Sayfurov

Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o rta ta lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020

Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020.

1-dars. MANTIQ ASOSLARI.

Sizningcha, bular qanday savollar toifasiga kiradi? To'g'ri, bular mantiqiy savollar edi, chunki Siz mantiqiy fikrlash qobiliyatingiz tufayligina bu savollarga to'g'ri javob bera oldingiz. Xo'sh, mantiq nima, unga qachon asos solingan? Mantiq o'zining shakllanish va rivojlanish tarixiga ega. Mantiq masalalari dastlab Parmenid, eleylik Zeno va Geraklit ta'limotida u yoki bu darajada ko'rib chiqilgan. Mantiqqa oid fikrlar.tafakkurshakllari va usullarito'g'risidagi dastlabkita'limotlarqadimgi Sharq mamlakatlari, xususan, Hindiston va Xitoyda vujudga kelgan bo'lsa-da, qadimda mantiq falsafaning tarkibida bo'lgan, mustaqil fan sifatida shakllanmagan. Qadimgi Yunon mutafakkirlari tomonidan yaratilgan ta'limotlar zamonaviy mantiqning asosi hisoblanadi.

Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020

Скачать и читать Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o rta ta lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020