Шандроха

Геаграфія, Краіны і народы, 10 клас, Лопух П.С., Страха М.Л., Сарычава В.У., Шандроха А.Г., 2019

Геаграфія, Краіны і народы, 10 клас, Лопух П.С., Страха М.Л., Сарычава В.У., Шандроха А.Г., 2019.

   У папярэдніх курсах геаграфіі вы пазнаёміліся з асноўнымі природными працэсамі і з’явамі, якія адбываюцца у геаграфічнай абалонцы Зямлі, а таксама з фізіка-геаграфічнымі асаблівасцямі прыроды мацерыкоў і акіянаў. Атрыманыя веды дапамогуць вам у гэтым навучальным годзе асвоіць асновы новага раздзела геаграфічнай навукі — грамадскай, або сацыяльна-эканамічнай, геаграфіі. Вы пазнаёміцеся з асноўнымі паняццямі сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, з асаблівасцямі насельніцтва і яго гаспадарчай дзейнасці ў свеце, асобных рэгіёнах і краінах, з заканамернасцямі тэрытарыяльнай арганізацыі эканамічнага жыцця грамадства. Мацерыкі ў дадзеным курсе разглядаюцца як макрарэгіёны, у іх складзе — рэгіёны і краіны, якія, у сваю чаргу, з’яўляюцца часткай рэгіёнаў.

Геаграфія, Краіны і народы, 10 клас, Лопух П.С., Страха М.Л., Сарычава В.У., Шандроха А.Г., 2019
Скачать и читать Геаграфія, Краіны і народы, 10 клас, Лопух П.С., Страха М.Л., Сарычава В.У., Шандроха А.Г., 2019
 

География, страны и народы, 8 класс, Лопух П.С., Стреха Н.Л., Сарычева О.В., Шандроха А.Г., 2019

География, страны и народы, 8 класс, Лопух П.С., Стреха Н.Л., Сарычева О.В., Шандроха А.Г., 2019.

ОТ АВТОРОВ.

Уважаемые восьмиклассники!
В предыдущих курсах географии вы познакомились с основными природными процессами и явлениями, которые протекают в географической оболочке Земли, а также с физико-географическими особенностями природы материков и океанов. Полученные знания помогут вам в этом учебном году освоить основы нового раздела географической науки — общественной, или социально-экономической, географии. Вы познакомитесь с основными понятиями социально-экономической географии, с особенностями населения и его хозяйственной деятельности в мире, отдельных регионах и странах, с закономерностями территориальной организации экономической жизни общества. Материки в данном курсе рассматриваются как макрорегионы, в их составе — регионы и страны, которые, в свою очередь, являются частью регионов.

География, страны и народы, 8 класс, Лопух П.С., Стреха Н.Л., Сарычева О.В., Шандроха А.Г., 2019

Скачать и читать География, страны и народы, 8 класс, Лопух П.С., Стреха Н.Л., Сарычева О.В., Шандроха А.Г., 2019