Фамін

Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013

Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013.

У вучэбным дапаможпіку асвятляецца перыяд гісторыі Беларусі ад заканчэніія Вялікай Айчыннай вайпы да падзей, звязапых з утварэппем і станаўлеішем суверэппай Рэспублікі Беларусь. Вучэбны дапаможпік складаецца з трох раздзелаў, якія ахопліваюць адпаведпа першае пасля-ваешіае дзесяцігоддзе, другую палову 1950-х — 1980-я гг., перыяд стапаўлешія і ўмацаваппя дзяржаўпага суверэпітэту Рэспублікі Беларусь. Кожпы раздзел пачьшаецца з уводпага ўрока, які ўяўляе сабой агулыіую характарыстыку вывучаемых падзей. Такі ўрок уключае схему, якая адлюстроўвае аспоўпыя кірупкі развіцця беларускага грамадства ў разглядаемы перыяд часу.

Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013
Скачать и читать Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х гг. - пачатак XXI ст., Вучэбны дапаможнік для 9 класа, Фамін В.М., Паноў С.В., Ганушчанка Н.М., 2013
 

Гісторыя Беларусі, 1917 г. - пачатак ХХI ст., для 9-га класа, Паноў С.В., Сідарцоў У.Н., Фамін В.М., 2019

Гісторыя Беларусі, 1917 г. - пачатак ХХI ст., для 9-га класа, Паноў С.В., Сідарцоў У.Н., Фамін В.М., 2019.

Кожны параграф пачынаецца з рубрыкі «Успомніце». Яна дазволіць вам усталяваць сувязі паміж ужо засвоеным і новым для вас матэрыялам. Рубрыка «Вучэбная задача» арыентуе на вызначэнне галоўнага ў змесце параграфа. Пасля азнаямлення са зместам вучэбнага матэрыялу вам прапануецца адказаць на пытанні і выканаць заданні, размешчаныя пасля кожнага параграфа.

Гісторыя Беларусі, 1917 г. - пачатак ХХI ст., для 9-га класа, Паноў С.В., Сідарцоў У.Н., Фамін В.М., 2019
Скачать и читать Гісторыя Беларусі, 1917 г. - пачатак ХХI ст., для 9-га класа, Паноў С.В., Сідарцоў У.Н., Фамін В.М., 2019