Matematika, 5 sinf, Mirzaahmedov М.А., Rahimqoriyev А.А., To‘xtaxo‘jayeva М.А., 2016

Matematika, 5 sinf, Mirzaahmedov М.А., Rahimqoriyev А.А., To‘xtaxo‘jayeva М.А., 2016.

Учебник по математике для 5 класса на узбекском языке.

   Darslik 0 ‘zbekistom Respublikasi ta’lim markazi tomonidan taqdim etilgan dasturga muvofiq yozilgan bo'lib, u aniq fanlarga ixtisoslashtirilpan maktablaming 5-sinflari uchun mo‘ljallangan.
Dasturga ko‘ra, darslikka murakkabroq, mantiqiy, qiziqarli, noan’anaviy, tarixiy va boshqotirma masalalar ham kiritilgan. Bu toifa masalalar o‘quvchilaming fanga qiziqishini orttiradi, ulaming iqtidormi rivojlantiradi. Bunday masalalar «rivojlantiruvchi masalalar» sirasiga kiradi.

Matematika, 5 sinf, Mirzaahmedov М.А., Rahimqoriyev А.А., To‘xtaxo‘jayeva М.А., 2016


Natural sonlarning yozilishi va o ‘qilishi.
Agar son bitta raqamdan iborat bo‘lsa, u bir xonali son; ikkita raqamdan iborat bo‘lsa, ikki xonali son; uchta raqamdan iborat bo‘lsa, uch xonali son deyiladi va hokazo.

Katta sonlami o ‘qish oson bo‘lishi uchun ulaming raqamlari «sinflar »ga ajratiladi: o‘ng tomondan boshlab uch raqam ajratiladi (birinchi sinf), so‘ngra yana uchta raqam ajratiladi (ikkinchi sinO va hokazo. Eng chapdagi - oxirgi sinfda uchta, yoki ikkita, yo bitta raqam bo‘lishi mumkin. Odatda sinflar orasi biroz ochiqroq qilib yoziladi. Masalan, 35961298 soni bunday yoziladi: 35 461 298. Bunda 298 - birinchi sinf, 461 — ikkinchi sinf, 35 - uchinchi sinf. Sinflarning har bir raqami shu sinfning xonalari deb ataladi; xonalar ham o ‘ngdan boshlab sanaladi. Masalan, birinchi sinf soni 298 da 8 raqami birinchi xonada, 9 - ikkinchi xonada, 2 esa uchinchi xonada; ikkinchi sinf soni 461 da 1 raqami birinchi xonada, 6 — ikkinchi xonada, 4 esa uchinchi xonada; uchinchi sinf soni 35 da 5 - birinchi xonada, 3 - ikkinchi xonada turibdi.

