учебник по казахскому языку

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018.

  Халқымыздың рухани құндылықтарының бір саласы өдебиет - өлемге мақтанышпен көрсете алатын мәдениетіміздің айғағы.
8-сыныпқа арналған «Қазақ өдебиеті» оқулығы төрт бөлімді қамтиды. Бірінші бөлім «Дананың сөзі - ақылдың көзі» деп аталады. Бұл бөлімде Қорқыт ата, Ахмет Ясауи, Ақтамберді, Шалкиіз жыраулардың поэзиясымен танысасыңдар. Олардың көркем ойларын оқу арқылы қазак, халқының тарихынан, сөз байлығынан көп мағлүмат алатын боласындар.

Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018
Скачать и читать Қазақ әдебиеті, 8 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2018
 

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019.

  Қоғамдық-гумаыитарлық бағыттағы 10-сынып бойынша үсынылып отырған бүл оқулық өздерің үшін зор ықыласпен дайындалды. Өйткені сендер осы кезге дейін алған білімдерің бойынша дамып, түлға ретінде қалыптасып келесіңдер. Үсынылып отырған бүл оқулықтың «Өлең - сөздің патшасы» деп аталған бірінші бөлімінде дана Абай Қүнанбайүлының шығармаларымен толығырақ таныстыруды мақсат еттік. Ал «Прозадағы көркем ой» деп аталған екінші бөлімде Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» жөне Әбіш Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романдарымен таныс боласыңдар. «Аңызбен өрілген көркем ой» атты үшінші бөлімде Мүхтар Мағауиннің «Шақан-Шері» романын, Шыңғыс Айтматовтың «Алғашқы үстаз» повесін, Үлықбек Есдөулеттің «Біз түркілерміз» өлеңін оқи аласыңдар. «Заман, дөуір түлғасы» аталған төртінші бөлімде Қабдеш Жүмаділовтің «Тағдыр» романын, Шахимарден Қүсайыновтың «Томирис» драмасын, Шерхан Мүртазаның «Төуекел той» өңгімесін оқисыңдар. Өздерің байқап отырғандай, бүл оқулықтағы шығармалар өртүрлі жанрды қамтыған. Бүлардың бөрі қазақ өдебиеті үшін қүнды. Бүл шығармалар үлт тарихын бағалай білуге, болашағымызды қадірлеуге үйретеді. Сондықтан сендер айтары мол, тағылымды көркем туындылардың маңызын сезініп, ой-пікірлеріңді үтымды жеткізу үшін оқу сауаттылығы жөне оқушы күнделігі енгізілді. Жазу арқылы өз ойыдды үтымды жеткізе алатын боласыңдар.

Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019
Скачать и читать Қазақ әдебиеті, 10 сынып, Қасқабасов С., Өлмүханова Р., Раушаінов Е., Қайырбай Қ., 2019
 

Қазақ өдебиеті, 5 сыныб, Ақтанова А.С., Жундибаева А.Қ., 2017

Қазақ өдебиеті, 5 сыныб, Ақтанова А.С., Жундибаева А.Қ., 2017.

  «Қазақ әдебиеті» - халқымыздың рухани байлығы. Әдебиет дегеніміз - сөз өнері. Көр-кемсөз дегеніміз - әдемі, орынды сөйлеу. «Жақсының өзі өлсе де, сөзі өлмейді», - деген бүрынғылардан қалган сөз бар.

Қазақ өдебиеті, 5 сыныб, Ақтанова А.С., Жундибаева А.Қ., 2017
Скачать и читать Қазақ өдебиеті, 5 сыныб, Ақтанова А.С., Жундибаева А.Қ., 2017
 

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017.

