Telekeçiligiň esaslary, 11 synp, Gafurow U., Şaripow K., 2018

Telekeçiligiň esaslary, 11 synp, Gafurow U., Şaripow K., 2018.

Учебник по бизнесу для 11 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Biziň ýene bir möhüm wezipämiz – kiçi biznes we telekeçilik ugruny goldamak we höweslendirmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny, ýurdumyzda parahatçylyk we berkararlyk, sosial jebisligi berkitmekden, bu ugruň ülşüni has-da artdyrmak üçin amatly şertleri döredip bermekden ybarat. Näme üçin diýende, telekeçi diňe bir özüni we maşgalasyny däl, eýsem hem halky, hem döwleti bakýar. Men gaýtalaýan bolsam hem, aýtmakdan hiç haçan ýadamaryn, ýagny, halk baý bolsa, döwlet hem baý we güýçli bolýar.

Telekeçiligiň esaslary, 11 synp, Gafurow U., Şaripow K., 2018


TelekeçIlIgIň ÄhmIýetI.
Siz öz maşgala agzalaryňyzyň durmuş şertiniň ýokary derejede bolmagyny isleýärsiňizmi? Bu şertleriň we mümkinçilikleriň aglaba bölegi telekeçilik işleri arkaly döredilýändigi hiç oýlap görüpdiňizmi?

Telekeçilik her bir adamy belli bir girdeji bilen üpjün edip, onuň öz zerurlyklaryny dolurak kanagatlandyrmak, durmuş derejesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik döredýär. Eger jemgyýetde telekeçi adamlar köp bolsa, onda parahatçylyga we asudalyga, berkararlyga ymtylma şonça güýçli bolýar.

Telekeçilik gowy ösen jemgyýetde ýaradyjylyk, ylym-magaryf we sahawat öňdebaryjy orun tutýar. Telekeçilik öz işlerinden tölenýän salgytlar we pul goýbermeler arkaly döwlet býujetiniň girdejilerini hem üpjün edýär. Býujet serişdeleri näçe köp bolsa, jemgyýet agzalaryna hyzmat edýän şertleri (ýaşaýyş jaýlary, ýollar, lukmançylyk edaralary, okuw mekdepleri we başgalary) ýene-de gowulandyrmak mümkinçiligi peýda bolýar. Diýmek, telekeçiligiň ähmiýeti onuň her bir şahsyň, jemgyýetiň we döwletiň mümkinçiliklerini giňeltmegi arkaly ýüze çykýar. Şoňa görä-de, ýurdumyzda telekeçilik işleri döwlet tarapyndan goralýar we goldaw tapýar.

MAZMUNY.
1-nji Tema. Telekeçiligiň mazmuny we ähmiýeti.
2-nji Tema. Telekeçiligiň görnüşleri we şekilleri.
3-nji Tema. Ýekebara telekeçilik.
4-nji Tema. Maşgala telekeçiligi.
5-nji Tema. Mikrofirma we kiçi kärhana.
6-njy Tema. Hususy kärhana.
7-nji Tema. Jogapkärligi çäklendirilen jemgyýet.
8-nji Tema. Paýdarlar jemgyýeti.
9-njy Tema. Oba ýerlerindäki telekeçilik.
10-njy Tema. Ýaşlaryň telekeçiligi.
11-nji Tema. Biznes-plany işläp taýýarlamak.
12-nji Tema. Biznes taslama we startaplar.
13-nji Tema. Kärhananyň esaslandyryjy resminamalary.
14-nji Tema. Telekeçileri döwlet sanawyndan geçirmek.
15-nji Tema. Telekeçiligiň jogapkärligi.
16-njy Tema. Kärhananyň serişdeleri we olardan peýdalanmagyň netijeliligi.
17-nji Tema. Bankyň kreditleri.
18-nji Tema. Kärhananyň harajatlary.
19-njy Tema. Önümiň özüne düşýän gymmaty.
20-nji Tema. Kärhananyň maliýe netijeleri.
21-nji Tema. Telekeçiligi salgyda çekmek.
22-nji Tema. Telekeçilikdäki marketing.
23-nji Tema. Harytlary satmak we reklama.
24-nji Tema. Kärhanany dolandyrmak.
25-nji Tema. Önümi eksporta çykarmak.
26-njy Tema. Inwestirleme işi.
27-nji Tema. Innowasion iş.
28-nji Tema. Telekeçilik risklerine baha bermek.
29-njy Tema. Kärhanadaky zähmet resurslary.
30-njy Tema. Konkurent bolup bilmegi üpjün etmek.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Telekeçiligiň esaslary, 11 synp, Gafurow U., Şaripow K., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-05-18 00:56:16