Tehnologiýa, 4 synp, Mannopowa I., Mawlanowa R., Ibragimowa N., 2017

Tehnologiýa, 4 synp, Mannopowa I., Mawlanowa R., Ibragimowa N., 2017.

Учебник по технологии для 4 класса на туркменском языке.

   Siz “Tehnologiýa” dersliginiň kömeginde aşaky synplarda alan bilimleri, endikleri we başarnyklary berkitmek bilen dürli materiallardan has-da owadan zatlar, oýnawaçlar, modeller ýasamak tehnologiýasyny öwrenýärsiňiz, hünärment ussalaryň zat ýasaýan usullary bilen tanyşarsyňyz.
Derslikde berlen ýumuşlary ýerine ýetirmek netijesinde maglumatlary gözlemegi, ýerine ýetirmek tertibini ýada salmagy, maglumatlardan peýdalanmagy, özara synpdaşlar we ulular bilen gepleşmegi we birek-birege kömek etmegi, ylalaşyp işlemegi öwrenýärsiňiz.
Derslik size owadan zatlary we ajaýyp sowgatlary özbaşdak ýasamakda ýakyndan kömek eder. Olary ata-eneňize, jigileriňize, dostlaryňyza sowgat etseňiz hoşal bolarlar.
Derslikde işi ýerine ýetirmegiň tertibi we onuň basgançaklary beýan edilen. Berlen nusgalary gözden geçiriň, suratlary we çyzgylary öwreniň, ýerine ýetirende aşakdaky soraglara jogap bermäge çalyşyň.

Tehnologiýa, 4 synp, Mannopowa I., Mawlanowa R., Ibragimowa N., 2017


KAGYZDAN ÇAPYŞYK AWTOMOBILINIŇ MODELINI ÝASAMAK.
Gönüburçluk kagyzy uzynlygyna iki epläp, ýokarky tarapynyň ujuny aşak garadyp epleýäris we açýarys. Aşaky tarapynyň ujy bilen hem edil şu prosesi gaýtalaýarys.

Netijede eplenen ýerde çyzyklaryň yzy emele gelýär. Şu prosesi ikinji tarap bilen hem ýerine ýetirýäris.
Eplenen çyzygyň yzlaryndan gapdal tarapyny merkezine garap suratda görkezilişi ýaly epleýäris. Ikinji tarapyny hem şeýle epleýäris. Netijede ok atýan mergene meňzeýän şekil emele geldi.

Emele gelen mergeniň şekilini ýokary göterip, onuň gapdal taraplaryny içerik garadyp epleýäris. Şonda sizde suratda görkezilen ýaly şekil emele gelmeli.

MAZMUNY.
GIRIŞ.
KAGYZY EPLEMEGIŇ USULLARY.
GÜJÜK ÝASAMAK.
KAGYZDAN ÇAPYŞYK AWTOMOBILIŇ MODELINI ÝASAMAK.
TEBIGY MATERIALLARDAN APPLIKASIÝA USULYNDA GÜL ÝASAMAK.
GÜL ÝASAMAK.
GÜÝZKI ÝAPRAKLARDAN GÜL ÝASAMAK.
AŞHANA ENJAMLARY BILEN TANYŞMA WE ÝASAMAK.
ÖÝ-HOJALYK ZATLARY BILEN TANYŞMA WE ÝASAMAK.
AŞPEZLIKDE TAÝÝARLANÝAN HAMYR GÖRNÜŞLERI.
KAGYZDAN BÖREK ÝASAMAK.
KAGYZDAN PAPÝE-MAŞE USULYNDA ZATLAR ÝASAMAK.
SAMANDAN GÖWRÜMLI OÝUNJAKLAR ÝASAMAK.
SAMANDAN APPLIKASIÝA USULYNDA PEÝZAŽ TAÝÝARLAMAK.
SUWDA HEREKETLENÝÄN TRANSPORT ÝASAMAK (KATAMARAN).
GYZYL ÝELKENLI GÄMI ÝASAMAK.
UÇÝAN MODELLERI ÝASAMAK.
POLIMER MATERIALLARDAN OÝUNJAK ÝASAMAK.
AÝAZBABA USSAHANASYNDA ARÇA BEZEGINI ÝASAMAK.
ARÇANY BEZEMEK ÜÇIN MERJEN ÝASAMAK.
ŞAR ŞEKLINDÄKI ARÇA OÝNAWAJYNY ÝASAMAK.
KAGYZDAN ARÇA ÝASAMAK.
GUTLAG HATY ÝASAMAK.
ERTEKI GAHRYMANLARYNY ÝASAMAK.
PLASTILINDEN SEBET GÖTEREN TILKINI ÝASAMAK.
ÝÜPDEN OÝUNJAK ÝASAMAK.
ÝÜPDEN SEKIZAÝAK ÝASAMAK.
MATADAN ÝUMŞAK OÝUNJAK TIKMEK.
BEZEGLI OÝUNJAK ÝASSYK TIKMEK.
OÝUNJAK TIKMEK.
ÝÜK MAŞYNYNYŇ MODELINI ÝASAMAK.
AWTOMOBILIŇ MODELINI ÝASAMAK.
8-NJI MART BAÝRAMYNA GUTLAG HATY.
BAÝRAM GUTLAG HATYNY ÝASAMAK.
NOWRUZ BAÝRAMYNA GUTLAG HATY ÝASAMAK.
“GÜLZAR” PEÝZAŽYNY KWILLING USULYNDA IŞLEMEK.
TIKINÇILIK.
MATADAN ZATLAR TIKMEK.
MATADAN GÜL PANNOSYNY ÝASAMAK.
DOKAMAK BARADA MAGLUMAT.
ILDIRGIÇDE DOKAMAK.
ZYNJYR TIKININDEN KOMPOZISIÝA ÝASAMAK.
ÝUMURTGA GABYGYNDAN MOZAIKA USULYNDA KOMPOZISIÝA TAÝÝARLAMAK.
DÖREDIJILIKLI, ÖZBAŞDAK IŞLEMEK ÜÇIN TEMALAR.
ZÄHMET DERSINE DEGIŞ ADALGALARYŇ DÜŞÜNDIRIŞI.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Tehnologiýa, 4 synp, Mannopowa I., Mawlanowa R., Ibragimowa N., 2017 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: ::


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2022-05-18 00:53:40