киргизский язык

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), III - деңгээл, Усекова А.А., 2011

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), III - деңгээл, Усекова А.А., 2011.
 
Бул окуу китеби үч бөлүктөн турат. Анын 1-бөлүгүндө жөндөмөлөр системасы, этиштин учур жана келер чагы сыяктуу грамматикалык материалдар берилген. Ал эми 2- бөлүгүндө этиштин өткөн чагынын формалары, этиштин айрым аналитикалык формалары, этиштин ыңгайлары сыяктуу грамматикалык материал камтылып, аларды көнүгүүлөр, диалогдор, тексттер толуктап турат. Окуу китебинин 3-бөлүгү татаал сүйлөмдөр, айрым көмөкчү этиштердин колдонулушу сыяктуу грамматикалык темаларды өзүнө камтыды.

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), III - деңгээл, Усекова А.А., 2011
Скачать и читать Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), III - деңгээл, Усекова А.А., 2011
 

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), II - деңгээл, Усекова А.А., 2011

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), II - деңгээл, Усекова А.А., 2011.
 
Бул окуу китеби эки бөлүктөн турат. Окуу китеби окуу компетенциясын жана тилдик компетенцияны эске алуу менен түзүлгөн. 1-бөлүгүндө жөндөмөлөр системасы, этиштин учур жана келер чагы сыяктуу грамматикалык темалар берилген. Ал эми 2-бөлүгүндө этиштин өткөн чагынын формалары, этиштин айрым аналитикалык формалары, этиштин ыңгайлары сыяктуу грамматикалык материал камтылып, аларды көнүгүүлөр, диалогдор, тексттер толуктап турат. Окуу китеби кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө, жогорку окуу жайларынын студенттерине, кыргыз тилин окуткан окутуучуларга арналат.

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), II - деңгээл, Усекова А.А., 2011
Скачать и читать Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), II - деңгээл, Усекова А.А., 2011
 

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), I - деңгээл, Усекова А.А., 2011

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), I - деңгээл, Усекова А.А., 2011.
 
Бул окуу китеби эки бөлүктөн турат. Окуу китеби окуу компетенциясын жана тилдик компетенцияны эске алуу менен түзүлгөн. 1-бөлүгүндө жөндөмөлөр системасы, этиштин учур жана келер чагы сыяктуу грамматикалык темалар берилген. Ал эми 2-бөлүгүндө этиштин өткөн чагынын формалары, этиштин айрым аналитикалык формалары, этиштин ыңгайлары сыяктуу грамматикалык материал камтылып, аларды көнүгүүлөр, диалогдор, тексттер толуктап турат. Окуу китеби кыргыз тилин үйрөнүүчүлөргө, жогорку окуу жайларынын студенттерине, кыргыз тилин окуткан окутуучуларга арналат.

Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), I - деңгээл, Усекова А.А., 2011
Скачать и читать Кыргыз тилин үйрөнөлү (кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби), I - деңгээл, Усекова А.А., 2011
 

Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү, Жантаев А.С., 2022

Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү, Жантаев А.С., 2022.

   Окуу куралында байыркы грек-рим адабияттары тууралуу маалыматтар камтылган. Байыркы грек жана рим адабияттарынын көрүнүктүү авторлорунун чыгармачылыгына басым жасалган. Эмгекти түзүү зарылчылыгы байыркы грек-рим адабияттары боюнча кыргыз тилиндеги окуу куралдары жоктугунан улам жаралган.
Китеп мугалимдерге, студенттерге, магистранттарга, аспиранттарга, докторанттарга жана адабияттын тарыхына кызыккан бардык окурмандарга арналган.
С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Окуу-усулдук кеӊешинин отурумунда талкууланып, ушул университеттин Окумуштуулар кеӊеши басмага сунуш кылган.

Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү, Жантаев А.С., 2022
Скачать и читать Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү, Жантаев А.С., 2022
 

Қызықты алгебра, Перельман Я.И., 1960

Қызықты алгебра, Перельман Я.И., 1960.  

