словарь по македонскому языку

Македонско-руски речник, Гавриш К., 1969

Македонско-руски речник, Гавриш К., 1969.

  Речников се поjавува во сериjата речници на издавачкото претприjатие "Просветно дело" наменети пред се за спроведуван ето на наставата по странски jазици во училиштата. Со тоа, веднаш на почетокот, се омегени неговите претензии и можности. Составувачот го замисли како практично помагало во совладуван ето на рускиот jазик во средните училишта. За тоа треба да придонесе (сепак само релативно) обемниот фонд протолкувани македонски зборови и изрази, над 50 илjади,
проверени во Речникот на македонскиот jазик, издаден од Институтот за македонски jазик во редакциjа на Блаже Конески.

Македонско-руски речник, Гавриш К., 1969
Скачать и читать Македонско-руски речник, Гавриш К., 1969