MUNDARIJA.
4-sinfda o‘tilganlami takrorlash.
I BOB. NATURAL SONLAR.
1-§. Natural sonlar va shkalalar.
1-mavzu. Natural son tushunchasi.
2-mavzu. Natural sonlarning yozilishi va o'qilishi.
3-mavzu. Qiziqarli masalalar.
4-mavzu. Kesma. Kesmaning uzunligi.
5-mavzu. Kesmalarni taqqoslash. Uzunlik o ‘lchov birliklari.
6-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
7-mavzu. Qiziqarli masalalar.
8-mavzu. Tekislik. To‘g‘ri chiziq. Nur.
9-mavzu. Shkalalar va koordinatalar. Koordinata (son) nuri.
10-mavzu. Qiziqarli masalalar.
11-mavzu. Qiziqarli masalalar.
12-mavzu. Uchburchak.
13-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
14-mavzu. Qiziqarli masalalar.
15-mavzu. Natural sonlarni taqqoslash. Kichik yoki katta.
16-mavzu. Masalalar yechish.
17-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
TEST 1. O‘zingizni sinab ко‘ring!.
Tarixiy mа’lumotlar.
2-§. Natural sonlarni qo‘shish va ayirish.
18-mavzu. Natural sonlami qo‘shish va uning xossalari.
19-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
20-mavzu. Natural sonlarni ayirish va uning xossalari.
21-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
22-mavzu. Qiziqarli masalalar.
23-mavzu. Sonli va harfiy ifodalar.
24-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
25-mavzu. Masalalar yechish.
26-mavzu. Qo‘shish va ayirish amallari xossalarining harfiy ifodasi.
27-mavzu. Murakkabroq masalalar.
28-mavzu. Murakkabroq masalalar.
29-mavzu. Tenglama.
30-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
31-mavzu. Qiziqarli masalalar.
32-mavzu. Masalalar yechish.
TEST 2. O‘zingizni sinab ко‘ring!.
Tarixiy ma’lumotlar.
3-§. Natural sonlarni ko‘paytirish va boMish.
33-mavzu. Natural sonlarni ko'paytinsh va uning xossalari.
34-mavzu. Mantiqiy masalalar.
35-mavzu. Natural sonlami bo‘lish.
36-mavzu. Qiziqarli masalalar.
37-mavzu. Qoldiqli bo‘lish.
38-mavzu. Mantiqiy masalalar.
39-mavzu. Ifodalarni soddalashtirish.82
40-mavzu. Mantiqiy masalalar. 85
41-mavzu. Masalalar yechish.86
42-mavzu. Amallami bajarish tartibi.87
43-mavzu. Natural sonlar ustida to‘rt amalga doir misol va masalalar.90
44-mavzu. Mantiqiy masalalar. 92
45-mavzu. Qiziqarli masalalar.93
46-mavzu. Sonning darajasi. Sonning kvadrati va kubi.94
47-mavzu. Murakkabroq masalalar. 97
48-mavzu. Qiziqarli masalalar.97
49-mavzu. Masalalar yechish.98
TEST 3. O‘zingizni sinab ко‘ring!.99
Tarixiy ma’lumotlar.100
4-§. Yuzlar va hajmlar.
50-mavzu. Formulalar.
51-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
52-mavzu. To‘g‘ri to‘rtburchak va kvadratning yuzi formulalari.
53-mavzu. Murakkabroq masalalar.
54-mavzu. Yuz o'lchov birliklari.
55-mavzu. Murakkabroq masalalar.
56-mavzu. To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub.
57-mavzu. Murakkabroq masalalar.
58-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
59-mavzu. Hajm o'lchov birliklari.
60-mavzu. Murakkabroq masalalar.
61-mavzu. Mantiqiy masalalar.
62-mavzu. To‘g‘ri burchakli parallelepiped va kub hajmi formulalari.
63-mavzu. Mantiqiy masalalar.
64-mavzu. Masalalar yechish.
TEST 4. O‘zingizni sinab ко‘ring!.
Tarixiy ma’lumotlar.
II BOB. KASR SONLAR.
5-§. Oddiy kasrlar.
65-mavzu. Aylana va doira.
66-mavzu. Ulushlar.
67-mavzu. Oddiy kasr haqida tushuncha.
68-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
69-mavzu. Tarixiy masalalar.
70-mavzu. Kasrlarni taqqoslash.
71-mavzu. Qiziqarli masalalar.
72-mavzu. To‘g‘ri va noto‘g‘ri kasrlar.
73-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
74-mavzu. Bir xil maxrajli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
75-mavzu. Qiziqarli masalalar.
76-mavzu. Masalalar yechish.
77-mavzu. Bo'lish va kasrlar.
78-mavzu. Qiziqarli masalalar.
70-mavzu. Aralash sonlar.
80-mavzu. Tarixiy masalalar.
81-mavzu. Aralash sonlarni qo'shish va ayirish.
82-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
83-mavzu. Masalalar yechish.
TEST 5. O‘zingizni sinab ко ‘ring!.
Tarixiy mа’lumotlar.
6-§. O‘nli kasrlar.
84-mavzu. O‘nli kasrlaming yozilishi va o‘qilishi.
85-mavzu. O‘nli kasrlarni taqqoslash.
86-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
87-mavzu. Mantiqiy masalalar.
88-mavzu. O‘nli kasrlarni qo'shish va ayirish.
89-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
90-mavzu. Qiziqarli masalalar.
91-mavzu. Sonning taqribiy qiymati.
92-mavzu. Mantiqiy masalalar.
93-mavzu. Sonlarni yaxlitlash.
94-mavzu. Masalalar yechish.
95-mavzu. Noan’anaviy masalalar.
96-mavzu. Qiziqarli masalalar.
97-mavzu. Mantiqiy masalalar.
TEST 6. O‘zingizni sinab ко‘ring!.
Tarixiy mа’lumotlar.
7-§. O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo‘lish.
98-mavzu. O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish.
99-mavzu. Qiziqarli masalalar.
100-mavzu. O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish.
101-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
102-mavzu. Qiziqarli masalalar.
103-mavzu. O‘nli kasrlarni ko‘paytirish.
104-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
105-mavzu. Masalalar yechish.
106-mavzu. O‘nli kasrlarni bo‘lish.
107-mavzu. Qiziqarli masalalar.
108-mavzu. O‘rta arifmetik qiymat.
109-mavzu. Qiziqarli masalalar.
110-mavzu. Boshqotirmaga masalalar.
111-mavzu. Masalalar yechish.
TEST 7. O‘zingizni sinab ko‘ring!.
Tarixiq mа‘lumotlar.
8-§. Foizlar.
112-mavzu. Foizlar.
113-mavzu. Qiziqarli masalalar.
114-mavzu. Foizlarga doir masalalar.
115-mavzu. Murakkabroq masalalar.
116-mavzu. Burchak. Yoyiq va to‘g‘ri burchaklar.
117-mavzu. Murakkabroq masalalar.
118-mavzu. Burchaklami o‘lchash. Burchak o ‘lchov birliklari. Transportir.
119-mavzu. Qiziqarli masalalar.
120-mavzu. Murakkabroq masalalar.
121-mavzu. Mantiqiy masalalar.
122-mavzu. Doiraviy diagrammalar va ulami yasash.
123-mavzu. Mantiqiy masalalar.
124-mavzu. Murakkabroq masalalar.
125-mavzu. Masalalar yechish.
TEST 8. O‘zingizni sinab ко‘ring!.
Tarixiy ma’lumotlar.
Takrorlash uchun savol va topshiriqlar.
126-mavzu. Natural sonlar.
127-mavzu. Oddiy kasrlar.
128-mavzu. O‘nli kasrlarni qo‘shish va ayirish.
129-mavzu. O‘nli kasrlarni ko‘paytirish va bo'lish.
130-mavzu. Foizlar.
Javoblar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 5 sinf, Mirzaahmedov М.А., Rahimqoriyev А.А., To‘xtaxo‘jayeva М.А., 2016 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-04-18 23:12:08