Бұл кітапты алгебра пәнін оқып жаңа үйрене баста-ған адамдарға арналып, оқай әрі түсінікті жазылған оқулық деп қарауға болмайды. Осы серияда жазылған меніқ басқа да шығармаләрым тәрізді, бұл «Қызықты алгебрам» да -— алдымен айтқанда, оқулық құрал емес, тек былайша, еркін оқуға арналған кітап. Бұл кітаптьі оқитын адамдардың алгебрадан шала да болса түсінігі, біразы ұмытылғанымен азды-көпті есте калған білімі болуы қажет.

Қызықты алгебра, Перельман Я.И., 1960
Скачать и читать Қызықты алгебра, Перельман Я.И., 1960
 

Грамматика киргизского языка, выпуск 1, Батманов И.А., 1939

Грамматика киргизского языка, Выпуск 1, Батманов И.А., 1939.

    Эта работа предназначается в качестве пособия для лиц, преподающих киргизский язык в русской школе (средней и высшей), как и частично предназначается для учителей, преподающих русский язык в киргизской школе, поскольку автор не мыслит себе преподавания русского языка в киргизской школе без сопоставления с особенностями киргизского языка.
Книга эта рассчитана на такой круг читателей, который имеет общеобразовательную подготовку в объеме средней школы и хотя бы в минимальной степени практически знаком с киргизским языком.

Грамматика киргизского языка, Выпуск 1, Батманов И.А., 1939
Скачать и читать Грамматика киргизского языка, выпуск 1, Батманов И.А., 1939
 

Кыргыз тили, 11 класс, Уринбаева Ш., 2018

Кыргыз тили, 11 класс, Уринбаева Ш., 2018.

Учебник по киргизскому языку для 11 класса на киргизском языке.

   Кыргыз тил илиминин фонетика, орфография, орфоэпия, лексика, морфология, синтаксис, байланыштуу кеп сыяктуу негизги бөлүмдөрү 5—9-класстарда системалуу курс катары жөнөкөйдөн татаалга, жеңилден оорго карай принцибинин негизинде окутулуп келген жана 10-класста ал материалдар бир кыйла терендетилип, кеңейтилген. Ал эми 11-класста «Кыргыз эли колдонгон жазуулар», «Фразеология», «Кыргыз лексикасынын баюу жолдору» өндүү жаңы бөлүмдөр киргизилип, буга чейинки окуучулардын алган илимий-теориялык билимдери бир кыйла терендетилип, кээ бир темаларга окуучулардын оз алдынча ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу, тил каражаттарынын таасирдүүлүгүн, образдуулугун терең өздөштүрүү максатын кездеген практикалык иштерге көбүрөөк орун берилди.

Кыргыз тили, 11 класс, Уринбаева Ш., 2018
Скачать и читать Кыргыз тили, 11 класс, Уринбаева Ш., 2018
 

Кыргыз тили, 10 класс, Уринбаева Ш., 2017

Кыргыз тили, 10 класс, Уринбаева Ш., 2017.

Учебник по киргизскому языку для 10 класса на киргизском языке.

Фрагмент из книги:
Тил кандайча пайда болгон? Биздин күнгө чейин кандай процесстерди башынан өткөргөн? Анын өсүп-өнүгүү, баюу жолу кандай? Бул өндүү суроолорду чечмелөө үчүн адам баласынын басып өткөн жолуна кайрылууга туура келет.
Эмгектенүүнүн натыйжасында адам же кече күн өткөрбөстөн, биримдешип, алгачкы эң жөнөкөй эмгек каражаттарын ойлоп табууда, коркунучтуу жаныбарлардын таасиринен коргонууда, биргелешип аң уулоого чыкканда өз ара пикир алышуунун элементтери пайда боло баштаган. Тисшелүү даражада бирин-бири түшүнүүгө аракеттер жасалган. Ымдоо, жамдоо, сүрөт тартуу аркылуу түшү-нүшүп отуруп, бара-бара татаалданган, бир муундуу сөздөрдөн куралган жөнөкөй сөздөрдөн — азыркы пикир алышуунун каражатына, улуттук, мамлекеттик, мамлекет аралык милдет аткаруучу кызматка айланды.

Кыргыз тили, 10 класс, Уринбаева Ш., 2017
Скачать и читать Кыргыз тили, 10 класс, Уринбаева Ш., 2017
 
Показана страница 1 из 4