Хімія, 9 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Васілеўская А.І., 2019


Хімія, 9 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Васілеўская А.І., 2019.

   Вы працягваеце сваё падарожжа па дзіўнай краіне пад назвай Хімія. Вы ўжо асвоілі асновы мовы гэтай навукі, даведаліся пра розныя хімічныя рэчывы і іх уласцівасці, а галоўнае, зразумелі, што хімія — гэта навука пра хімічныя ператварэнні рэчываў, якая вывучае самыя разнастайныя хімічныя працэсы.
У курсе хіміі 9-га класа перад вамі раскрыецца дзіўны свет неарганічных рэчываў. Вы пазнаёміцеся з хіміяй неметалаў і металаў, вывучыце фізічныя і хімічныя ўласцівасці простых рэчываў і найважнейшых злучэнняў, а таксама іх практычнае ўжыванне. Пры гэтым вам давядзецца пазнаёміцца з асобым класам злучэнняў вугляроду — з арганічнымі рэчывамі. Вы даведаецеся пра асаблівасці гэтых рэчываў і іх ролю ў навакольным свеце, у жыцці і дзейнасці чалавека.

Хімія, 9 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Васілеўская А.І., 2019


Асноўныя класы неарганічных рэчываў.
Усе вядомыя неарганічныя рэчывы можна падзяліць на трупы, або класы злучэнняў. Такое дзяленне называецца класіфікацыяй. Рэчывы аднаго і таго ж класа валодаюць падобнымі ўласцівасцямі, або прыметамі. Найбольш простая класіфікацыя заснавана на адрозненні рэчываў паводле іх агрэгатнага стану — цвёрдага, вадкага і газападобнага. Аднак яна не з’яўляецда строгай, паколькі болыпасць рэчываў у залежнасці ад умоў (тэмпературы і ціску) могудь знаходзіцца ў кожным з гэтых станаў. Часцей за ўсё неарганічныя рэчывы класіфікуюцца паводле саставу, будовы і хімічных уласцівасцей.

Агульная схема класіфікацыі неарганічных рэчываў паказана на малюнку 1. Са схемы бачна, што ўсе неарганічныя рэчывы па колькасці хімічных элементаў, якія ўваходзяць у іх састаў, падзяляюцца на дзве групы — простыя і складаныя. Успомніце, чым яны адрозніваюцца адны ад адных? Як вы ўжо ведаеце, да простых рэчываў належаць металы і неметалы.

ЗМЕСТ.
ГЛАВА 1 ПАЎТАРЭННЕ АСНОЎНЫХ ПЫТАННЯЎ КУРСА ХІМІІ 8 КЛАСА.
§1. Асноўныя класы неарганічных рэчываў.
§2. Будова атама і перыядычны закон.
§3. Хімічная сувязь.
§4. Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі.
§5. Прыклады разлікаў па ўраўненнях акісляльна-аднаўленчых рэакцый.
§б. Растворы.
ГЛАВА 2 ЭЛЕКТРАЛІТЫЧНАЯ ДЫСАЦЫЯЦЫЯ.
§7. Электраліты і неэлектраліты.
§8. Электралітычная дысацыяцыя рэчываў.
§9. Іоны ў растворах электралітаў.
§10. Моцныя і слабыя электраліты.
§11. Электралітычная дысацыяцыя кіслот, асноў і солей.
§12. Рэакцыі іоннага абмену.
§13. Разлікі па ўраўненнях хімічных рэакцый, якія працякаюць у растворах электралітаў.
ГЛАВА 3 НЕМЕТАЛЫ.
§14. Агульная характарыстыка неметалаў.
§15. Хлор — хімічны элемент і простае рэчыва.
§16. Хлоравадарод. Саляная кіслата.
§17. Хларыды. Ужыванне салянай кіслаты і хларыдаў.
§18. Кісларод — хімічны элемент і простае рэчыва.
§19. Сера — хімічны элемент і простае рэчыва.
§20. Аксід серы(IV) і аксід серы(VІ).
§21. Серная кіслата. Фізічныя і хімічныя ўласцівасці.
§22. Сульфаты — солі сернай кіслаты. Ужыванне сернай кіслаты ісульфатаў.
§28. Азот — хімічны элемент і простае рэчыва.
§24. Аміяк.
§25. Азотная кіслата.
§26. Нітраты. Ужыванне азотнай кіслаты і нітратаў.
§27. Фосфар — хімічны элемент і простае рэчыва.
§28. Кіслародзмяпгчальныя злучэнні фосфару.
§29. Мінеральныя ўгнаенні.
§30. Вуглярод — хімічны элемент і простае рэчыва.
§31. Аксіды вугляроду.
§32. Вугальная кіслата і яе солі.
§33. Паняцце пра арганічныя рэчывы.
§34. Вуглярод — аснова арганічных злучэнняў.
§35. Значэнне арганічных рэчываў у прыродзе і жыцці чалавека.
§36. Крэмній — хімічны элемент і простае рэчыва.
§37. Аксід крэмнію(ІV). Крэмніевая кіслата і яе солі.
§38. Будаўнічыя матэрыялы на аснове прыродных аксідаў і солей.
§39. Паняцце пра выхад прадукту хімічнай рэакцыі.
ГЛАВА 4 МЕТАЛЫ.
§40. Металы. Агульная характарыстыка элементаў.
§41. Простыя рэчывы металы. Фізічныя ўласцівасці металаў.
§42. Сплавы металаў.
§43. Рад актыўнасці металаў. Узаемадзеянне металаў з растворамі кіслот.
§44. Узаемадзеянне металаў з неметаламі.
§45. Узаемадзеянне металаў з вадой і растворамі солей іншыхметалаў.
§46. Карозія металаў. Ахова ад карозіі.
§47. Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Хімія, 9 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Васілеўская А.І., 2019 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-17 11:00:27