  Біз бастауыш сыныпты аяктап, орта буынға кадам бастык. Бойымыз да, ойымыз да өсіп, бір жаска есендік. Біздін маңызды пәндердін біріәдебнетпен танысатын уакытымыз келді. Бұган дейін көптеген акынжазушылардың шығармаларын окып, атааналар мен ұстаздардың көмегімен он түйдік. Сол окыган туындылардын бәрі әдебиет деген ұғым ішіне сыяды.
Қолымыздағы «Қазак әдебиеті» окулығын оки отырып, ен алдымен, халкымыздын ауыз әдебиеті мұраларымен танысамыз. Ауыздан-ауызға таралып бүгінгі күнге жеткен ертегілер, батырлар жыры, аныздар, макалмателдер және жұмбактар аркылы туған еліміздiң салтдәстурінен, тарихы мен мадениетінен кептеген мағлүмат аламыз. Төл әдебиетімізді оки отырып, біз өз ұлтымыздын тарихи тамырын танимыз. Өз ойымызды, пікірімізді анык айтуға, түсінгенімізді әдемі жеткiзе білуге, шығармашылык ойлау кабілетімізді дамытуға үйренеміз.

Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017
Скачать и читать Қазак әдебиеті, 5 сыныб, Керiмбекова Б., Қуанышбаева Ә., 2017
 

Қазак әдебиеті, 8 сыныб, Дәрібяев С., Орда Г., Сатылова А., 2018

Қазак әдебиеті, 8 сыныб, Дәрібяев С., Орда Г., Сатылова А., 2018.

  8-сыныпка арнаган «Казак әлебнеті» окулыгында казак халкынын ежелгi және орта ғасырлардағы әлеби жәлігерлері мен хандык ләуірдегі жыраулар мүрасынын озык үлгiлерімен танысасындар. Тамыры теренде жатқан әдебпетіміз өзінін терең философиялык ой-гүжырымдарымен казак халкынын жан азыгына айналды.

Қазак әдебиеті, 8 сыныб, Дәрібяев С., Орда Г., Сатылова А., 2018
Скачать и читать Қазак әдебиеті, 8 сыныб, Дәрібяев С., Орда Г., Сатылова А., 2018
 

Разговорный Казахский Легко, Романенко Е., 2007

Разговорный Казахский Легко, Романенко Е., 2007.

   Настоящее пособие разработано специально для начинающих изучать казахский язык. Курс охватывает элементарные речевые структуры и направлен на выработку устойчивых навыков разговорной речи. Каждый урок содержит в себе диалоги-модели, словарь к ним, грамматический обзор, упражнения на закрепление и «практику перевода». Тексты из второй части пособия носят познавательный характер и рассчитаны на обогащение словарного запаса учащегося.

Разговорный Казахский Легко, Романенко Е., 2007
Скачать и читать Разговорный Казахский Легко, Романенко Е., 2007
 

Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011

Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011.

  Предлагаемое учебно-методическое пособие разработано для продолжающих изучать казахский язык.
Учебное пособие является практическим руководством для самостоятельной работы студентов (СРС). Пособие предназначено для совершенствования казахского языка, доведения его до наиболее высоких уровней говорения, чтения, письма, аудирования.
Пособие рекомендуется как дополнительный материал к основной программе курса и составлено по тематическому признаку.
Пособие предназначено для студентов неязыковых специальностей вузов и колледжей, а также широкой русскоязычной аудитории, изучающих казахский язык.

Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011
Скачать и читать Казахский язык, Тажбагамбетова С.Е., 2011
 

Курс казахского языка, Аманжолов С., 2020

Курс казахского языка, Аманжолов С., 2020.

   Данное учебное пособие включает Курс казахского языка.
Настоящий курс под редакцией С. Аманжолова в 1941 г. был опубликован в нескольких номерах газеты «Казахстанская правда» и нацелен на освоение казахской письменности населением нашей страны после перехода с латинской графики на русскую (кириллицу).
Курс казахского языка состоит из 11 уроков, которые полезны и актуальны для всех желающих освоить казахский язык.

Курс казахского языка, Аманжолов С., 2020
Скачать и читать Курс казахского языка, Аманжолов С., 2020
 
Показана страница 1 из 2