Лапо

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2019

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2019.

Дарагія дзевяцікласнікі! Вы трымаеце ў руках вучэбны дапаможнік па інфарматыцы. Гэта навука становіцца найважнейшым складальнікам усёй сістэмы навуковага пазнання і вызначае шляхі фарміравання інфармацыйнага грамадства, заснаванага на ведах. Паскарэнне тэмпаў росту аб’ёмаў інфармацыі прывяло да неабходнасці шукаць новыя шляхі для захоўвання і апрацоўкі інфармацыі і спрыяла з’яўленню і развіццю воблачных тэхналогій. У пачатку XXI ст. валоданне камп’ютарнымі інфармацыйнымі тэхналогіямі стала такім жа важным элементам агульнай культуры сучаснага чалавека, як уменне пісьменна пісаць і правільна выказваць свае думкі. Метады інфармацыйнага мадэлявання адкрываюць новыя магчымасці для вывучэння прыроды, чалавечага грамадства і інш.

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2019
Скачать и читать Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2019
 

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 10 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2020

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 10 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2020.

Дарагія старшакласнікі! Мы жывём у час хуткіх змен, калі інфарматыка становіцца найважнейшым складальнікам усёй сістэмы навуковага пазнання, вызначае шляхі фарміравання інфармацыйнага грамадства, заснаванага на ведах. У інфарматыцы вылучаюць такія раздзелы, як тэарэтычная і прикладная інфарматыка. У вучэбным курсе прадстаўлены абодва гэтыя раздзелы. Тэарэтычная інфарматыка — фундаментальны складальнік інфарматыкі як вучэбнага прадмета. Агульныя заканамернасці працякання інфармацыйных працэсаў, асноўныя паняцці логікі, тэорыя алгарытмаў і мовы праграміравання — раздзелы, якія дазваляюць развіваць у навучэнцаў лагічнае і алгарытмічнае мысленне, выхоўваць інфармацыйную культуру, фарміраваць навуковы светапогляд.

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 10 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2020
Скачать и читать Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 10 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2020
 

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 8 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2018

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 8 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2018.

Дарагія васьмікласнікі! Вы трымаеце ў руках вучэбны дапаможнік па інфарматыцы. Даследаванні, якія праводзяцца ў гэтай навуцы, запатрабаваны як у прыродазнаўча-матэматычных, так і ў сацыяльна-гуманітарных галінах ведаў. Мы, аўтары вучэбнага дапаможніка, паспрабавалі зрабіць так, каб ён дапамагаў вам засвоіць новыя веды і паглыбіць тыя, якія ўжо маюцца. Спадзяёмся, што ў далейшым вы зможаце выкарыстаць атрыманыя ўменні для рашэння практычных задач з розных прадметных абласцей.

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 8 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2018
Скачать и читать Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 8 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2018
 

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 11 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2021

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 11 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2021.

У друкаваным варыянце вучэбнага дапаможніка змяшчаюцца главы «Уводзіны ў аб’ектна-падзейнае праграміраванне», «Асновы вэб-канструявання» і «Інфармацыйныя тэхналогіі ў грамадстве». Глава «Камп’ютарнае мадэляванне» прадстаўлена ў электронным дадатку да вучэбнага дапаможніка. Акрамя таго, у электронным дадатку змяшчаецца альтэрнатыўны варыянт для вывучэння тэмы «Уводзіны ў аб’ектна-падзейнае праграміраванне» ў асяроддзі праграміравання Delphi, якое з’яўляецца прафесійным асяроддзем хуткай распрацоўкі дадаткаў з аконным інтэрфейсам. Дадзеная магчымасць дазволіць убачыць, што адно і тое ж заданне можа быць рэшана з выкарыстаннем розных інструментаў. Матэрыялы вучэбнага дапаможніка падзелены на дзве калонкі. Колер фону дапаможа вам разабрацца ў прызначэнні змешчанай на ім інфармацыі.

