Абдуллаева

Технология, 7 класс, Шарипов Ш., Койсинов O., Абдуллаева К., 2017

Технология, 7 класс, Шарипов Ш., Койсинов O., Абдуллаева К., 2017.

Учебник по технологии для 7 класса на киргизском языке.

  Сенин колуңдагы 7-класс технология окуу китеби – адамдын жашоосу үчүн маанилүү болгон тармактар: түрдүү материалдарга иштөө берүү, заманбап машина жана механизмдер, электротехника иштери, үй-тиричилик буюмдарын оңдоо жана үй-тиричилигин үйрөнүүнүн негиздери, ашпозчулук боюнча жаңы билим жана көнүккөндүктөрдү ээлешиңде маанилүү жолдомо болот.
Келечекте ким болбогун, кайсы кесипти тандаба, технологияга таандык билим, көнүккөндүк жана тажрыйбалар келечекте сөзсүз жакын жолдошуң жана таянычың болот.

Технология, 7 класс, Шарипов Ш., Койсинов O., Абдуллаева К., 2017
Скачать и читать Технология, 7 класс, Шарипов Ш., Койсинов O., Абдуллаева К., 2017
 

Технология, 6 сыныб, Шарипов Ш., Қойсинов О., Абдуллаева Қ., 2017

Технология, 6 сыныб, Шарипов Ш., Қойсинов О., Абдуллаева Қ., 2017.

Учебник по технологии для 6 класса на казахском языке.

   Құрметті оқушы! Қолыңдағы 6-сынып «Технология» оқулығы сенің адамдар өмірінде негізгі орын тұтатын практикалық еңбек
қызметіне дайындық көруіңде негізгі орын тұтады.
Кәмелетке жетіп, қайсы кәсіпті иелесең де, кім болсаң да, технология сабағынан алған білім және біліктерің саған жанұяда, əрине пайда келтіреді. «Технология» сабақтарында материалтанушылық, құрал-жабдықтар, саймандар және олардан пайдалануда тиісті білімдерді меңгересің. Өнімді істеп шығару және тұрмыстық заттарын түзетуге тиісті дағды мен тәжірибелерге ие боласың.

Технология, 6 сыныб, Шарипов Ш., Қойсинов О., Абдуллаева Қ., 2017
Скачать и читать Технология, 6 сыныб, Шарипов Ш., Қойсинов О., Абдуллаева Қ., 2017
 

Технология, 6 класс, Шарипов Ш., Койсинов А., Абдуллаева К., 2017

Технология, 6 класс, Шарипов Ш., Койсинов А., Абдуллаева К., 2017.

Учебник по технологии для 6 класса на киргизском языке.

   Колуңдагы 6-класс “Эмгекке окутуу” (Технология) окуу китеби Сенин адамдардын турмушунда маанилүү орунга ээ болгон практикалык эмгек ишмердүүлүгүнө даярдык көрүүңдө өзгөчө орун тутат. Эрезеге жетип, кайсы кесипти ээлебегин, ким болсоң да, эмгекке окутуудан алган билим жана көнүккөндүктөрүң Сага үйдө, үй-бүлөдө, иште сөзсүз пайда келтирет.
Эмгекке окутуу жараянында материал таануучулук, жабдыктар, шаймандар жана алардан пайдаланууга тиешелүү билимдерди өздөштүрөсүң. Продукция өндүрүү жана үй-тиричилик буюмдарын оңдоого тиешелүү көнүккөндүк жана тажрыйбаларга ээ болосуң.

Технология, 6 класс, Шарипов Ш., Койсинов А., Абдуллаева К., 2017
Скачать и читать Технология, 6 класс, Шарипов Ш., Койсинов А., Абдуллаева К., 2017
   

Лугати тафсирии истилохоти сохави, Абдуллаева М.A., Хикматова Д.Н., Шарифова Г.А., 2011

Лугати тафсирии истилохоти сохави, Абдуллаева М.A., Хикматова Д.Н., Шарифова Г.А., 2011.

  Китоби «Лугати тафсирии истилохоти сохави» барои омухтани терминхои технологи ба донишчуёни равняй 552400 «Технологияи маводи хурока» ихтисоси 270300 «Технологияи нони, орди ва махсулотхои макарони», 270500 «Технологияи махсулотхои туршша-ванда ва шаробпози», 270700 «Технологияи равган», 270800 «Техно-логияи консервабарори», 270900 «Технологияи гушт ва махсулотхои гушти». 271100 «Технологияи шир ва махсулотхои шири» пешниход карда мешавад.

Лугати тафсирии истилохоти сохави, Абдуллаева М.A., Хикматова Д.Н., Шарифова Г.А., 2011
Скачать и читать Лугати тафсирии истилохоти сохави, Абдуллаева М.A., Хикматова Д.Н., Шарифова Г.А., 2011
 

Технология, учебник для 7 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017

Технология, Учебник для 7 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017.


Утверждён Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Технология, Учебник для 7 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017
Скачать и читать Технология, учебник для 7 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017
 

Технология, учебник для 6 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017

Технология, Учебник для 6 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017.


Утверждён Министерством народного образования Республики Узбекистан.

Технология, Учебник для 6 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017
Скачать и читать Технология, учебник для 6 класса школ общего среднего образования, Шарипов Ш., Куйсинов О., Абдуллаева К., 2017
 

Книга для чтения, методическое пособие для учителей, работающих в 4 классе, Макухина И.В., Ашрапова Г.Б., Абдуллаева МД., Мирзахматова Ш.М., 2017

Книга для чтения, Методическое пособие для учителей, работающих в 4 классе, Макухина И.В., Ашрапова Г.Б., Абдуллаева МД., Мирзахматова Ш.М., 2017.


Данное пособие поможет учителям начальных классов в организации учебно-воспитательного процесса с использованием педагогических, информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий для повышения эффективности и качества начального образования, отвечающего современным требованиям.

Книга для чтения, Методическое пособие для учителей, работающих в 4 классе, Макухина И.В., Ашрапова Г.Б., Абдуллаева МД., Мирзахматова Ш.М., 2017
Скачать и читать Книга для чтения, методическое пособие для учителей, работающих в 4 классе, Макухина И.В., Ашрапова Г.Б., Абдуллаева МД., Мирзахматова Ш.М., 2017
 
Показана страница 1 из 2