Айтматов

«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015

«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015.

Түрк калкынын руханий дөөлөтү, көркөм мурасы, мактанычы бол-гон «Манас» эпосу - ошол элдин миндеген жылдар ичиндеги реалдуу тур-мушу менен фантазиялуу ой-чабыттарын, баатырдык тарыхы - жениши менен женилишин, келечекке болгон оптимисттик кыялдарын, мифтери менен санжыраларын, жаратылыш жана коом жөнүидөгү түшүнүктөрүн, диний ишенимдери менен космологиялык көз караштарын, дүйнө таануусу менен үрп-адат, каада-салтын, этнографиялык өзгөчөлүктөрү менен этика-лык-моралдык нормаларын, материалдык жана маданий дөөлөттөрүн, бүтүгндөй өз алкагына камтыган, көлөмү, көркөмдүгү жагынан эн жогорку чекке жеткен терен мазмунду боюна кармап турган бир керемет жаралган уникалдуу көркөм чыгарма.

«Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015
Скачать и читать «Манас» сөздүгү, Айтматов Ч., 2015
 

10000 самых лучших сочинений - Самый полный сборник - Все классы - Все темы - Ерышева О.П., Карпенко Е.Л., Конева А.Ф. и др.

10000 самых лучших сочинений - Самый полный сборник - Все классы - Все темы - Ерышева О.П., Карпенко Е.Л., Конева А.Ф. и др. - 2003.

     Книга представляет собой собрание лучших сочинений по курсу русской литературы. В чем-то наивные, в чем-то удивительно зрелые, но, как правило, искренние суждения юных авторов весьма интересны сами по себе и, несомненно, окажутся полезными тем, кто учится в школе.

10000 самых лучших сочинений

Скачать и читать 10000 самых лучших сочинений - Самый полный сборник - Все классы - Все темы - Ерышева О.П., Карпенко Е.Л., Конева А.Ф. и др.