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 11 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2021
Скачать и читать Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 11 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Быкадораў Ю.А., Вайцеховіч А.М., 2021
 

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 7 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Вайцеховіч А.М., 2017

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 7 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Вайцеховіч А.М., 2017.

Хрэстаматыя змяшчае матэрыял для вывучэння гісторыі Беларусі старажытных часоў, а таксама Ранняга і Высокага сярэдневякоўя ў 6-х класах устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Дадзены дапаможнік дапаўняе і ў шмат чым тлумачыць і ўдакладняе матэрыял вучэбнага дапаможніка «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст.», 6-ы кл. Выкарыстанне матэрыялаў на асноўных уроках і факультатыўных занятках будзе спрыяць эфектыўнаму засваенню вучэбнага матэрыялу, зробіць урокі больш цікавымі і разнастайнымі. Дапаможнік дазволіць вучням зарыентавацца ў сучасным разуменні асноўных праблем гісторыі Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст., пазнаёміцца з асноўнымі крыніцамі звестак аб мінулым нашай краіны і метадамі працы гісторыкаў. Прызначаецца вучням і ўсім тым, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі і ўсходніх славян увогуле.

Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 7 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Вайцеховіч А.М., 2017
Скачать и читать Iнфарматыка, Вучэбны дапаможнік для 7 класа, Котаў У.М., Лапо А.І., Вайцеховіч А.М., 2017
 

Информатика, 11 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2021

Информатика, 11 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2021.

От авторов.

Уважаемые одиннадцатиклассники!
Мы живем во время стремительных перемен, когда информатика становится важнейшей составляющей всей системы научного познания, определяет пути формирования информационного общества. В современном мире необходимым качеством личности становится высокий уровень ее информационной культуры, а информация является одним из основных ресурсов, который определяет развитие страны, ее будущее. Структурно в информатике выделяют такие разделы, как теоретическая информатика и прикладная информатика. В школьном курсе представлены оба эти раздела. Теоретическая информатика — фундаментальная составляющая учебного предмета. Изучение общих закономерностей протекания информационных процессов, основных понятий логики, теории алгоритмов, языков программирования позволяет развивать у учащихся логическое и алгоритмическое мышление, воспитывать информационную культуру, формирует научное мировоззрение.

Информатика, 11 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2021

Скачать и читать Информатика, 11 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2021
 

Информатика, 10 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2020

Информатика, 10 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2020.

От авторов.

Дорогие старшеклассники! Мы живем во время стремительных перемен, когда информатика становится важнейшей составляющей всей системы научного познания, определяет пути формирования информационного общества, основанного на знаниях. В информатике выделяют такие разделы, как теоретическая и прикладная информатика. В учебном курсе представлены оба эти раздела. Теоретическая информатика — фундаментальная составляющая информатики как учебного предмета. Общие закономерности протекания информационных процессов, основные понятия логики, теория алгоритмов и языки программирования — разделы, которые позволяют развивать у учащихся логическое и алгоритмическое мышление, воспитывать информационную культуру, формировать научное мировоззрение.

Информатика, 10 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2020

Скачать и читать Информатика, 10 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Быкадоров Ю.А., Войтехович Е.Н., 2020
 

Информатика, 7 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Войтехович Е.Н., 2017

Информатика, 7 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Войтехович Е.Н., 2017.

От авторов.

Дорогие семиклассники! Вы держите в руках учебное пособие по информатике — предмету, изучение которого позволит вам получить необходимые знания и умения в области информационных технологий, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее время исследования по информатике особенно востребованны и актуальны. Роль этой дисциплины в условиях современного мира все более возрастает. Мы, авторы учебного пособия, постарались сделать так, чтобы изучение информатики было для вас интересным и увлекательным. Надеемся, что полученные знания вы сможете применить для решения практических задач из различных предметных областей.

Информатика, 7 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Войтехович Е.Н., 2017

Скачать и читать Информатика, 7 класс, Котов В.М., Лапо А.И., Войтехович Е.Н., 2017
 
Другие статьи...

Показана страница 1 из 2