Геометрия, 9 сыныб, Хайдаров Б.Қ., Сариқов Е.С., Қучқоров A.Ш., 2019

Геометрия, 9 сыныб, Хайдаров Б.Қ., Сариқов Е.С., Қучқоров A.Ш., 2019.

Учебник по геометрии для 9 класса на казахском языке.
 
   9-сыныпта геометрияның планиметрия бөлімін — жазықтықтағы геометриялық фигуралардың қасиеттерін үйрену жалғасады. Мүнда сен геометриялық түрлендірулер, фигуралардың үқсастығы, үшбүрыштың қабырғалары және бүрыштары арасындағы қатынастар, шеңбердің ұзындығы мен дөңгелектің ауданы, үшбүрыш және шеңбердің метрикалық қатынастарымен танысасың.
Бүл оқулықтың мазмүны түрақты аксиомалық жүйе негізіне қүрылған. Мүнда теориялық материалдар мүмкіндігінше қарапайым жэне анық тілде баяндалған. Барша тақырыптар мен үғымдарды өмірден алынған эртүрлі мысалдар арқылы мазмүнын ашып беруге әрекет жасалынды. Әрбір тақырыптан соң берілген сүрақтар, дәлелдеу, есептеу және сызуға байланысты есеп пен мысалдар оқушыны шығармашылықпен пікірлеуге үндейді, оған меңгерілген білімдерді тереңдетуге және нығайта түсуге көмектеседі. Оқулық өзінің айрықша дизайны және сабақ материалының көрнекі етіп берілуімен де өзгешеленеді. Онда келтірілген сурет және сызбалар сабақ материалын тиянақты меңгеруге қызмет етеді.

Геометрия, 9 сыныб, Хайдаров Б.Қ., Сариқов Е.С., Қучқоров A.Ш., 2019


Примеры.
Ic жүзіндік тапсырма. 10-суретте келтірілген фигу-раларды торкөзді дэптеріңе сал. Олардың ауданын табу үшін қандай тәсілдерді үсынасың? Дэптеріңнің торкөздерін пайдаланып, олардың ауданын қалай жуықтап анықтауға болады?

11-суретте Антарктида қүрлығының картасы көрсетілген. Берілген масштабты пайдаланып және тиісті көмектесетін салуларды орындап, қүрлықтың ауданын жуықтап тап.

МАЗМҰНЫ.
Қайталау.
1. Үшбұрыштар мен төртбүрыштар.
2. Пифагор теоремасы және оның қолданылуы.
3. Геометриялық фигуралардың периметрі мен ауданын табуға катысты есептер.
4. 3D-геометрия - кеңістіктегі денелерде планиметрия есептері.
5. Жоба жүмысын орындау бойынша нүсқаулар.
I тарау. Геометриялык түрлендірулер мен үқсастық.
6. Көпбұрыштардың ұқсастығы.
7. Үқсас үшбұрыштар және олардың қасиеттері.
8. Үшбүрыштар ұқсастығының бірінші белгісі.
9. Үшбүрыштар ұқсастығының екінші белгісі.
10. Үшбүрыштар ұқсастығының үшінші белгісі.
11. Тік бұрышты үшбұрыштардың ұқсастық белгілері.
12. Үқсастық белгілерінің дәлелдеуге арналған есептерде қолданылуы.
13. Іс жүзіндік жаттығу мен қолдану.
14. Біліміңді сынап көр.
15. Жазықтықтағы геометриялық түрлендіру. Қозғалыс және параллель көшіру.
16. Оське қатысты симметрия.
17. Центрлік симметрия және бұру.
18. Геометриялык фигуралардың ұқсастығы.
19. Үқсас көпбүрыштардың қасиеттері.
20. Гомотетия және үқсастық.
21. Үқсас көпбүрыштарды салу.
22. Іс жүзіндік жаттығу мен қолдану.
23. Есептер шешу.
24. Біліміңді сынап көр.
II тарау. Үшбүрыштардың қабырғалары және бүрыштары арасындағы қатынастар.
25. 0°-тан 180°-ка дейінгі бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі.
26. Есептер шешу.
27. Үшбұрыш ауданын бұрыш синусы аркылы есептеу.
28. Синустар теоремасы.
29. Косинустар теоремасы.
30. Синустар және косинустар теоремаларының кейбір колданылуы.
31. Екі вектор арасындағы бұрыш және олардың скаляр көбейтіндісі.
32. Үшбұрыштарды шешу.
33. Есептер шешу.
34. Іс жүзіндік жаттығу мен қолдану.
35. Білімінді сынап көр.
III тарау. Шеңбердің үзындығы және дөңгелектің ауданы 36. Шеңберге іштей сызылған көпбүрыш.
37. Шеңберге сырттай сызылған көпбүрыш.
38. Дұрыс көпбұрыштар.
39. Дұрыс көпбұрышқа іштей және сырттай сызылған шеңберлер.
40. Дұрыс көпбұрыштың қабырғасы мен сырттай және іштей сызылған шеңберлерінің рациустары арасывдағы байланыс.
41. Білімінді сынап көр.
42. Шеңбердің үзындығы.
43. Шеңбер доғасының үзындығы. Бүрыштың радиандык өлшемі.
44. Дөңгелектің ауданы.
45. Дөңгелек бөліктерінің ауданы.
46. Іс жүзіндік жаттығу мен қолдану.
47. Білімінді сынап көр.
IV тарау. Үшбұрыш және шеңбердегі метрикалық қатынастар.
48. Кесінділер проекциясы және пропорционалдылық.
49. Пропорционал кесінділерді салу.
50. Тік бұрышты үшбұрыштағы пропорционал кесінділер.
51. Берілген екі кесіндіге орта пропорционаи кесіндіні салу.
52. Шеңбердегі пропорционал кесінділер.
53. Іс жүзіндік жаттығу мен қолдану.
54. Білімінді сынап көр.
55. Қорытынды бақылау жұмысы.
Планиметрияға байланысты негізгі түсінік және мәліметтер.
Жауаптар мен нүсқаулар.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Геометрия, 9 сыныб, Хайдаров Б.Қ., Сариқов Е.С., Қучқоров A.Ш., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-03 23:12:09