Matematika, 2 synp, Abdurahmanowa N., Orinbaýewa L., 2018

Matematika, 2 synp, Abdurahmanowa N., Orinbaýewa L., 2018.

Учебник по математике для 2 класса на туркменском языке.

Фрагмент из книги:
Haýwanat bagyna birinji synpdan 27 sany okuwçy, ikinji synpdan bolsa ondan 3 sany artyk okuwçy bardy. Haýwanat bagyna ikinji synpdan näçe sany okuwçy barypdyr?

Matematika, 2 synp, Abdurahmanowa N., Orinbaýewa L., 2018


Примеры.
Aýdymlar bäsleşigine 37 sany gyz we 22 sany oglan gatnaşdy. Aýdymlar bäsleşigine jemi näçe sany çagalar gatnaşypdyr?

Mekdep sport ýaryşy üçin 49 sany sport geými satyn alyndy. Şolardan 20 sanysy başlangyç synp okuwçylary üçin bölüp berildi. Ýokary synp okuwçylary üçin näçe sport geými galdy?

Jaý gurluşygynda 37 sany kerpiç örüji, olardan 7-si kem reňkleýji işledi. Jaý gurluşygynda jemi näçe işçi işläpdir?

MAZMUNY.
1-nji synpda geçilen materiallary gaýtalamak we jemlemek.
Jemi we tapawudy tapmaga degişli ýönekeý mysallar.
Bahasy birmeňzeş bolan mysallar.
Goşmagy barlamak.
Aýyrmagy barlamak.
Göni burç. Göni däl burç.
Köpburçlugyň perimetri.
Sanlar we hasaplamalar.
içinde onlukdan geçip goşmak we aýyrmak.
Sanlar oky we onuň modelleri.
100 Içinde sanlary öýjükden geçip goşmak usullary.
Sada we düzümli meseleleri çözmek.  
Ikibelgili sanlaryň onluk düzümi.
Sanlary goşmagyň sütün usuly.
Nusga boýunça yzygiderligi dowam etdirmek.
Gündelik durmuşda duşýan koordinatalar sistemasynyň modelleri.  
100 içinde sanlary öýjükden geçip aýyrmagyň ýazma usuly.  
Sanlary aýyrmagyň sütün usuly.
Tapawudy tapmaga degişli düzümli meseleler.
Wagt birlikleri: sagat, minut.
Wagty, aralygy we tizligi tapmaga degişli ýönekeý meseleler.
Ýönekeý şekilleri çylşyrymly şekillere öwürmek we tersine.  
Gönüburçlugyň garşylykly taraplarynyň häsiýetleri.  
Kwadrat.
Goşmak we aýyrmak amallarynyň düzüm bölekleriniň we netijeleriniň arasyndaky özara baglanyşyk.  
Sanly aňlatmalar. Deňlemeler.
Geometrik şekiller we ululyklar.
Birnäçe deň (birmeňzeş) goşulyjylaryň jemi. Sany birnäçe deň goşulyjylaryň jemi şeklinde aňlatmak.
Sada we düzümli meseleleri çözmek.  
Harply aňlatmalar.
Geometrik şekilleri belgilemek.
Deňleme. Deňlemeleri saýlamak usuly bilen çözmek.
Köpeltmek we bölmek. Geometrik şekiller we ululyklar.
Köpeltmek. Köpeltmegiň manysy.  
Köpeltmek amalynyň komponentleriniň atlandyrylyşy.
Her bir amal komponentleriniň we netijeleriň arasyndaky özara baglanyşyk.
Bölmek. Bölmek amalynyň manysy.  
Deň böleklere bölmek.
Toplumyň bölegi.
Köpeltmek we bölmek amaly bilen çözülýän meseleler.
Köpeltmek we bölmek amallarynyň arasyndaky gatnaşyk.  
Meseleleri jedwel usulynda çözmek.  
Näbelli köpeldijini tapmak.
Näbelli bölünijini tapmak.
Millimetr.
0, 1, 10 sanlarynyň gatnaşmagynda köpeltmek we bölmek.   
10 sanynyň gatnaşmagynda köpeltmek we bölmek.  
Ýaýly we ýaýsyz aňlatmalar.
Ýaýly we ýaýsyz aňlatmalarda amallary ýerine ýetirmegiň tertibi.
Jedweliň içinde köpeltmek we bölmek.
2 sanyny birbelgili sana köpeltmek, 2-ä bölmek we paýda 2 çykýan sana bölmek.
Meýdan birlikleri: kwadrat santimetr.
Belgilenişi — kw. sm (sm2).
Gözenekli kagyzda çyzylan şekilleriň meýdanlary.
Üçbelgili sanlary nomerlemek.
Müňlük.
Üçbelgili sanlary nomerlemek.
Ýüzlüklerden, onluklardan we birliklerden sanlary almak.
Üçbelgili sany öýjük birlikleriniň jemi görnüşinde ýazmak.
Üçbelgili sanlary deňeşdirmek.
Müňüň içinde ýatdan we ýazma nomerlemek. Uzynlyk ölçegi: kilometr.
Müňlükleriň, ýüzlükleriň, onluklaryň we birlikleriň arasyndaky gatnaşyk.
1000 sany. 1000 içinde goşmagyň we aýyrmagyň hasaplama usullary.
Tegelek we töwerek. Töweregiň merkezi, radiusy, diametri. Sirkul.
Iki töweregiň tekizlikde özara ýerleşişi.
Düzümli meseleler.
Sanyň bölegini we bölegine görä sany tapmak. Bölekleri deňeşdirmek.
Geçilenleri berkitmek üçin gönükmeler.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 2 synp, Abdurahmanowa N., Orinbaýewa L., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-03-02 23:09:05