Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011

Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011.

  Предлагаемое учебно-методическое пособие разработано для продолжающих изучать казахский язык.
Учебное пособие является практическим руководством для самостоятельной работы студентов (СРС). Пособие предназначено для совершенствования казахского языка, доведения его до наиболее высоких уровней говорения, чтения, письма, аудирования.
Пособие рекомендуется как дополнительный материал к основной программе курса и составлено по тематическому признаку.
Пособие предназначено для студентов неязыковых специальностей вузов и колледжей, а также широкой русскоязычной аудитории, изучающих казахский язык.

Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011


Менің жҧмыс кҥнім Ҽркім.
ҿзінің жҧмыс кҥнін жоспарлау керек. Сонда ғана жҧмыс кҥні ҿнімді, тиімді ҿтеді. Сабақтан басқасын бос уақытта істеуге болады. Адам ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу керек. Жҧмыс аптасы бес кҥн, сенбі кҥні оқымаймыз. Ҽдетте сабағым сегіз жарымда басталады. Оқу орным ҥйден алыс емес. Менің кҥн тҽртібім орнықты.

Мен кҥнде сағат жетіде тҧрамын. Дене шынықтыру жасаймын, жуынамын, таранамын. Осыған мен он бес – жиырма минут жҧмсаймын. Бҧл кезде шай қайнап тҧрады. Жеті жарымда шайымды ішемін. Сонан соң тісімді тазалап, киімімді киіп, жолға жиналамын. Сағат сегізде ҥйден щығамын, он бес минуттан соң университетке келемін. Кҥніне алты – жеті сабақ болады, сағат ҥшке таман сабақ аяқталады. Тҥскі асты асханадан ішемін. Сабақтан соң кітапханаға барып, конспект жазамын, келесі кҥнгі сабаққа дайындаламын. Сағат бес жарымнан кешкі жетіге дейін спорт кешеніне барып жаттығамын. Жаттығу аптасына ҥш рет ҿтеді. Мен ҥйде кешкі сегізде боламын. Отбасымызбен кешкі асымызды ішеміз, теледидардан жаңалықтарды кҿреміз, кейде қолы бос болса ҽкем екеуміз шахмат ойнаймыз. Сабақ тапсырмалары кҿп болса бір сағаттай дайындаламын. Ҽдетте мен кешкі сағат он бір жарымда ҧйықтауға жатамын. Қыдыру, киноға, театрға баруды сенбі, жексенбіге жоспарлаймын.

МАЗМҦНЫ.
Алғы сҿз.
1-тақырып Туынды зат есім.
Лексика: Мамандық.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
2-тақырып Ауыспалы келер шақ.
Лексика: Жҧмыс кҥні.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
-тақырып Сын есімнің шырайлары. Сҧраулы сҿйлемдер.
Лексика: Келбет.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
4-тақырып Фразеология туралы тҥсінік.
Лексика: Дене мҥшелері.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
5-тақырып Ҿздік етіс.
Лексика: Емханада.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
6-тақырып Қалау рай.
Лексика: Сауда орталығы.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
7-тақырып Кҿмекші есімдер.
Лексика: Қала ішін бағдарлау.
Тақырыпқа қатысты сҿйлеу ҥлгілері.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
Тақырып бойынша қорытынды тест.
№ 1 Қосымша.
№ 2 Қосымша. Глоссарий.
Ҿзбетімен оқитын мҽтіндер.
Қазақша-орысша сҿздік.
Пайдаланған ҽдебиет тізімі.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2021-10-26 23:42:10