki aňlatmalar.
Sanyň bölüjisini we kratnylaryny anyklamak.
Ikibelgili sana köpeltmek.
Üçburçluklaryň görnüşleri.
Amallary ýerine ýetirmegiň algoritmi.
Ýaýly aňlatmalarda amallary ýerine ýetirmegiň algoritmi.
Berkitmek.
Kesimi deň böleklere bölmek.
Tegelegi deň böleklere bölmek.
Köpburçluklary deň böleklere bölmek.
Dürli görnüşde berlen meseleler.
10 000 IÇINDE NOMERLEMEK, ARIFMETIK AMALLAR. ULULYKLAR.
Dörtbelgili sanlary nomerlemek.
Dörtbelgili sany öýjük birlikleriniň jemi görnüşinde şekillendirmek.
Dörtbelgili sanlary deňeşdirmek.
Matematikanyň taryhyndan: sifrler nähili peýda bolupdyr.
10 000 içinde goşmak we aýyrmak.
Pozision we pozision däl hasaplama sistemalary.
Rim sifrleri.
10 000 IÇINDE KÖPELTMEK WE BÖLMEK.
Ýatdan köpeltmek we bölmek.
Netijesi 10000 içinde ýazyp köpeltmek.
10000 içinde ýazyp bölmek.
Bölmegi barlamak.
Köpeltmegi barlamak.
Uzynlyk ölçeg birlikleri.
Uzynlyk ölçeg birlikleriniň arasyndaky gatnaşyk.
Massa ölçeg birlikleri.
Massa ölçeg birlikleriniň arasyndaky gatnaşyk.
MATEMATIKI AŇLATMALAR. DEŇSIZLIKLER. GEOMETRIK FIGURALAR.
a+b we a-b aňlatmanyň bahasyny tapmak.
a•b aňlatmanyň bahasyny tapmak.
а:b aňlatmanyň bahasyny tapmak.
Düzümli meseleler.
Çyn we ýalan pikir ýöretmeler.
Deňsizlik. Uly däl we kiçi däl belgileri.
Parallel Göni çyzyklar.
Perpendikulýar göni çyzyklar.
Oka görä simmetrik figuralar.
ADY DROBLAR. SADA ONLUK DROBLAR. ULULYKLAR. GEOMETRIK FIGURALAR.
Drob düşünjesi.
Maýdalawjysy 2, 4, 8 bolan droblar.
Maýdalawjysy 3, 6, 12 bolan droblar.
Dogry we nädogry droblar.
Gatyşyk san düşünjesi.
Droblary deňeşdirmek.
Maýdalawjysy birmeňzeş bolan droblary deňeşdirmek.
Sanawjysy birmeňzeş bolan droblary deňeşdirmek.
Droblary ýarym ülüş bilen deňeşdirmek.
Berlen sanyň drobuny we drobdan sany tapmak.
Ady droblary goşmak we aýyrmak.
Birmeňzeş maýdalawjyly droblary goşmak.
Birmeňzeş maýdalawjyly droblary aýyrmak.
Meýdan ölçeg birlikleri.
Meýdanlary deňeşdirmek.
Wagt ölçegi birlikleri.
Wagt ölçeg birlikleriniň arasyndaky gatnaşyk.
Kalendar.
Burçuň gradusy.
Halkalaýyn diagrammalar.
Onluk droblar.
Onluk droblary ady drob görnüşinde aňlatmak.
Onluk droblary deňeşdirmek we tertipleşdirmek.
şekilleri öwürmek.
Burçuň simmetriýasy.
Giňişlikdäki figura - piramida.
Giňişlikdäki figura - konus.
Maglumatlary dürli görnüşde aňlatmak.
Deňlemä getirilýän meseleler.
Iki ädimli we iki amally meseleler.
3-nji synpda geçilenleri gaýtalamak we umumylaşdyrmak.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 3 synp, Burhanow S., Hudaýarow Ö., Narkulowa K., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-07-14 07:41:42