Хімія, 8 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Хвалюк В.М., 2018


Хімія, 7 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Хвалюк В.М., 2018.

   У гэтым навучальным годзе вы працягнеце вывучэнне курса хіміі, з асновамі якога пазнаёміліся ў 7-м класе. Вам трэба будзе вывучыць уласцівасці найважнейшых класаў неарганічных злучэнняў — аксідаў, кіслот, асноў і солей. Вы пазнаёміцеся з перыядычным законам і перыядычнай сістэмай хімічных элементаў, з будовай атамаў. Вы даведаецеся шмат цікавага аб хімічнай сувязі, акісляльна-аднаўленчых рэакцыях і аб растворах. Гэтыя веды паслужаць падмуркам для далейшага вывучэння хіміі.


Хімія, 8 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Хвалюк В.М., 2018


Хімічная колькасць рэчыва.
Вам ужо вядома, што ўсякае чыстае рэчыва мае хімічную формулу, якая адпавядае яго пэўнаму якаснаму і колькаснаму саставу.

Калі неабходна ўзяць порцыю цвёрдага рэчыва пэўнай масы, то для гэтага можна выкарыстоўваць шалі (мал. 4).
Калі рэчыва вадкае, то пэўную яго порцыю зручна адмераць з дапамогай мензуркі, мернага цыліндра або мернай колбы (мал. 5). Для таго каб узядь порцыю газападобнага рэчыва пэўнага аб’ёму, ужываюць спецыяльныя мерныя ёмістасці — газаметры (мал. 6).

Такім чынам, аб’ём і маса — гэта велічыні, якія характарызуюць дадзеную порцыю рэчыва.
У паўсядзённым жыцці мы часта не адрозніваем паняцці маса і колькасць. А гэта зусім розныя паняцці. Калі вы кажаце: «Я купіў 2 кг груш», то гаворка ідзе аб масе груш. Але калі вы кажаце: «Я купіў 10 груш», то ў гэтым выпадку гаворка ідзе аб колькасці груш. Масу рэчыва вымяраюць у грамах, кілаграмах, тонах, а колькасць — у штуках.

ЗМЕСТ.
Ад аўтараў.
Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 7 класа.
Колькасныя паняцці ў хіміі.
§1. Атамы. Хімічныя элементы. Адносная атамная маса.
§2. Малекулы. Простыя і складаныя рачывы. Хімічныя формулы. Адносная малекулярная маса.
§3. Хімічная колькасць речыва.
§4. Моль — адзінка хімічнай колькасці речыва. Пастаянная Авагадра.
§5. Малярная маса. Малярны аб’ём гаваў.
§б. Выліченне хімічнап колькасді рэчыва па яго масе і масы рэчыва па яго хімічнаіі колькасді.
§7. Выліченне хімічнай колькасді газу па яго аб’ёме і аб’ёму газу па яго хімічнаік колькасді.
Практичная работа 1. Хімічная колькасць рэчыва.
§8. Хімічныя реакцыі.
§9. Колькасныя разлікі па ўраўненнях хімічных реакцыіі.
Глава 1. Важнейшыя класы неарганічных злучэнняў.
§10. Аксіды. Састаў і класіфікацыя аксідаў.
§11. Хімічныя ўласцівасці аксідаў.
§12. Атрыманне і прымяненне аксідаў.
§13. Кіслоты. Састаўі класіфікацыя кіслот.
§14. Хімічныя ўласцівасці кіслот.
§15. Атрыманне і прымяненне кіслот.
§16. Асновы.
§17. Хімічныя ўласцівасці асноў.
§18. Атрыманне і прымяненне асноў.
Лабараторны дослед 1. Атрыманне нерастваральнай асновы.
Практичная работа 2. Вывученне рэакцый нейтралізацыі.
§19. Солі. Састаў і класіфікацыя солеп.
§20. Хімічныя ўласцівасці солен.
Лабараторны дослед 2. Узаемадзеянне раствораў солей з металамі.
§21. Атрыманне і прымяненне солен.
§22. Узаемасувязь паміж асноўнымі класамі неарганічных речываў.
Практичная работа 3. Рашэнне экспериментальных задач.
§23. Рашенне разліковых задач па теме «Асноўныя класы неарганічных злученняў.
Глава 2. Перыядычны закон і перыядычная сістэма хімічных элементаў.
§24. Сістематызацыя хімічных елементаў.
§25. Паняцце аб амфатернасці.
Лабараторны дослед 3. Атрыманне гідракеіду цынку і вывучэнне яго амфатэрных уласцівасцен.
§26. Натуральный сем’і элементаў.
§27. Перыядычны закон Д. I. Мендзялеева.
§28. Перыядычная сістэма хімічных елементаў.
Глава 3. Будова атама і перыядычнасць змены ўласцівасцей атамаў хімічных элементаў і іх злучэнняў.
§29. Будова атама. Атамны нумар хімічнага элемента.
§80. Масавы лік атама. Нукліды.
§81. Ізатопы. З’ява радыеактыўнасці.
§82. Стан електронаўу атаме. Электроннае воблака. Атамная арбіталь.
§88. Будова электронных абалонак атамаў.
§84. Перыядычнасць эмянення ўласцівасцей атамаў хімічных элементаў.
§85. Характарыстыка хімічнага элемента па яго становішчы ў перыядычнай сістэме.
Глава 4. Хімічная сувязь.
§86. Прырода хімічнаік сувяэі.
§87. Кавалентная сувяэь.
§88. Непалярная і палярная кавалентная сувязь. Электраадмоўнасць.
Лабпраторны дослед 4. Складанне мадэлей малекул.
§89. Іоннаясувязь.
§40. Металічная сувязь. Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне.
§41. Крышталічны стан речыва.
Глава 5. Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі.
§42. Ступень акіслення.
§43. Працэсы акіслення і аднаўлення.
§44. Акісляльна-аднаўленчыя рэакдыі.
§45. Акісляльна-аднаўленчыя рэакдыі вакол нас.
Глава 6. Растворы.
§46. Сумесі рэчываў.
§47. Растварэнне рэчываў у вадзе.
§48. Характарыстыкі растваральнасці рэчываў.
§49. Якасныя характарыстыкі саставу раствораў.
§50. Колькасныя характарыстыкі саставу раствораў. Масавая доля растворанага рэчыва.
§51. Малярная канцентрацыя раствораных рэчываў.
Практычная работа 4. Прыгатаванне раствору з зададзенай масавай доляй і малярнай канцэтрацыяй раотворанага рэчыва.
§52. Вада і растворы ў жыцці і дзейнасці чалавека.
Прадметны паказальнік.
Адказы.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Хімія, 8 класс, Шымановіч I.Я., Красіцкі В.А., Сячко В.I., Хвалюк В.М., 2018 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: :: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-07-17 22:21:29